مراحل اخذ گواهینامه ایزو

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مراحل اخذ گواهینامه ایزو

مراحل اخذ گواهینامه ایزو

مراحل اخذ گواهی نامه ایزو مورد سوال و درخواست غالب شرکتهاست حالابا هردلیل میخواهند ایزو بگیرند و اگرکه بخواهیم جهت دریافت سیستم مدیریت کیفیت مطالب بیان کنیم میتوانیم بگوئیم اکثر شرکتها، سازمانها نیاز دارند. ایزو دریافت کنند. نحوه اخذ ایزو توسط مراجع صادر کننده تمام نقاط کشور مشغول فعالیت هستند انجام میشود، این مراجع کار صدور اخذ ایزو برعهده دارند شرکتها، سازمانها جهت دریافت اخذ ایزو باید بااین مراجع ارتباط داشته باشند، این مراجع میتوانند جهت اخذ ایزو کمک متقاضیان شوند.

متقاضیان اخذ ایزو شرکتهای تولیدی، شرکتهای نفت، گاز، پتروشیمی میباشند، شرکتهای نامبرده جهت ارائه کد رهگیری بکارفرما همچنین جهت شرکت کردن مناقصه نیاز دارند اخذ ایزو دریافت کنند.

مراجع صادرکننده اخذ گواهی ایزو تحت اعتبار سازمان بین المللی مشغول کار میباشند. صدور اخذ ایزو یک ماه زمانبر بوده همچنین هزینه های این صدور مشخص میباشد. اخذ ایزو تحت اعتبار سازمان بین المللی گرانتر میباشد بدلیل انجام گزارشات زمان صدور طولانی تر میباشد. هنگام تحویل مدرک بمتقاضی بسته مستندات هم تحویل داده خواهد شد این پکیج مستندات حاوی مطالب ارزنده همچون، رهبری، پایش، خط مشی، ایجاد خط مشی کیفیت، تولید وارائه خدمات، ترخیص محصولات، ارزیابی عملکرد، کنترل های طراحی توسعه مطالب این مستندات جهت پیشرفت سازمان مهم بوده سازمانها، شرکتها جهت پیشرفت کار خود میتوانند استفاده بهینه مستندات داشته باشند. البته مشاغل کوچک هم میتوانند اخذ ایزو دریافت کنند، اخذ ایزو برای تمام مشاغل کاربرد دارد.

راهنمایی جهت بکارگیری خدمات مشاورین سیستم مدیریت کیفیت جهت انتخاب مشاورین سیستم مدیریت کیفیت، استفاده خدمات آنها، راهنمایی ارائه میدهداین استاندارد راهنمایی درباره فرآیند ارزیابی شایستگی مشاورین سیستم مدیریت کیفیت میباشد. همچنین اطمینان ایجاد میکندبرای نیازها، انتظارات سازمان جهت خدمات مشتریان برآورده شوند. سیستمهای مدیریت اندازه گیری الزامات فرایندهای مدیریتی همچنین تجهیزات اندازه گیری جهت مدیریت فرایندهای اندازه گیری، تایید تجهیزات اندازه گیری مورد استفاده ازنظر اندازه شناسی برای پشتیبانی ونمایش انطباق باالزامات اندازه شناسی راهنمایی هایی ارائه مینماید.
الزامات سیستم مدیریت کیفیت جهت ایجاد اندازه گیری بابت کسب اطمینان ازاینکه الزامات اندازه شناسی برآورده شده اند ارایه مینماید. راهنمایی مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت جهت ایجاد نگهداری مستندات مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت راهنمایی هایی ارایه مینماید. جهت مستندسازی سیستم های مدیریتی مطالب مفیدی ارائه شده.
هدف اصلی استاندارد ISO9001 اطمینان جهت محصولات، خدمات ارائه شده توسط سازمان نتیجه افزایش رضایت مشتری میباشد. استقرار مناسب این استاندارد میتوان منافع سازمانی دیگری همچون ارتباطات داخلی بهبود یافته درک کنترل بهتر فرایندهای سازمان نیزانتظار داشت. مدیریت جهت موفقیت پایدار یک سازمان رویکرد مدیریت کیفیت جهت سازمانهایی که میخواهند فراتر ازالزامات مدیریت استاندارد 9001 حرکت کنند. راهنماییهایی جهت پرداختن طیف وسیع تری ازموضوعات که میتوانند بهبود عملکرد کلی سازمان منجر شود ارایه مینماید. شامل یک متولوژی خود ارزیابی میباشدبه کمک آن سازمان قادر خواهد بود تاسطح بلوغ سیستم کیفیت خود ارزیابی نماید. استانداردهای بین المللی خلاصه آنهابیان شده میتوانید هنگام ایجاد یاتلاش جهت بهبود سیستمهای مدیریت کیفیت ، فرآیندها یافعالیتهای سازمان کمک کنند.

سیستم مدیریت کیفیت رضایت مشتری راهنمایی جهت آیین نامه های رفتاری منباب سازمان درخصوص تعیین اینکه آنچه رضایت مشتری تامین مینماید، نیازها، انتظارات مشتری برآورده نمایدیاخیر. راهنمایی ارائه میدهد، استفادش اعتماد پذیری بیشتر مشتری جهت سازمان، بهبود درک مشتری آنچه بایدسازمان انتظار داشته باشدکمک مینمایداین امر بنوبه خوداحتمال سوءتفاهم شکایات کاهش میدهد.

تمام اشکال فرآیندها محصولات، خدمات بیرون سازمانی تامین میشود میپردازد. مثال:

خرید یک تامین کننده

ترتیبات انجام شده یک شرکت وابسته

برون سپاری فرایندها یک تامین کننده برون سازمانی

برون سپاری ویژگی اساسی یک خدمت همواره داراست چراکه حداقل یک فعالیت وجود خواهند داشت ضرورتا هنگام مواجهه سازمان تامین کننده انجام میشود. بسته به ماهیت فرایندها، محصولات، خدمات کنترل های الزامی جهت تامین بیرون سازمان میتوانند بطور گسترده ای متنوع باشند. سازمان میتواند تفکر مبتنی برریسک جهت تعیین نوع کنترل ها، محصولات، خدماتی جهت بیرون سازمان تامین میشوند استفاده نماید.

بهبود میتواند شامل اصلاح، اقدام اصلاحی، بهبود مداوم تغییر اساسی، نوآوری سازماندهی مجدد باشد.

هنگام بروز یک عدم انطباق جمله هرگونه موارد ناشی شکایات سازمان باید:

نسبت عدم انطباق واکنش نشان دهد. بنحوی کاربرد پذیر باشد.

جهت کنترل، تصحیح آن اقدام نماید.

بمنظور اینکه آن عدم انطباق تکرار نشود یادرجای دیگری رخ ندهد. نیاز انجام اقدام جهت حذف علت علل عدم انطباق طریق موارد زیر ارزیابی نماید:

بازنگری، تحلیل عدم انطباق

تعیین علل عدم انطباق

تعیین اینکه آیا عدم انطباق های مشابه وجود دارند یاممکن میباشد بطور بالقوه اتفاق بیفتد

پیاده سازی هر اقدامی اصلاحی که نیاز باشد

بازنگری اثربخشی هراقدام اصلاحی انجام شده

بروز رسانی ریسکها، فرصتهای تعیین شده حین طرح ریزی درصورت لزوم

اعمال تغییر سیستم مدیریت کیفیت درصورت لزوم

اقدامات اصلاحی باید متناسب بااثرات عدم انطباق های پیش آمده باشند

سازمان باید بعنوان شواهدی برای موارد زیر اطلاعات مستند حفظ کند.

ماهیت عدم انطباق ها هرگونه اقدامات بعدی انجام شده

نتایج اقدام اصلاحی

سازمان بایدمناسب بودن کفایت اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت بطور مداوم بهبود بخشد. بمنظور تعیین اینکه آیا نیازها یافرصتهایی وجود دارند باید بعنوان بخشی ازبهبود مداوم آنها پرداخت شود، سازمان بایدنتایج تحلیل ارزیابی خروجی های بازنگری مدیریت درنظر بگیرند.

پایش برداشت مشتری میتواند شامل نظرسنجی مشتری، بازخورد مشتری درخصوص محصولات، خدمات تحویل داده شده، ملاقات بامشتریان، تحلیل سهم بازار، تعریف تمجیدها مطالبات گارانتی گزارشهای فروشندهها باشد.

فهرست