استعلام HSE

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. استعلام HSE

 

استعلام HSE

استعلام HSE توسط سایتهای مربوطه انجام شده متقاضیان دریافت اچ اس ایی میتوانند توسط این صادر کنندگان اقدام بدریافت مدرک مورد نیاز خود نمایند. گرفتن hse برای شرکتهای پیمانکاری، همچنین مشاغل مورد ارتباط میباشد. اکثریت سازمانها میدانند مدرک اچ اس ایی کارایی فراوانی جهت محیط زیست همچنین منابع طبیعی داشته، اچ اس ایی میتواند جلوگیری خطرات زیست محیطی، خسارت جبران ناپذیر اثرگذار باشد. اقدامات پیشگیرانه این الزام می تواند حفظ امنیت جان کارگران همچنین محیط زیست تضمین کند. الزام hse بیان میکند مشاغل کاری باید برای حفظ جان کارگران اقدامات پیشگیرانه انجام دهند. مثلا کارگران باید لباس ایمنی بران کرده کلاه ایمنی برسر داشته باشند، برای حفظ محیط زیست باید کارخانجات دارای تولید گازهای سمی جایی باشند مسکونی نباشد همچنین منابع طبیعی مانند گل، گیاه وجود نداشته باشد باعث مرگ گیاهان، انسانها شود. مطلب دیگر اچ اس ایی بیان میکند مشاغل کاری باید یک کپسول آتش نشانی  خریداری کرده مواقع لزوم استفاده نمایند.

HSE ، تمام کارکنان بایدموارد اچ اس ایی رعایت کرده آموزش دیده باشند بتوانند مواقع خطر نجات جان یکدیگر باشند. الزامات اچ اس ایی بسیار کارایی داشته دنیای کار امروزه باخطرات بسیار همچنین اشتباهات روز افزون تمام جهان برآن داشت اقدام موثر ایجاد کند. فکر اقدام موثر باعث شد الزامات تاثیر گذار جهت تمام مشاغل پرخطر جمع بندی کرده ارائه نماید تمام مشاغل پرخطر موظف رعایت اصول ایجاد شده میباشد. بخش مقاصد اصول کاری آرمانهای مجموعه بهداشت ایمنی محیط زیست همچنین هدف بهبود عملکرد بهداشت ایمنی محیط بیان میکند.  مدیریت سازمان باید خط مشی اهداف استراتژیک بهداشت ایمنی محیط زیست خود تعریف مستند سازد اطمینان حاصل نماید این خط مشی اهداف شرکت مادر سازگار میباشد.  فعالیتها، محصولات خدمات مجموعه اثرات آنها بربهداشت ایمنی محیط زیست مرتبط هستند.

مدل HSE بایدبا سایر خط مشی سازگار میباشد. اهمیتی همسان باسایر خط مشیها اهداف مورد توجه سازمان برخوردار میباشند. تمامی سطوح شرکت برخوردار  میباشد. تمامی سطوح تمام شرکتها اجرا نگهداری میشود. سازمان کاهش ریسکها خطرات بهداشتی ایمنی محیط زیست ناشی فعالیتها، محصولات خدماتش پایین ترین حد ممکن عملی متعهد میسازد. چارچوبی برای اهداف کلان فراهم تا مجموعه بهبود مستمر عملکرد بهداشت ایمنی محیط زیست متعهد سازد. اهداف استراتژیک بهداشت ایمنی محیط زیست ایجاد نموده بصورت دوره ای بازنگری کند. این اهداف باید خط مشی سازگار بوده نتایج فعالیتها، خطرات تاثیرات بهداشت ایمنی محیط زیست، الزامات تجاری عملیاتی، نظرات کارکنان، پیمانکاران محیط زیست الزامات تجاری عملیاتی نظرات کارکنان پیمانکاران مشتریان شرکت های تابعه منعکس میسازد. مدیریت موفق موضوعات بهداشت ایمنی، محیط زیست، یک مسئولیت صف بوده نیازمند مشارکت فعال کلیه سطوح مدیریتی سرپرستی میباشد.

الزامات HSE ونقشها، مسئولیتها اختیارات، ارتباطات لازم برای اجرای نظام مدیریت بهداشت ایمنی محیط زیست چارچوبی نمودار سازمانی مناسب تعیین مستند ابلاغ نماید. مشاغل کاری باید روشهایی ایجاد کند تااطمینان حاصل نماید پیمانکاران یک نظام مدیریتی مطابق الزامات این راهنما سازگار نظام مدیریتی بهداشت ایمنی محیط زیست سازمان پیاده نموده اند. این روشها باید تسهیل کننده روابط میان فعالیتهای پیمانکاران باسازمان دیگر پیمانکاران باشد. تهیه مدارک مستندات لازم برای تعیین روابط بین سطوح مختلف شرکت وپیمانکار نیز همراه الزامات میسر میشود. قبل شروع هرمشکلی قابل حل خواهد بود. بنابراین پیش ازآغاز کار روشها، باید مورد توافق قرار گیرد. همه توصیه های این راهنما میتواند برای شرکت های پیمانکار کاربرد داشته باشد. تدوین روشها باید موارد بیان شده توجه نمود. انتخاب پیمانکار شامل ارزیابی ویژه خط مشی بررسی روشها، عملکرد بهداشت ایمنی محیط زیست آنها متناسب ریسک خدماتی محول شده، عناصر کلیدی نظام مدیریت بهداشت ایمنی محیط زیست همچنین استانداردهای حفاظت محیط زیست کارگران شامل اهداف معیارهای عملکرد بهداشت ایمنی محیط زیست مورد توافق قرارگرفته اند. تبادل اطلاعات بین مشاغل پیمانکار شامل اطلاعاتی میباشد بر عملکرد بهداشت ایمنی محیط زیست هرکدام موثر واقع شوند. الزام پیمانکار بهداشت برنامه های آموزشی موثر مناسب بررسی این الزامات میتواند شامل سوابق روشهای اجرایی ارزیابی نیازهای آموزشی باشد. تعریف روشی برای پایش ارزیابی عملکرد پیمانکار براساس اهداف معیارهای عملکرد مورد توافق بهداشت ایمنی محیط زیست میباشد. شرکتها باید روشهایی ایجاد کند اطمینان حاصل نماید پیمانکاران یک نظام مدیریتی مطابق الزامات این راهنما سازگار نظام مدیریتی بهداشت، ایمنی، محیط زیست سازمان پیاده نموده اند. سازمان باید روشهایی جهت شناسایی نظامند خطرات اثرات ناشی فعالیتها موارد مورد استفاده ایجاد نماید.
استعلام HSE و دامنه شناسایی بایدکلیه فعالیتها ابتدا قبل مالکیت زمین الی مرحله رها سازی دفع پوشش دهد. شناسایی بایدتمام موارد بیان شده مدنظر قرار گرفته شود. طراحی، ساخت راه اندازی بعنوان مثال فعالیتهای مربوط کسب سرمایه، توسعه بهبود اصلاح فعالیتها، شرایط عملیاتی معمولی، غیر معمولی، شامل توقف اضطراری، تعمیر نگهداری راه اندازی مجدد. رویداد شرایط بالقوه اضطراری ناشی آلودگی مواد اولیه محصولات، عیوب ساختاری، شرایط اقلیمی، جغرافیایی دیگر سوانح طبیعی، خرابکاری ها، ضعف سیستم های امنیتی، فاکتور های انسانی عامل بروز وقفه استقرار نظام مدیریت بهداشت ایمنی محیط زیست، برچیدن، پایان یافتن انهدام سرویس خارج کردن دفع خطرات اثرات ناشی فعالیتهای گذشته، کارکنان همه سطوح سازمانی باید شناسایی خطرات اثرات نامطلوب آنها مشارکت داشته باشد. باید روشهایی جهت ارزیابی ریسک خطرات باتوجه معیارهای تعیین شده ایجاد شونداین روشها باید احتمال وقوع حادثه شدت پیامد آن برای انسان، محیط زیست سرمایه مدنظر قرار گیرد. باید توجه داشت انتخاب هرروش ارزیابی میتواند نتایجی بایک دامنه عدم قطعیت بهمراه داشته باشد. بنابراین روش های ارزیابی ریسک میبایست تجربیات شخصی کارکنان باتجربه قانونگذاران جامعه استفاده شود ارزیابی ریسک باید دربرگیرنده موارد بیان شده باشد.

اثرات ناشی فعالیتها، محصولات خدمات، اثرات ریسکهای ناشی عوامل انسانی سخت افزاری، بهره گیری اطلاعات داده های کارکنانی بطور مستقیم مناطق ریسک پذیر درگیرند. هدایت کار توسط کارکنان واجد شرایط باصلاحیت، بروز شدن فواصل زمانی مشخص، ارزیابی ریسکهای بهداشت ایمنی، اثرات آنها باید حداقل موارد مشخص تحت پوشش قرار دهد. آتش سوزی، انفجار، ضربه تصادف، غرق شدن، خفگی، برق گرفتگی، تماس مزمن حاد عوامل زیان آور بیولوژیکی، شیمیایی، فیزیکی، عوامل مهندسی انسانی، ارزیابی اثرات حاد مزمن زیست محیطی باید تحت پوشش قرار داده شود. انتشار کنترل شده انرژی زمین، آب، جو، تولید دفع پساب جامد، سایر پسماندها، استفاده زمین، آب، سوختها، انرژی دیگر منابع طبیعی، سروصدا، بو، گردوغبار، ارتعاش، تاثیر روی آثار باستانی، فرهنگی، هنری، طبیعت، پارکها، مناطق حفاظت شده، تاثیر بریک بخش معین محیط زیست شامل اکوسیستمها.

 

 

 

فهرست