ISO , مراجع صدور

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. ISO , مراجع صدور

مراجع صدور ایزو

ISO  , مراجع صدور

ISO عنوان سازمان استاندارد جهانی ، بعنوان یک مرجع جامع جهت تهیه وتدوین استانداردهای بین المللی میباشد. ISO و گواهی نامه ISO درتصور جامع امروزی اینطورنیست وجایگاه علمی ودرست وهمچنین اساسی خودرا ندارد. حتی گاهی ISO ابزاری بابت تبلیغات وهمچنین برند سازی شده وصاحبان صنایع ومشاغل بدون درک صحیح ازکاربرد واقعی ISO و رعایت الزامات ISO وحتی بدون درک معنای لفظی ISO ، گواهینامه ISO میگیرند. حتی گاها دیده میشود بدون اطلاع ازعنوان گواهینامه ایزو ، CE وسایر استانداردهای بین المللی ، عنوانشان برروی کالا ومحصولات درج شده است. اینکار درعین غیر قانونی بودن عنوان وهمچنین اعتبار گواهینامه بین المللی رازیر سوال میبرد.

مراجع صدور ISO نیز متعاقباً بدلیل افزایش رقابت داخلی خودشان ، کاهش روزافزون هزینه های ثبت وصدور ISO ، کاهش روزافزون سطح سخت گیری دررعایت الزامات وهمچنین باسعی درپایین آوردن مخارج داخلی خودشان ، ازجمله کم کردن کارمزد ممیز (ان) ، صدور گواهینامه ISO راتسهیل کرده اند وبه راحتی سازمان متقاضی ISO رامورد تایید قرار میدهند. بهمین دلیل گواهی ISO امروزه براحتی صادر میشوداما میزان اعتبار استاندارد ایزو دچار اختلال شده وهرنوع گواهی ایزو باهر برند معتبر نیست وبدلیل همین جریانات مراکزی روی کار هستندکه گواهی نامه ISO قلابی صادر میکنند.

مراجع صدور گواهی نامه ISO نیزخودشان میدانندکه رقابت ناسالمی بین آنها ایجادشده وبدنبال راهکارهای جدید جهت جذب متقاضیان مدرک ISO هستند. درگامهای تولید مذاکرات باشرکتهای متقاضی ، مراحل ثبت وصدور گواهی ISO راطوری راحت وارزان جلوه میدهند تابتوانند رقبای دیگر رااز میدان رقابت ISO خارج کنند. اما بعدازعقد قرارداد باشرکت متقاضی ودریافت پیش پرداخت ، ورق برمیگردد ودوموضوع جدید مطرح میکنند. اول مخارج جانبی مانند هزینه ممیزی ، بررسی مستندات ، هزینه صدور گواهی ISO ، هزینه ثبت درون سایت وغیره ودوم سخت گیریهای دست وپا گیر وکلافه کننده ، آندسته سخت گیریهاکه قصد دارند بدینوسیله تلاش کاری خودرا بالا ببرند ودر اصطلاح بین رقبا اینگونه قلمداد کنندکه ما یک CB سخت گیر وقوی ودارای پیشینه وزمینه فنی بالا هستیم. درحالیکه درزمان مذاکرات انتقاد قرارداد ISO ازاین صحبتها اصلاً مطرح نشده بود. ازطرفی چون متقاضی مدرک ISO مبلغی رابعنوان پیش پرداخت داده اند ونه راه پیش دارند ونه راه پس. البته تعداد معدودی ازشرکتهای صادرکننده ISO نیز وجود دارندکه ازاین قواعد بازی ناسالم استثناء هستند.

ISO وتمام پیچ وخمهایش ، نحوه اخذ ISO ، مدت زمان اخذ ISO ، هزینه اخذ ISO ، مراجع صادرکننده ISO ، شرایط دریافت ISO ، مستندات ISO وخیلی اطلاعات دیگر درخصوص ISO رااز ما بپرسید.

کاربران بدنبال مطلب مورد نظر خودشان درون گوگل میتوانند باعناوین فوق جستجو نمایند:

گواهینامه ISO , گواهی نامه ISO , استاندارد ISO , گواهی ISO , مراجع صدور گواهینامه ISO , مراجع صدور گواهی نامه ISO , مراجع صدور استاندارد ISO , مراجع صدور گواهی ISO , مراجع ثبت وصدور گواهینامه ISO , مراجع ثبت وصدور گواهی نامه ISO , مراجع ثبت وصدور استاندارد ISO , مراجع ثبت وصدور گواهی ISO , ISO , گواهینامه ایزو , گواهی نامه ایزو , استاندارد ایزو , گواهی ایزو , مراجع صدور گواهینامه ایزو , مراجع صدور گواهی نامه ایزو , مراجع صدور استاندارد ایزو , مراجع صدور گواهی ایزو وغیره.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بزرگترین مرجع مشاوره واطلاع رسانی آمادگی داردتا کلیه اطلاعات درمورد ISO رابه متقاضیان ارائه نماید.

فهرست