ISO سيستم كاران

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. ISO سيستم كاران

ایزو سیستم کاران

ISO سيستم كاران

راههاي دستيابي به گواهينامه هاي ISO متنوعند. اين نتوع بخاطر گوناگوني انواع ايزو ومراكز صادر كننده آنها ميباشد. بطور كل اخذ استاندارد ها توسط سازمانها مي تواند مشكل باشد. بهمين جهت مراكز مشاوره اي همچون سيستم كاران با سابقه طولاني ودرخشان خدمات مفيدي دراين زمينه ارائه ميدهند. مراجعي كه به ثبت وصدور گواهي ها مي پردازند، تعداد شان درايران بسيار است. بعضي ازآنها سطح اعتبار بالاتري نسبت به بقيه مراكز دارند. سازمان ISO انجمن IAF رابنا كرده تا مسئول معرفي نماينده هايشان دركشور هاي مختلف باشد. اين نمايندگان را ACRIDATE BODY يا AB مي نامند كه اعتبار بخشي بمراجع صادر كننده يا ( CB )ها، ازوظايف آنان ميباشد. CB هايي كه تحت نظارت انجمن IAF ميباشند، دقت وسخت گيري زيادي در پياده سازي سيستم مديريت اعمال ميكنند. بهمين دليل گواهي نامه صادره آنها، درهمه كشور ها معتبر ميباشد. برخلاف اين مراجع، مراكز ديگر جديت چنداني دراجراي الزامات سيستم مديريت ندارندكه البته اين نوع مدارك تنها درايران وبعضي كشور هاي همسايه قابل قبول هستند وبراي فعاليتهايي مانند صادرات، ميبايد سطح اعتبارگواهي خود راارتقاء دهند. بنابر آنچه گفته شد، موسسات درخواست كننده، بايد اطلاعات جامعي راجع بصادر كنندگان كسب كنند تابتوانند مركز مورد نظر را، مناسب باوضعيت شركت خود بيابند.

 

انواع ایزو و تعیین نوع ایزو متناسب نیاز سازمان

انتخاب ISO مناسب باشرايط مجموعه متقاضي نيز ازمسائلي است كه ممكن است شركتها رادچار سردرگمي كند. تعدادي ازآنها عمومي هستند ودر حوزه هاي مختلف تجاري بكار برده ميشوند. شركتهايي كه قصد تبليغات وبرند سازي رادارند، معمولا ازاين نوع ايزو هااستفاده مي كنند. سيستم مديريت كيفيت يا ( ISO9001 ) ازاين دسته محسوب ميشودكه جهت بهبود كيفيت محصولات وخدمات شكل گرفته است. ( ISO14001 ) يا سيستم مديريت زيست محيطي نيز، جزء ايزوهاي پركاربرد بشمار مي رود واجراي مستندات آن باعث توجه بيشتر بمنابع طبيعي ومحيط زيست خواهد شدكه بدنبال خود كاهش عوارض وآلودگيهاي زيست محيطي رادربر خواهد داشت. گواهينامه ( ISO45001 ) ياسيستم مديريت ايمني وبهداشت هم، ازجمله استانداردهاي پر مصرف بوده كه براي پيشبرد سطح امنيت وسلامت كاركنان ومحيط شغلي معين شده است. برپايي مصوبات اين گواهي، باعث كاهش خطرات وحوادث كاري شده درنتيجه انگيزه پرسنل مجموعه بالا رفته ودرپي آن بهره وري سازمان بيشتر خواهد شد. دسته ديگر ايزوها، تخصصي هستند وتنها درصنعت خاصي قابل استفاده مي باشند. بعنوان مثال ( ايزو 22000 ) ياسيستم مديريت ايمني صنايع غذايي فقط مربوط بفعاليت هاي همين صنعت بوده ونمي توان درصنايع ديگري همچون راهسازي ازآنها سود برد.

 

مشاوره ایزو

موسسه سيستم كاران ازمتخصصان ومشاوران مجربي درخصوص اخذ استانداردهاي ايزو بهره ميبرد كه ميتوانند درتمام مراحل صدور ايزو، كمك شاياني بمتقاضيان نمايند. بسياري ازشركتهاي تازه تاسيس استانداردها راتنها براي ارزش بخشيدن بكسب وكار خود خواستار ميشوند. بنابراين تمايل زيادي بپياده سازي الزاماتشان ندارند. ويا پيمانكاراني كه بخاطر ورود بمناقصات مي بايست گواهي نامه خاصي رادر كارنامه خود داشته باشند، چنانچه به اجراي مستندات ايزو بپردازند، بطور حتم مناقصه رااز دست ميدهند، ازاينرو بايد گواهي مورد نياز رادر اسرع وقت اخذ نمايند، درنتيجه نمي توانند هر صادر كننده اي مراجعه كنند. اين شرايط متقاضيان رابا مشكل مواجه خواهد كرد ومراكز مشاوره ميتوانند راه حل مناسب راارائه دهند. ازديگر دستاورد هاي سيستم كاران، مشاوره درزمينه برنامه ريزي وسازماندهي پروژه وبررسي وارزيابي فرايند هاي شركتها ميباشد. براي دريافت گواهينامه ISO ابتدا بايد كليه عملكردهاي سازمان رامورد بررسي قرار داد تا فرايندهاي لازم دررابطه باالزامات سيستم مديريت راشناسايي كنند. پس ازآن به اجراي مصوبات مي پردازند كه آموزش كاركنان موسسه يكي ازبندهاي آن ميباشد. پرسنل شركتها ميبايست با مفاهيم واصول استانداردها آشنايي داشته وآنهارا فرابگيرند. بهمين جهت دوره هاي آموزشي برگزار ميگردد. مرحله بعد اجراي طرحهاي تدوين شده وفرايندهاي شناسايي شده وبطور كل، پياده سازي مستندات ايزو ميباشد. سپس تمهيدات صورت گرفته راارزيابي مينمايند تانقصاني درآن نباشد. قدم بعد مميزي است كه توسط مرجع صادر كننده انجام ميگردد. بدين منظور كارشناسي رابه سازمان درخواست كننده روانه ميكنند كه افسر مميزي نام دارد. افسر مميزي شروع به بازبيني وارزيابي اقدامات انجام شده مينمايد ودر صورتيكه ايرادي درپياده سازي ديده نشود، صادر كننده اقدام به صدور گواهي ISO ميكند.

مراكز مشاوره درتمام مراحل توضيح داده شده، ميتوانند بهترين روشهاي انجام آنرا ارائه دهند. البته بايد درنظر داشت كه دراين بين افراد سود جو مترصد فرصت بوده وگواهينامه هاي كاملا تقلبي وجعلي رادر قبال دريافت مبلغي، دراختيار شركت ها قرار داده كه بي اعتبار بوده وتحت هيچ شرايطي توصيه نمي شود. بنابراين لازم است قبل ازهر اقدامي باكمي تحقيق ازمراكزي كه به آنها مراجعه ميكنند، اطمينان حاصل نمايند.  

 

ISO سيستم كاران صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

فهرست