ILAC

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. ILAC

 ILAC

ILAC

ILAC اتحادیه بین المللی تایید صلاحیت آزمایشگاهی یک اتحادیه بین المللی جهت نهادهای تایید صلاحیت آزمایشگاهها و شرکتهای بازرسی کننده میباشدکه 30سال پیش بمنظور موانع فنی انجام تجارت تشکیل شده است. تایید صلاحیت به مردم فرصت میدهدکه هنگام انتخاب یک آزمایشگاه ،تصمیم آگاهانه ای باتوجه باشایستگی ، بیطرفی وتوانمندی آزمایشگاه اتخاذ کنند. تایید صلاحیت باحمایت ازاعتبار وعملکرد خدمات رادرگذر ازمرزهای بین المللی تسهیل میکند ودر نهایت هدفش بوجود آوردن یک چارچوب بجهت حمایت ازاین تجارت بین المللی ازطریق حذف موانع فنی میباشد. نهادهای تایید صلاحیت آزمایشگاهها وبازرسیها ، بجهت نمایندگی بیشتراز 70 سازمان اقتصادی ومنطقه ای ،اعضای ILAC بشمار میایند.

ILAC هدف نهایی اش استفاده وهمچنین پذیرش هرچه بیشتر نتایج آزمایشگاهها وشرکتهای بازرسی تایید صلاحیت شده ازجمله نتایج آزمایشگاهی سایر کشورها ،توسط صنایع وتدوین کنندگان مقررات کشورهاست . ازاین طریق هدف تجارت آزادکه یکبار آزمون کالا وپذیرش درهمه جای دنیاست ،تحقق میابد.

ILAC در زمینه های زیر فعالیت میکند: تدوین ونیز هماهنگسازی نحوه تایید صلاحیت آزمایشگاهها و شرکتهای بازرسی، ترویج تایید صلاحیت آزمایشگاهی وبازرسی درمیان صنایع ،دولت ها ،تدوین کنندگان مقررات ومصرف کنندگان ، مساعدت ونیز حمایت ازانواع سیستمهای تاییدصلاحیت درحال تشکیل، برسمیت شناختن امکانات آزمایشگاهی وهمچنین بازرسی ازطریق توافقنامه ILAC ودر نتیجه تسهیل پذیرش داده های مرتبط باآزمون ، بازرسی وهمچنین کالیبراسیون همراه کالاها درون مرزهای کشورهای مختلف.

اتحادیه ILAC ونهادهای معتبرکه عضو کامل  ILAC هستند نهادهای معتبرکه امضاکننده  ILAC MRAمیباشند ، مطابق باالزاماتISO/IEC 17011   بابت نشان دادن صلاحیت ،ارزیابی شده اند. امضاکنندگان ILAC MRA مطابق باهمین استانداردهای بین المللی مربوطه ازجمله آزمایشگاههای کالیبراسیون بااستفاده از ISO/IEC 17025  ،آزمایشگاههای آزمایش بااستفاده ازهمین استاندارد ISO/IEC 17025 ،آزمایشگاههای آزمایش پزشکی بااستفاده از ISO 15189 ، آزمایشگاههای آزمایش پزشکی راارزیابی واعتبار میبخشند . ISO/IEC 17020 وارائه دهنگان تست مهارت باتوجه بدین استاندارد ISO/IEC 17043 امضا کنندگان ILAC موافقت میکنندکه نتایج ارگانهای معتبر ارزیابی همخوانی یکدیگر راتحت ILAC MRA قبول کنند. نتایج حاصل ازارگانهای ارزیابی انطباق اعتبار یافته توسط امضاکنندگان  ILAC MRA ،میتوانند درسطح بین المللی شناخته شوند. بااستفاده ازجستجوی امضا کنندگان وهمینطور دایرکتوری های معتبر تسهیلات ، تنظیم کنندگان ومصرف کنندگان میتوانند آزمایشگاهها ،ارکانهای بازرسی ویا ارائه دهندگان تست مهارت راکه بجهت کالیبراسیون خاص ،آزمایشات ،بازرسیها یاتهیه برنامه های آزمایش مهارت لازمست وهمچنین مشخصات تماس اینموارد رابیابند . ازاین طریق اطمینان حاصل میشودکه نتایج تحت ILAC MRA پذیرفته میشوند.

سازمان ILAC یک سازمان بین المللی بجهت نهادهای معتبری میباشدکه مطابق ISO/IEC 17011 فعالیت میکند.

بااستفاده ازاین استانداردهای ملی وبین المللی تهیه کنندگان ومصرف کنندگان میتوانند بابت نتایج کالیبراسیون ونیز آزمایش ،گزارشهای بازرسی وهمینطور گواهیهای ارائه شده اطمینان داشته باشند.

IAF , ILAC هردو باهم کار میکنند وتلاشای خود رابرای ارتقا اعتبارو ارزیابی انطباق درسراسر جهان هماهنگ میکنند. توافقهای منطقه ای توسط نهادهای همکاری منطقه ای شناخته شده اداره میشوندکه باهماهنگی باهمین IAF , ILAC کار میکنند.

ILAC درزمینه های کالیبراسیون ،آزمایش ،آزمایش پزشکی ،اعتبارسنجی وارائه دهندگان تست مهارت و IAF درزمینه های سیستم های مدیریت ،محصولات ،خدمات ،پرسنل وسایر برنامه های مشابه ارزیابی انطباق مدیریت میشوداین نهادها اعتبار بخشی نهادهای ارزیابی انطباق رابا استانداردهای مربوطه ارزیابی  میکنند ازاین طریق چارچوبی جهت حمایت ازتجارت بین المللی ازطریق رفع موانع فنی ایجاد میشود.

فهرست