گواهی HSE

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. گواهی HSE

گواهی HSE

گواهی HSE 

گواهی HSE استاندارد زیست محیطی، ایمنی، بهداشت حرفه ایی میباشد. مشاغل میتوانند اقدام بدریافت گواهی اچ اس ایی کنند. بیشترین متقاضیان این گواهی نامه پیمانکاران، شرکتهای نفت، گاز، پتروشیمی تولیدیها هستند. اگر مشتریان تمایل دارند گواهی HSE دریافت کنند باید مراجع صادر کننده مراجعه کنند بتوانند گواهی اچ اس ایی دریافت کنند. سه گواهی ایزو9001 ، ایزو14001، ایزو45001 ، میتواند باهم صادر شود. صادر شدن این گواهینامه برای شرکتها کاربرد دارد.

حفظ محیط زیست همچنین ایمنی جان کارگران نیازمند الزام سیستم مدیریت اچ اس ایی میباشد. پیمانکاران باید برای حفظ جان کارگران خود دستورالعمل اچ اس ایی رعایت کنند. بدلیل اینکه جامعه جهانی اتفاقات ناگوار جبران ناپذیر کارگران مشاهده کردند بفکر جلوگیری این پیشامدها برآمدند. همین امر الزام اچ اس ایی ایجاد کردند. سیستم مدیریت ایمنی بهمگان آموزش میدهد ایمنی محیط زیست، منابع طبیعی بسیار اهمیت داشته همه مشاغل باید دانش مسائل HSE خود بالا ببرند.

درخواست کنندگان گاهی نمیدانند چطور باید گواهینامه HSE دریافت کنند مراجع صادر کننده میتوانند براحتی اچ اس ایی برای مشتریان صادر کنند. صنعت نفت بعنوان طلایه دار فعالیتهای صنعتی استفاده تکنولوژی نوین همواره حفظ صیانت نیروی انسانی متخصص خویش اهمیت داده هیچ تلاشی دراین راستا مضایقه ننموده، حضور واحدهای ایمنی، آتش نشانی، بهداشت فعال درتمام صنعت ازفعالیت نمونه های حضور دائمی تفکر مدیریت ارشد صنعت نفت میباشد. اداره کل بهداشت ایمنی محیط زیست وزارت نفت بعنوان متولی نظام درصنعت نفت همواره پایش نحوه استقرار توسعه نظام مدیریتی درسطح صنعت اهتمام داشته نحوه استقرار توسعه جهت نظام مدیریتی سطح صنعت اهتمام داشته اینراستا بازنگری مجدد راهنمای استقرار توسعه نهایتا تدوین چاپ آنرا ازنیارهای صنعت تشخیص داده، ویرایش جدید هدف شفافیت بیان الزامات مدیریت اچ اس ایی فراهم آمده است،

دسترس همه همکاران قرار گرفته زمینه توسعه نظام مدیریت اچ اس ایی مبنای شناسایی کامل الزامات رعایت آن همچنین تصمیم گیری برنامه ریزی همین راستا فراهم آورد. فعالیتهای تولید، استخراج، توزیع نفت، گاز تابع قوانین، نظم مقررات گسترده ای درارتباط مسائل بهداشت حرفه ایی، ایمنی محیط زیست میباشد. اکثر واحدهای عملیاتی بمنظور تحقق الزامات قانونی، عملیاتی دارای استراتژیهای ایمنی، بهداشت شغلی هستند دراین میان سیستمهای مدیریت ایمنی بخش اساسی چنین استراتژیهای میباشد.
 برخی موارد اعمال برنامهای حفاظت کارکنان شرایط اضطراری، آتش سوزی میتواند تاثیرات زیست محیطی زیان آوری دربرداشته محیط زیست نتایج معکوس برجای گذارد. بااین وجود ملاحظه توام مسائل بهداشت، ایمنی محیط زیست چارچوبی ارائه میدهد. براساس آن مدیریت قادر بتصمیم گیری موثر برقراری تعادل فنی اقتصادی خواهد بود. درهرحال همگرایی حرکت جهت اصول سیستم مدیریت کیفت استانداردهای سری 9001 میباشد. شرکتهای معتبر نفتی جهان بویژه اروپا کلیه فعالیتهای مربوط سه بخش بهداشت ایمنی محیط زیست بطور همزمان تحت یک سیستم مدیریت بهداشت ایمنی محیط زیست hse-ms دنبال میکنند.
هدف تدوین راهنمای نظام مدیریت بهداشت ایمنی محیط زیست اچ اس ایی ام اس مانند، دقت نظر مسائل مرتبط مباحث بهداشت ایمنی محیط زیست اچ اس ایی درمستنداتی واحد، برقراری ارتباط میان فعالیتهای اکتشاف تولید، فرآورش توزیع نفت گاز سراسر جهان، جامعیت کافی جهت ایجاد تطابق میان شرکتهای مختلف فرهنگ حاکم برآنها، قابلیت شناسایی استفاده پیمانکاران اصلی، فرعی، تسهیل ارزیابی عملیات براساس یک استاندارد بین المللی مناسب، عناصر اساسی ضروری توسعه اجرا، نگهداری نظام مدیریت بهداشت ایمنی محیط زیست تشریح میکند. الزامات عملکرد خاصی تعیین نمیکند، بلکه توصیه مینماید شرکتها خط مشی اهداف خود تدوین نموده قالب آنها اطلاعاتی درباره خطرات بالقوه اثرات سوء زیست محیطی ناشی عملیات بدست آوردند.

نمودار عناصر نظام مدیریت بهداشت ایمنی محیط زیست میتواند بطور همزمان زمانهای متفاوت مورد استفاده قرار گرفته یابصورت متوالی انجام گیرد بیان می نماید. نظام مدیریت بهداشت ایمنی، محیط زیست بخش سیستم مدیریت کلی شرکت میباشد. این سند برحضور این نظام بعنوان یک سیستم فرعی مدیریت کلی شرکت تاکید نموده این موضوع بمفهوم جدایی hse-ms نظام مدیریت کل سازمان نمیباشد. استراتژیها، نظامهای مدیریت بهداشت ایمنی محیط زیست متفاوتی توسط شرکتها وسازمانهای مختلف توسعه داده شده اند منجربه تنوع اصطلاحات شده اند. اصطلاحات استفاده شده تعاریف آورده شده اند.

بخش تعهدات تمام سطوح سازمان فرهنگ مورد نیاز برای موفقیت نظام بیان مینماید. مدیریت ارشد باید رهبری، تعهد آشکار وقوی مجموعه ایجاد کند اطمینان حاصا نماید این تعهد بمنابع مورد نیاز جهت توسعه اجرا، نگهداری نظام مدیریت بهداشت ایمنی محیط زیست دستیابی اهداف خط مشی شرکتها تبدیل شود. مدیریت باید اطمینان حاصل نماید الزامات خط مشی بهداشت ایمنی محیط زیست بطور کامل مدنظر قرار گرفته اند، همچنین همواره باید اقدامات لازم بمنظور صیانت بهداشت ایمنی محیط زیست حمایت نماید.

 شرکت باید فرهنگی ایجاد نماید براساس اصول ذیل نظام مدیریت بهداشت ایمنی محیط زیست حمایت نماید. اعتقاد خواسته های سازمان راستای بهبود عملکرد بهداشت ایمنی محیط زیست شامل ایجاد انگیزه جهت بهبود عملکرد بهداشت محیط زیست کارکنان، قبول مسئولیت های فردی پاسخگویی دربرابر عملکرد بهداشت ایمنی محیط زیست، مشارکت ودرگیری همه سطوح جهت توسعه مدیریت بهعداشت ایمنی محیط زیست، تعهد نسبت استقرار یک نظام مدیریت بهداشت ایمنی ومحیط زیست موثر، کلیه کارکنان پیمانکاران سازمان باید درایجاد نگهداری چنین نظامی مشارکت کنند. مدیریت باید خط مشی اهداف استراتژیک بهداشت ایمنی محیط زیست خود تعریف مستند سازد اطمینان حاصل نماید این خط  مشی اهداف بااهداف شرکت مادر سازگار باشد.     

 

 

 

فهرست