گواهی HSE , اداره کار

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. گواهی HSE , اداره کار

 

گواهی HSE , اداره کار

گواهینامه HSE اداره کار درواقع همان گواهینامه هایی میباشدکه مسئول ایمنی دریافت میکند وشامل دو دوره ارزیابی و مدیریت ریسک وهمچنین ایمنی عمومی میشودکه بدلیل الزام اداره کار تمام شرکتهای پیمانکاری ملزم هستندبه ازای هرکارگاه یک مسئول ایمنی تعیین نمایندکه مسئول ایمنی یابایستی دارای تحصیلات مرتبط باشدکه چنانچه تحصیلات مسئول ایمنی مرتبط باشد تنها گذراندن دوره ارزیابی و مدیریت ریسک کافی میباشد وچنانچه تحصیلات مسئول ایمنی مرتبط نباشد بایستی دو دوره باعناوین ایمنی عمومی مختص مسئولین ایمنی وهمچنین ارزیابی و مدیریت ریسک رابگذرانندکه دوره های فوق زیر نظر وزارت کار برگزار میشود.

گواهی نامه HSE اداره کار مورد نیاز شرکتهای پیمانکاری میباشدکه میخواهند اقدام کنندبه دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران . جهت دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران گذراندن چند دوره الزامی میباشدکه یک دوره مختص تمامی لیست بیمه میباشد باعنوان دوره ایمنی عمومی ویژه کارکنان ، یک دوره مختص کارفرما باعنوان ایمنی عمومی ویژه کارفرمایان ، دو دوره مخصوص مسئولین ایمنی باعناوین ارزیابی و مدیریت ریسک وهمچنین ایمنی عمومی مختص مسئولین ایمنی .تمامی دوره ها زیر نظر وزارت کار برگزار میشود.

گواهی HSE اداره کار متفاوت میباشدبا گواهینامه HSE . گواهی HSE اداره کار جهت شخص میباشد درحالیکه گواهینامه HSE مختص شرکتها وموسسات میباشد والبته مختص افراد میباشد، گواهی HSE اداره کار تنها توسط اداره کار صادر میگردداما گواهی HSE توسط CB ثبت وصدور میگردد. بهرصورت گواهی HSE اداره کار مختص افرادی میباشدکه میخواهند بعنوان مسئول ایمنی درون شرکتهای پیمانکاری مشغول بکار شوند. آینده شغلی آندسته افرادکه مدرک HSE اداره کار رادارا هستند درون شرکتهای پیمانکاری روشن بوده ومیتوانند بعنوان مسئول ایمنی درون شرکتهای پیمانکاری بعنوان مسئول HSE ، افسر ایمنی ویا همان مسئول ایمنی مشغول بکار شوند. شرکتهای پیمانکاری بدلیل الزام اداره کار برایشان بسیار بهتر وبصرفه میباشدکه افرادی راجهت مسئول ایمنی استخدام کنندکه دارای مدرک HSE اداره کار ویا همان مسئول ایمنی باشند.

گواهی HSE اداره کار پس درحقیقت همان مدرک افسر ایمنی میباشدکه امروزه اغلب شرکتهای پیمانکاری بطور تمام وقت حتی استخدام مینمایند. دارندگان مدرک HSE اداره کار میتوانند بعنوان افسر ایمنی درچندین شرکت کار کنند. بهرحال چون اداره کار شرکتهای پیمانکاری راجهت مناقصات ملزم میکنندبه اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران وهمچنین طبق الزام اداره کار شخصی بعنوان مسئول ایمنی ویا افسر HSE بایستی جهت هرکارگاه درون شرکتهای پیمانکاری معرفی گرددکه طبق الزام اداره کار بایستی یادارای مدرک مرتبط باشندکه تنها ملزم هستند دوره ارزیابی و مدیریت ریسک هستند ویابا گذراندن دو دوره ارزیابی و مدیریت ریسک وهمچنین ایمنی عمومی مخصوص مسئول ایمنی مدرک مسئول ایمنی ویا افسر HSE ودر واقع همان مدرک HSE اداره کار رادریافت کنند.

کاربران ممکنست باعناوین زیر بدنبال مطلب مورد نظر خود درون گوگل جستجو نمایند:

گواهینامه HSE اداره کار , گواهی نامه HSE اداره کار , گواهی HSE اداره کار , مدرک HSE اداره کار , نحوه دریافت گواهینامه HSE اداره کار , نحوه دریافت گواهی نامه HSE اداره کار , نحوه دریافت گواهی HSE اداره کار , نحوه دریافت مدرک HSE اداره کار , تایید صلاحیت مسئول ایمنی , تایید صلاحیت اداره کار وغیره.

فهرست