گواهی نامه ایزو , مراجع صدور

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. گواهی نامه ایزو , مراجع صدور

مراجع صادر کننده ایزو

گواهی نامه ایزو , مراجع صدور

مراجع صدور گواهی ایزو اولین اقدام جهت اخذ گواهی نامه ISO میباشد. جهت اخذ گواهینامه ایزو اولین مرحله انتخاب مرجع ثبت وصدور  استاندارد ایزو میباشد. سازمانها بجهت اخذ گواهینامه ISO درابتدا بایستی تعیین کنندکه ازچه مرجعی میخواهند گواهی ISO بگیرند وهمچنین با آگاهی لازم جهت مرجع ISO اقدام کنند.

مراکز ثبت وصدور گواهی ISO بنابر سطح اعتبار وهمچنین برند متفاوتند. قیمتها نیز برحسب اعتبار ونوع برند متفاوتند. مرتجع ثبت وصدور گواهی ایزو کدامند؟ سطح اعتبار چطور مشخص میشود؟ آیا تمام مراجع دارای اعتبارند؟ چگونه ازاعتبار گواهی ایزو یک برند مطمئن شویم؟ سوالاتی ازاین دست همیشه برای متقاضیان پیش میایدکه درادامه مختصرا بدین دست سوالات پاسخ میدیم.

مراجع وهمچنین مراکز ثبت وصدور گواهینامه ISO رااصطلاحا CB میگویند هرکشور دارای چندین CB میباشدکه خوداین CB زیر نظر مراجعی باعنوان AB فعالیت میکنندو مدیریت میگردند ودرنهایت اینکه AB (ها) نیز زیر نظر مرجع بالا دستی ومعتبر باعنوان IAF (سازمان اعتبار دهندگان بین المللی) اعتبار دهی میشوند. تمامی کشورها دارای مراجعی هستند باعنوان IAF . انگلستان UKAS , آلمان DAKKS , آمریکا IAS ،  2LA2 , ANSI , ASHTOO , ANAB , ایتالیا ACCREDIA , سوئیس SAS ، نروژ CCPL ، کانادا SCC ودر نهایت درون ایران NACI وهمچنین کشورهای دیگر. اینها مراکزی هستندکه باعنوان مراجع IAF مطرح هستندو گواهی نامه صادره ازجانب مراجع بالا دارای بالاترین اعتبار یعنی اعتبار بین المللی هستند. جهت صادرات وواردات بایستی ازاین گواهینامه (های) دارای اعتبار IAF استفاده کرد.

مراجع صادر کننده گواهی ISO درایران نیزشامل یکسری مراجع غیر IAF میشوندکه ساخته وپرداخته خودما ایرانیها هستند. حدود 500 الی 600 مرجع درون ایران هستندکه ساخته وپرداخته خودما ایرانیها هستند یعنی CB (های) ساخته ایرانیها که زیرنظر AB های ساخته وپرداخته ایرانیها میباشند اعتبار دهی میشوند واصطلاحا بدین دست گواهی ایزو ، گواهی نامه غیر IAF گفته میشود. گواهینامه غیر IAF شامل برندهای مختلفی میشوندکه ازلحاظ اعتبار متفاوتند. سطح اعتبار هریک ازاین برندها تعیین کننده قیمت وزمان صدور گواهی ISO میباشد.

ISO ومراجع صادرکننده ایزو یکی ازذغدغه های شرکتهایی میباشدکه جهت مناقصات اقدام میکنند. بدین شرکتها ودیگر شرکتهای صادر کننده انواع گواهی ایزو توصیه میگرددکه ازطریق شرکتهایی اقدام کنندکه دارای اعتبار بوده وشناخته شده اند. امروزه متاسفانه بدلیل تقاضای زیاد وعدم شناخت شرکتها وهمچنین عدم نظارت ارگانی بابت مراجع صادر کننده گواهی ایزو دردام افرادی نیفتندکه گواهی ایزو تقلبی وهمچنین پرینتی صادر میکنندکه هیچگونه اعتباری ندارند.

مراجع صادر کننده ISO راامروزه باپیشرفت علم وتکنولوژی میتوان ازطریق جستجو درون سایتهای مختلف شناخت وسپس باوجود علم وآگاهی بابت انتخاب مرجع صادرکننده واخذ ایزو اقدام کرد.

مرجع صادرکننده گواهینامه ایزو وکلید واژه های معرفی شده جهت متقاضیان وکاربران بجهت جستجو درون گوگل بدین عناوین میتوان اشاره کرد:

مراجع صادر کننده ایزو , مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو , مراجع صادر کننده گواهی نامه ایزو, مراجع صادر کننده گواهی ایزو , مراجع صادر کننده استاندارد ایزو , مراجع صادر کننده ISO , مراجع صادر کننده گواهینامه ISO , مراجع صادر کننده گواهی نامه ISO , مراجع صادر کننده گواهی ISO , مراجع صادر کننده استاندارد ISO , مراکز صادر کننده ایزو , مراکز صادر کننده گواهینامه ایزو , مراکز صادر کننده گواهی نامه ایزو, مراکز صادر کننده گواهی ایزو , مراکز صادر کننده استاندارد ایزو , مراکز صادر کننده ISO , مراکز صادر کننده گواهینامه ISO , مراکز صادر کننده گواهی نامه ISO , مراکز صادر کننده گواهی ISO , مراکز صادر کننده استاندارد ISO وغیره.

فهرست