گواهی نامه ايزو رايگان

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. گواهی نامه ايزو رايگان

ایزو رایگان

گواهی نامه ايزو رايگان

اگر شما نيز مانند بسياري ازشركتهاي ديگر، بدنبال بالا بردن اعتبار كسب وكار خود هستيد، يكي ازعواملي كه دراين مسير ميتواند بشما كمك نمايد، درج علائم تجاري بين المللي بر روي كالاها ويا خدماتتان ميباشد. اين علامت ها اصولا براي بهبود عملكرد هاي موسسات وكارخانجات شكل گرفته اند.

 

مزایای اخذ استاندارد ایزو

از مزایای اخذ استاندارد ایزو ، جلب اعتماد مشتريان ومصرف كنندگان مي باشد. اما چگونه ميتوان نشان هاي استاندارد ایزو را كسب كرد؟ ابتدا بايد مشخص كنيدكه كدام يك ازسيستم هاي مديريت براي فعاليت شما مناسب است واين بسته به صنعت وزمينه كاري شما خواهد داشت اما اگر برايتان اهميتي نداردكه ازچه استانداردي بكار ببريد، معمولا گواهي نامه هاي عمومي وپركاربرد رادر اينگونه موارد دريافت ميكنند.

 

انواع ایزو عمومی و تخصصی

برخي ايزوها تخصصي هستند ودر حوزه مشخصي قابل استفاده ميباشند. ازاين قبيل ميتوان ايزو 22000 يا سيستم مديريت ايمني غذايي رانام بردكه درصنايع غذايي بكار برده ميشود ونمي توان درصنعت ديگري مانند ماشين سازي ازآن برخوردار شد. Iso 27001 ( سيستم مديريت اطلاعات ) هم جزء اين دسته استانداردها ميباشدكه دستورالعمل هايش بمنظور حفظ ونگهداري ازاطلاعات حساس ديجيتالي معين شده است. سيستم هاي عمومي درصنعتهاي مختلف قابل بهره وري هستند وبسيار شناخته شده، بهمين دليل بطور معمول درشرايط اينچنيني اخذ آنها توسط شركتها صورت ميگيرد. ایزو 9001 ( سيستم مديريت كيفيت ) استانداردي است كه هم شناخته شده بوده وهم ازپايه هاي سيستم هاي مديريت محسوب ميشودكه حتي دربرخي موارد براي كسب آيزو هاي ديگر نيز، جزء پيش نيازهاي دريافتشان بشمار ميرود وحتما ميبايست آنرا اخذ نمايند. الزامات اين گواهي براي بالا بردن وارتقاي سطح كيفيت محصولات وخدمات تهيه شده وبدين ترتيب بشركتهاي خدماتي وعرضه كنندگان كالاها مربوط ميباشد، اما بااين حال همه افراد درهر شغل وسازماني ميتواند مستنداتش رابه اجرا درآورد. Iso 14001 ( سيستم مديريت محيط زيست ) نيز درزمره گواهينامه هاي پرمصرف محسوب ميشودكه دستورالعمل هايش درخصوص منابع طبيعي ومحيط زيست وضع شده است وبخاطر توجه بيشتر به محيط پيرامون شركتها وكارخانجات شكل گرفته است. درحقيقت استانداردهاي ذكر شده ميبايست مانع ايجاد عوارض وآلودگيهاي انواع كسب وكارها ازلحاظ زيست محيطي گردد. اين موضوع درحال حاضر ازطرف كليه جوامع مورد توجه قرار گرفته است و ايزو 14001 فقط يكي ازسيستم هاي تعريف شده ايست كه توسط سازمانهاي بين المللي تصويب شده است. استانداردهاي بيشماري دراين خصوص توسط سازمان جهاني iso ، درگرده همايي هاي سالانه وبوسيله نمايندگان كشورها ي عضو درسازمان بثبت رسيده است. ازديگر ايزوهايي كه بايد درمورد آن اطلاعاتي داشته باشيد ودر اين گروه قرار دارد، iso 45001 يا سيستم مديريت ايمني وبهداشت مي باشدكه سلامت وامنيت كاركنان ومحيط كاري راهدف قرار داده است ودستورالعمل هايي درزمينه بهداشت وايمني مشاغل دراختيار متقاضيان ميگذارد. بابرپايي استانداردهاي مشخص شده موجب ايجاد محيط امن شغلي ميشودكه باعث افزايش انگيزه پرسنل مجموعه خواهد شد.

 

تعیین نوع گواهی ایزو

اكنون شما مشخص كرده ايدكه چه گواهينامه ايي رابراي موسسه خود درنظر داريد. حال بايد بمركزي مراجعه نمائيدكه مدرك مورد نظر رابراي شما ثبت نمايد. مراكز بسياري دركشور ما وجود دارندكه دراين زمينه فعاليت ميكنند. برخي ازآنها تحت نظر سازمان iso هستند وبرخي ديگر بصورت مستقل اسنادشان راارائه ميدهند. تفاوت اين مراجع دراعتبار آنهاست وتوسط acridate body (ab) ها معرفي واعتبار بخشي ميشوند. انجمن iaf ( عضو فعال ايزو ) مسئول تعيين ab ها درهر كشور ميباشدكه درايران تنها يك مورد معين شده ونامش naci ميباشد. صادر كنندگاني كه بوسيله ab ها معرفي شده اند، اصولا تحت نظارت انجمن iaf اقدام بصدور گواهي كرده ومداركشان درهمه جا مورد قبول واقع مي گردد. بنابراين عملكردشان با دقت وسخت گيري بسياري همراه بوده وتنها درصورت پياده سازي كامل استاندارد ها، اسنادمربوط راصادر مينمايند. ازاينرو مخارج دريافت گواهي جهت اعمال قوانين مشخص شده شان، كم نخواهد بود. اما صادر كنندگاني كه تحت نظارت iaf نيستند، توجهي به اجراي درست وكامل الزامات نداشته ودر شرايط بسيار آسانتري مدرك درخواست شده رااعطاء ميكنند. بنابراين ديگر نيازي به پياده سازي همه مصوبات نبوده ودر هزينه ها صرفه جويي خواهد شد. البته لازم بذكر استكه شما ميتوانيد درصورت لزوم گواهينامه دريافتي خودرا باپرداخت اختلاف هزينه ها وهمچنين اجراي كامل الزامات، به گواهي معتبر تري تبديل كنيد.

 

گواهینامه ایزو تقلبی

اقدامات شرح داده شده شامل پيچيدگيهاي فراواني است وبدون داشتن اطلاعات كافي كمي باعث بوجود آمدن مشكلاتي خواهد شد. علي الخصوص باحضور افراد سود جو وكلاهبرداران هميشه درصحنه، كه باارائه اسناد تقلبي وجعلي وپرينت شده وفاقد هرگونه ارزش وكاربرد، مبالغي رااز متقاضيان دريافت ميكنند وباعث ايجاد مشكلات فراواني خواهند شد. بهمين قبل ازهر اقدامي بمراكز مشاوره رجوع كرده واز مشاوره رايگانشان بهره ببريد.

 

گواهي نامه ايزو رايگان صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

فهرست