گواهینامه HSE , کمکهای اولیه , ارزیابی مصدوم

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. گواهینامه HSE , کمکهای اولیه , ارزیابی مصدوم

 

گواهینامه HSE  , کمکهای اولیه , ارزیابی مصدوم

گواهی نامه HSE ,  کمکهای اولیه , ارزیابی مصدوم مبحث بسیار مهمی میباشدکه بعداز فراگیری مطلب فوق براحتی میتوانید ارزیابی اولیه یک مصدوم راانجام دهید. علایم حیاتی یک مصدوم رابررسی نمایید. یک مصدوم رابطور صحیح وکامل معاینه کنید.

اگرچنانچه بایک فرد مصدوم مواجه شدید بایستی بدانیدکه مصدوم چگونه کمکی نیاز دارد. نمیتوانید کار مفیدی جهت مصدوم انجام دهید. بعنی ابتدا بایستی مشکل اورا تشخیص بدهید تابعد بتوانید به او کمک کنید. فرض کنید دریک صحنه حادثه، بافرد آسیب دیده ای مواجه شده اید، اولین کار منطقی اینست؛ چنانچه فرد آسیب دیده درمعرض خطر بیشتری باشد مثلا نزدیک یک صحنه آتش سوزی برروی زمین افتاده باشد، بایستی درسریعترین واولین اقدام مصدوم رااز صحنه تصادف دور نمایید. چنانچه خطری مصدوم راتهدید نمیکند، هرگز اورا قبل ازآنکه وضعیتش راارزیابی کرده وکمکهای اولیه راانجام دهید، جابجا ویا منتقل نکنید. درارزیابی مصذوم چکار بایستی انجام بدهیم؟ هرزمان بامصدومی مواجه شدید، ABC رابه یاد داشته باشید وآنرا بترتیب وبا سرعت ودقت بکار ببرید، یعنی: اول راه هوایی مصدوم رابررسی کنید. چنانچه مصدوم هشیار بود وبه سوالات شما جواب داد را تنفسش بازست امااگر بیهوش بودو پاسخ نمیداد ممکنست راه هواییش بسته باشد، دراینصورت بایستی راه تنفسی اورا باز کنید. یک دست راروی پیشانی مصدوم بگذارید ودو انگشت دست دیگررا زیر چانه اش قرار دهید. درحالیکه چانه رابالا میدهید، بافشار دادن پیشانی بسمت پایین، سر مصدوم رابه عقب خم کنید. دوم: وضعیت تنفس مصدوم رابررسی کنید. آیا مصدوم نفس میکشد ویا خیر؟ جهت اینکه بفهمید مصدوم نفس میکشد ویا خیر، گوش خودرا بالای ذهان مصدوم قرار دهید ودر همان حال نگاه کنیدبه شکم وقفسه سینه مصدوم، چنانچه مصدوم نفس میکشد شما تنفس اورا میشنوید واحساس میکنید وپایین وبالا رفتن شکم وسینه مصدوم رامشاهده میکنید. چنانچه مصدوم بیهوش بود ولی نفس میکشد اورا دروضعیت بهبودی قرار دهید. چنانچه مصدوم نفس نمیکشدبه او تنفس مصنوعی بدهید. سوم: وضعیت گردش خون مصثدوم رابررسی کنید. اینکار رابا معاینه نبض گردنی رامیتوانید انجام دهید، نبض گردنی رامیتوان درون گردن، درون گودی کنار سیب آدم، احساس کرد. وجود نبض گردنی درمعنای وجود ضربان قلب میباشد. اگرچنانچه نبض گردنی راحس نکردید ومصدوم بیهوش بود بایستی ماساژ قلبی راشروع کنید.( نفس کشیدن، سرفه، حرکت، وضعیت طبیعی پوست وپاسخ دهی مصدوم، همگی ازنشانه های وجود گردش خون هستند. اگرچنانچه نبض رانمیتوانید حس کنید، وجوداین نشانه ها، نشاندهنده وجود گردش خون میباشد). بررسی وضعیت تنفس وگردش خون، هرکدام، نباید بیشتراز ده ثانیه طول بکشد. بعداز مراحل ABC ، مصدوم رااز نظر خونریزی شدید، بررسی کنید. اگر خونریزی شدید وجود داشته باشد بایستی آنرا مهار کنید.

فهرست