گواهینامه CE انواع آن

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. گواهینامه CE انواع آن

 CE CERTIFICATED

گواهینامه CE انواع آن

گواهی نامه CE یاهمان Conformity Europen بمعنی انطباق سازی باقواعد اروپاست. نشان CE روی کالا نشانه مرغوبیت کالا ونیز ایمن بودن کالا میباشد. مشتریان بامشاهده درج نشان CE برروی محصول مصرفی باخیال راحت محصول فوق رااستفاده میکنند واین جذب مشتری رابالا برده وبه بهبود عملکرد سازمان کمک بسیاری میکند. گاهی پیش میاید برخی سازمانها بدون آگاهی ازماهیت نشان CE آنرا برروی یک کالا درج میکند بدون اینکه بداند گواهینامه CE چیست و متاسفانه نهادی نیز نیست نظارت کندکه آیا نشان CE درج شده برروی محصول قلابی بوده وتوسط سازمان برروی کالا درج وچاپ شده، فقط زمانیکه سازمانی جهت صادرات اقدام کند مشخص میشودکه نشان CE درج شده واقعی بوده وفقط یک کپی و درج قلابی نیست وسازمان ازطریق مراجع ثبت وصدور CE گواهی CE رادریافت کرده است. گاهی نیز مشتری خودش پیگیری کرده ومتوجه قلابی بودن نشان CE برروی محصول مصرفی خواهد شد درغیراین دوصورت یعنی پیگیری مشتری وهمچنین اقدام جهت صادرات مشخص نمیشود متاسفانه نشان درج شده واقعی میباشد یاخیر.

گواهینامه CE توسط مرکزی بانام Notify Body صادر میشودکه اختصارا بدان N.B میگویند همواره سوالات ذیل برای دریافت کنندگان استاندارد CE مطرح میگردد: طریقه دریافت CE ، مراجع صدور گواهینامه CE ، راه گرفتن گواهی CE ، مراجع معتبرصدور گواهی CE ، نحوه استعلام گواهینامه CE ، طریقه استعلام اصالت گواهی CE ، هزینه ی گواهی CE ، لیست قیمت گواهینامه CE ، لیست مراجع صدورگواهینامه CE ، مراحل دریافت گواهی نامه CE

قبل ازپاسخ سوالات بالا ابتدا اطلاعاتی درمورد انواع مختلف گواهینامهCE  داشته باشیم:

 گواهی نامه CE توسط NB ها بصورت مواردزیرصادرمیشود :

گواهینامه CE اورجینال :تمام مراحل آزمایش وتست توسط کارشناسان NB جهت تعیین سطح ایمنی محصول انجام میشود، درصورتیکه نتایج آزمایشات مطابقت داشته باشدبا استانداردهای تصویب شده NANDO شرکت تولید کننده محصول میتواند استاندارد CE دریافت نماید. گواهی نامه CE اورجینال تنها گواهینامه ای میباشدکه به شرکتهای صادرات و واردات کشورهای عضو اتحادیه اروپا اجازه صادرات میدهد، البته قیمت وهزینه گواهی CE اورجینال بالا میباشدکه شرکت تولید کننده بایستی مطابق باسیاست های کاری خویش تخمین بزند ازنظر مالی گواهی CE اورجینال برایش مقرون بصرفه باشد یاخیر. همچنین بایستی باآگاهی کامل اقدام کندبه اخذ گواهی سی ای اورجینال زیرا مراجعی هستندکه گواهینامه  CE خوداظهاری ویا انطباقی رابا هزینه گواهی CE اورجینال صادر میکنند درحالیکه گواهینامه CE صادره ازنوع اورجینال نیست ووقتی جهت صادرات اقدام کند آنوقت متوجه میشودکه دیر خواهد شد. پس توصیه میگرددبه سازمانها جهت اخذ گواهی نامه CE اورجینال مراجعه کنندبه مراجع معتبرکه استاندارد CE اورجینال واقعی رابرایشان صادر نماید.

گواهی CE خوداظهاری نیز نوع دیگر گواهی نامه CE میباشد باتفاوت اینکه آزمایشات وتست های مرتبط بامحصول توسط خودشرکت تولیدکننده انجام میشودبه مراکز NB اظهار میشود واین مراکز طبق همین اظهارنامه ثبت و صدور گواهی نامه CE انجام میدهند.گواهینامه CE خوداظهاری مورد تایید سازمان NANDO  میباشد جهت صادرات بابت کشورهای عضو اتحادیه استفاده نمیشود مگردرمواقعیکه کشور طرف قرارداد کواهی نامه CE  نوع خوداظهاری موردتاییدش باشد.

گواهینامه CE انطباقی نوع سوم استاندارد CE میباشدکه مورد تایید سازمان  NANDO نمیباشد تحت نظرمراکز خصوصی ثبت و صادر میشودو درسطح بین المللی اعتباری ندارد. گواهینامه CE انطباقی توسط مراجع CE ساختگی ماایرانیها صادرمیگردد.

فهرست