گواهینامه ITIL ( فرآیندها )

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. گواهینامه ITIL ( فرآیندها )

ITIL CERTIFICATION

گواهینامه ITIL ( فرآیندها )

گواهینامه ITIL گواهینامه ای میباشدکه خیلی شناخته شده نیست پس ابتدا بایستی بدانیم گواهینامه ITIL چیست؟ گواهینامه ITIL باعنوان مدیریت خدمات فناوری اطلاعات مخفف عبارت Information Technology Infrastructure Library میباشدکه مجموعه ای ازروشهای بهینه و مفید مرتبط بامدیریت خدمات فناوری ارتباطات ( ITSM ) رابیان میکند. مدیریت خدمات فناوری اطلاعات نیازهای مشتری راشناخته وآنهارابرطرف میکند.

استاندارد ITIL چارچوبی ازفرآیندها رابجهت واحدهای سازمانی پیشنهاد میدهدتا بتوانند خدمات موثر و بهینه ای راارائه بدهند. درهمه سازمان و بخشهای مختلف یک سازمان طراحی و پیاده سازی فرآیندها طبق استانداردهای ارائه شده درکیفیت خدمات یک بخش ویا کل سازمان تاثیر مهمی داشته و نقش مهمی راایفا میکند. طراحی و پیاده سازی و مستند سازی و استقرار یک فرآیند کمک میکندبه کلیه کارکنان درگیر درآن فرآیند تابا یک برنامه ازپیش تعیین شده و قوانین ازپیش تعریف شده درروشهای اجرایی ودر مستندات مربوطه بصورت یکسان و هماهنگ وظایف خودرا انجام دهندتا نتیجه خوب و مطلوب و مناسب دراختیار مخاطب قرار داده شود. همچنین وقتی کل افراد سازمان دست دردست هم یک فرآیند رادنبال کرده وبه سرانجام برسانند کنترل کیفیتها و اقدامات مدیریتی آسانتر و شفاف و موثر خواهد بود.

ITIL مجموعه فرآیندهای درراستای ارائه خدمات و کیفیت رادر5 مرحله تحت عنوان چرخه عمر خدمت تعریف میکند. استراتژی خدمت ، طراحی خدمت ، انتقال خدمت ، عملیات خدمت ، بهبود مستمر خدمت. استراتژی خدمت : هدف ازمرحله استراتژی خدمت پاسخ پرسشها وابهامات مثل چگونگی ارائه خدمت میباشد واینکه استفاده کنندگان این خدمت چه کسانی هستند واستفاده ازآن خدمت بجهت آنهاچه ارزشی دارد. طراحی خدمت : درمرحله طراحی خدمت باتوجه و استفاده ازنظر فنی کارشناسان وهمچنین تجربیات قبلی کارشناسان جوانب مختلف یک خدمت اعم ازجنبه های امنیت، ظرفیت، دردسترس بودن، استقرار، تامین کنندگان و غیره برحسب تحلیل و تصمیم مرحله قبلی طراحی وبرنامه ریزی میگردد. انتقال خدمت: دراین مرحله بااستفاده ازطراحی خدمت صورت گرفته درمرحله قبل، دراین مرحله نوبت اجرایی شدن طرح میباشد وطرحهای ارائه شده وارد مرحله اجرا خواهد شد. درمرحله انتقال خدمت فعالیتهایی همچون مدیریت تغییرات، مدیریت دانش، مدیریت پروژه وغیره ازاقدامات اصلی میباشد. عملیات خدمت: پس ازاینکه یک خدمت ویا فرآیند وارد مرحله عملیاتی و اجرایی شد زمان پشتیبانی ازآن عملیات میشودکه کلیه جوانب پشتیبانی و نگهداری روزمره یک خدمت فناورانه مورد توجه قرار میگیرد. فرآیندهای این مرحله شامل فرآیندهایی مانند مدیریت مشکلات، مدیریت حوادث، مدیریت درخواستها و غیره ازمجموعه فرآیندهای مرحله عملیات خدمت میباشد. بهبود مستمر خدمت مرحله آخراز فرآیندهای مرتبط ITIL میباشد ازآنجاکه دنیای اطراف ما وهمچنین نیازهای استفاده کنندگان ازخدمات متغیر ودرحال تغییر میباشد. بهمین دلیل وجود یک نظام بجهت پاسخگویی بدین نیازهای متغیر و بروز مورد نیاز میباشد. ITIL باپیش بینی مرحله فوق سعی میکندتا ضرورت وجود مجموعه ای ازفعالیتها راجهت بروزرسانی وهمچنین بهبود خدمات درحال ارائه توسط سازمانها و ارائه کنندگان خدمات رایادآور شود.

گواهی ITIL وفرآیندهای مرتبط بامدل ITIL چیست؟ فرآیندبه مجموعه ای ازفعالیتها میباشدکه طبق ساختار تعریف شده و معینی کنارهم چیدمان شده اندکه بادریافت یک یاچند ورودی معین آنها رابه خروجی مشخص تبدیل کرده ونتیجه رابه مخاطب ویا همان مشتری اعلام دارد بدین فعالیتها ازچیدمان فعالیتها درکنارهم تاحصول نتیجه و اعلام نتیجه بمشتری ویا مخاطب فرآیند اطلاق میشود. شرکتها و سازمانهای مختلف بدلیل تفاوت درسطح بلوغ سازمانی و فرآیندی سازمان بایستی فرآیندهایی راجهت استقرار ارائه کنندکه برطبق نیازها و اولویتهای سازمانشان انتخاب شده باشد وضروری و الزامی نیست تمامی فرآیندهای ITIL رابه صورت یکجا و همزمان پیاده سازی کنند. درانتخاب فرآیندها بایستی توجه کردکه بسیاری ازفرآیندها درکنار فرآیند دیگری معنا پیدا میکند ومثمرثمر خواهد بود وبه تنهایی کارآیی کافی نخواهند داشت. اکنون فرآیندهای رایج و پرکاربرددر ITIL رابیان میکنیم: مدیریت حوادث یکی ازفرآیندهای رایج و پرکاربرد میباشدکه بااستفاده ازیکسری فرآیند و نظام استاندارد سازی بجهت گزارش دهی، ثبت پیگیری و رفع حوادث بوجودآمده وقفه های برنامه ریزی نشده وغیرقابل پیش بینی رابه حداقل رسانده وآن وقفه ها رادر کوتاهترین زمان برطرف کند. فرآیند مدیریت حوادث ازپرکاربردترین فرآیندها دربین فعالیتهای روزمره واحدهای فناوری اطلاعات میباشد. طراحی و استقرار بهینه فرآیند مدیریت حوادث درسطح سازمان میتواند تاثیر زیادی دربهبود کیفیت خدمت رسانی بجهت افراد ذینفع خدمات فناوری اطلاعات بگذارد. مدیریت مشکلات ازدیگر فرآیندهای رایج و پرکاربرد میباشدکه باعنوان مکمل فرآیند حوادث مطرح میشود. چون دربسیاری موارد حوادث اتفاق افتاده قابل پیش بینی نیست وناشی ازمشکلاتی میباشدکه ناشناخته میباشد بهمین دلیل نیازبه بررسیهای بیشتر و وسیعتر داردو البته بادرنظر گرفتن جزئیات فنی بیشتر. استقرار فرآیند مدیریت مشکلات درون سازمان باعث میشود مشکلات شناسایی شده و عوامل بروز حوادث شناخته شودتا بموقع تدابیر لازم انجام گیرد. مدیریت سطح خدمت ازدیگر فرآیندهای ITIL میباشدکه درتعامل میان ارائه کنندگان و استفاده کنندگان خدمت  یکسری مسائل باعدم شفافیت درسطح کمی و کیفی خدمات پیش میاید راهکار اصولی جهت برطرف کردن این مسائل طراحی و مذاکره و توافق برسر سطح کیفی و کمی میان ارائه کننده و استفاده کننده میباشد. نتیجه توافقات میان طرفین طی یکسری مستندات دریک سند تحت عنوان توافقنامه سطح خدمت ارائه خواهد شد. البته گستره توافقات ارائه کنندگان خدمات وسیعتراز توافق استفاده کنندگان میباشد وهمچنین توافق باتیمهای داخلی وحتی تامین کنندگان و پیمانکاران بیرونی رانیز شامل میشود. استقرار مدیریت سطح خدمت اهمیتش تاآنجا میباشدکه استقرارش و مجموعه خروجیهایش درسازمان بعنوان ستون اصلی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات درسازمان میباشد. مدیریت تغییرات ازآنجاکه نیازبه تغییر درسازمان همیشگی میباشد وجود یک روش بجهت دریافت نیازها و بررسی نیازها بجهت آن تغییرو کنترل کامل مراحل ایجاد تغییر مربوطه ازاصول اولیه مدیریت محسوب میشود. بعداز راه اندازی کامل فرآیند مدیریت تغییرات درون سازمان میتوانید بابت کنترل تغییرات مطمئن شده ونگران طبعات ناشی از تغییرات غیرقابل پیش بینی نشده و غیرمجازکه فکر نمیکردید نباشید. مدیریت نشر و استقرار ، رسیدگی درخواستها ، مدیریت داراییها و پیکربندی ، مدیریت دانش ، مدیریت امنیت اطلاعات ، مدیریت دسترس پذیری ، مدیریت استمرار خدمات فناوری اطلاعات ، مدیریت رویداد ، مدیریت ظرفیت ، مدیریت سبد خدمات ، مدیریت مالی ازدیگر فرآیندهای مربوطه ITIL میباشد. جهت اطلاعات درباره فرآیندهای بالا اینجا کلیک کنید.

فهرست