گواهینامه ISO45001 گواهی نامه ISO 45001

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. گواهینامه ISO45001 گواهی نامه ISO 45001

iso 45001

گواهینامه ISO45001 گواهی نامه ISO 45001

گواهی ISO45001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای میباشدکه دیگر امروزه جایگزین OHSAS18001 گردیده است. ISO45001 تمامی ضعفهای OHSAS18001 راپوشانده وتکمیل شده استاندارد اهساس18001 میباشد. سازمانها ازهرنوعی علاقمندبه اثبات عملکرد ایمنی وبهداشت حرفه ای خوداز طریق کنترل ریسک ایمنی وبهداشتی ، باتوجه باخط مشی واهداف ایمنی وسلامت حرفه ای سازمان میباشند. استاندارد ایزو 45001 دربر گیرنده مدیریت ایمنی وسلامت حرفه ای میباشد وبدین منظور تهیه گردیدکه عناصر یک سیستم مدیریت ایمنی وسلامت حرفه ای اثربخش راجهت سازمانها تامین نماید. سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای ، میتواند باسایر الزامات مدیریت تلفیق وسازمانها رادر دستیابی اهداف ایمنی وسلامت حرفه ای واهداف اقتصادی خودیاری نماید.

استاندارد ISO45001 ومزایای استقرار سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت شغلی : ارتقا عملکرد ایمنی وبهداشتی ، شفاف شدن سیاستهای سازمان درحوزه ایمنی وبهداشت ، ایجاد نگرش سیستماتیک ، کاهش غیبتهای ناشی ازکار، کاهش ساعات ازدست رفته کاری، کاهش هزینه ناشی ازحوادث وبیماری شغلی، ارتقا اثربخشی وبهره وری سازمان، کسب اعتماد جامعه بعنوان یک سازمان ایمن وکم خطر، بهبود روابط بامراجع قانونی وذیصلاح، تشویق گروههای ذینفع بابت افزایش ارتباط باسازمان، رشد آگاهی درسطح سازمان، آمادگی دربرابر شرایط اضطراری ودر نهایت اثبات توانایی شرکت دربرقرار نمودن مقررات ایمنی وبهداشتی.

گواهی نامه ISO 45001 الزاماتی راتعریف میکندکه حوادث ناشی ازکار تحت کنترل قرار گیرد واز بوجود آمدن حوادث درحین کار جلوگیری شودوایمنی تمامی کارکنان وافراد درگیر بایک سازمان درنظر گرفته شود. آمار حوادث ناشی ازکار نشانگراین میباشدکه درایران روزانه، 800تا 850 مرگ رخ میدهدکه 102موردش ناشی ازسوانح وحوادث میباشدکه ازاین تعداد 60نفر بعلت حوادث ترافیکی میمیرند یعنی بطور متوسط هر24 دقیقه یک مرگ بعلت حوادث ترافیکی اتفاق میافتد. مثلا براساس گزارش اداره کل بازرسی وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی، درسال 1390 ، شانزده هزار حادثه ناشی ازکار اتفاق افتادکه درسال 91 تاعدد 12هزار و100 حادثه رسید، بنابر تعبیری حوادث گزارش شده درسال 91 باکاهش 28درصدی نسبت سال90 برخوردار بود، بیشترین حوادث نیز مربوط میشودبه بخش ساختمان با 5/37 درصد. بنابراین آمار هرسال درصد اتفاقات وحوادث ناشی ازکار بالا میرود.

گواهینامه ISO45001 طی یکسری مراحل طراحی واخذ میگردند، اصطلاحا چرخه دمینگ ایزو 45001 اینگونه تعریف میگردد: طرح ریزی جهت شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک وکنترل ریسک ، الزامات قانونی وسایر الزامات ، اهداف وبرنامه ها، منابع ونقشها، مسئولیتها واختیارات، صلاحیت، آموزش وآگاهی، ارتباطات ومشاوره، مستندسازی، کنترل مدارک وداده ها، کنترل عملیات، آمادگی وواکنش درون شرایط اضطراری، ممیزی داخلی، کنترل سوابق، عدم انطباق واقدام اصلاحی وپیشگیرانه، ارزشیابی انطباق ، پایش واندازه گیری ودر نهایت بازنگری مدیریت .

استاندارد ایزو 45001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت شغلی الزامات مشترک بسیاری داردبا سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 بهمین جهت سازمان متقاضی بهترست قبل ویاهمزمان هردو سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت شغلی ونیز سیستم مدیریت کیفیت راطراحی وپیاده سازی نماید. همچنین استاندارد 45001 ونیز استاندارد 14001 مکمل یکدیگرند بهمین جهت اغلب سازمانها هردو استاندارد ISO 45001 و ISO 14001 رابطور همزمان طراحی وهمچنین پیاده سازی مینمایندو ازتهیه وتدوین دو استاندارد ایزو 14001 وهمچنین ایزو 45001 ، اصطلاحا گفته میشود سازمان استاندارد HSE رادرون سازمانش طراحی وپیاده سازی کرده وگفته میشود سازمان باتدوین وتهیه ISO14001 وهمچنین ISO45001 الزامات HSE رادرون سازمانش رعایت کرده است. همچنین ازتدوین وطراحی وهمچنین پیاده سازی سه سیستم مدیریت کیفیت ، سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت شغلی ونیز سیستم مدیریت زیست محیطی ، اصطلاحا گفته میشود سازمان موفق به پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه یاهمان IMS گردیده است. ودر واقع سازمان باطراحی وپیاده سازی ISO 9001 , ISO 45001 وهمچنین ISO14001 میتواند گواهینامه IMS رابراحتی درون سازمان پیاده سازی نمایند.

ISO 45001 نیزمانند دیگر استاندارد ISO توسط CB صادر میگرددکه خوداین CB زیر نظر مراکزی باعنوان AB مدیریت میگردند. وخود AB زیر نظر مراجعی باعنوان IAF مدیریت وصادر میگردند. البته درایران مراکزی نیز هستندکه ساخته وپرداخته خودما ایزانیها هستند یعنی CB وهمچنین AB ناظر ساخته وپرداخته ایرانیها میباشدکه اقدام میکنندبه ثبت وصدور گواهینامه ایزو ، اینگونه گواهینامه ایزو دارای اعتبار هستند اماجهت صادرات دارای اعتبار نیستند.

فهرست