گواهینامه ISO10014 گواهی نامه ایزو 10014

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. گواهینامه ISO10014 گواهی نامه ایزو 10014

 

گواهینامه ISO10014 گواهی نامه ایزو 10014

استاندارد ISO10014 باعنوان مدیریت کیفیت – راهنمای تحقق منافع مالی و اقتصادی توسط کمیته فنی ISO/TS176 ، تحت عنوان مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت ، کمیته فنی SC3 بنام تکنولوژیهای پشتیبان تهیه شده است.مخاطب استاندارد بین المللی ISO10014 مدیریت درسطوح بالاست.استاندارد ایزو10014 اصول راهنمایی راجهت تحقق منافع مالی واقتصادی ازطریق کاربرد موثر هشت اصل مدیریت کیفیت حاصله ISO9001 فراهم میکند.ازاین پس ازاین اصول تحت عنوان اصول مدیریت دراین مجموعه ازسری استاندارد نام برده خواهد شد. هدف استاندارد ارائه اطلاعات بجهت مدیران ارشد جهت تسهیل موثر بابت استفاده ازاصول مدیریت وانتخاب روشها وهمچنین ابزارهایی جهت موفقیت پایدار یک سازمان میباشد. دریک خودارزیابی نیز تجزیه و تحلیل شکاف ونیز ابزار اولویت بندی گنجانده شده است. استاندارد بین المللی برمبنای اصول مدیریت منسجم ودارای ارتباطی متقابل بجهت توسعه فرآیندهایی بوجود آمده که تحقق اهداف سازمانی راتسهیل میکنند.

اصول مدیریت عبارتنداز:مشتری مداری، رهبری، مشارکت کارکنان، رویکرد فرآیندی، رویکردی سیستمی مدیریت، بهبود مستمر، رویگرد واقع گرایانه درتصمیم گیری، ارتباط سودمند دو جانبه باتامین کنندگان. اتخاذاین اصول مدیریتی یک تصمیم گیری استراتژیک بجهت مدیریت ارشد میباشد. اینگونه اصول ارتباط بین مدیریت اثربخش وتحقق مالی و اقتصادی راتایید میکند.  استقرار وبه کارگیری مناسب روشها وابزارها موجب توسعه وتقویت یک رویکرد سیستماتیک بجهت توجه اهداف مالی و اقتصادی میشود. منافع اقتصادی معمولا ازطریق مدیریت اثربخش منابع وتحقق فرآیندهای قابل استفاده جهت ارتقای کلی وهمه جانبه ارزش وسلامتی کلی سازمان حاصل میگردد. منافع اقتصادی نتیجه بهبود سازمانی بیان شده بصورت پولی و مالی میباشدو تحققش توسط روشهای موثر مدیریت هزینه – فایده درداخل سازمان صورت میگیرد.یکپارچه سازی موفقیت آمیز اصول مدیریت وابسته میباشدبه استفاده ازرویکرد فرایندی وروشهای ( PDCA ) برنامه ( PLAN ) – اجرا ( DO ) – بررسی ( CHECK ) وهمچنین اقدام ( ACT ) میباشد.این رویکردبه مدیریت ارشد امکان ارزیابی الزامات، برنامه ریزی فعالیتها، تخصیص منابع مطلوب، اقدامات اجرایی بهبود مستمر ونیز ارزیابی نتایج جهت تعیین اثربخشی رامیدهد. رویکرد فوق همچنین امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه رابه مدیریت ارشد میدهدتا دریابدکه آیاآن تصمیمات مرتبط باتعیین استراتژیهای تجاری، ساخت و توسعه یک محصول جدید هستند ویا مرتبط بااجرای موافقت نامه های مالی.

گواهی ISO10014 ومنافع مالی و اقتصادی ناشی ازاستفاده ازاین اصول مدیریت شامل: افزایش سودآوری، افزایش درآمدها، بهبود عملکرد بودجه ای، کاهش هزینه ها، بهبود گردش پول نقد، افزایش بازگشت رسانه، افزایش رقابت، بهبود وضعیت حفظ وهمچنین وفاداری جهت مشتری، بهبود اثربخشی تصمیم گیریها، استفاده بهینه ازمنابع موجود، افزایش پاسخگویی بابت کارکنان، بهبود سرمایه های فکری، بهینه سازی واثربخشی وهمچنین کارآمدی فرآیندها، بهبود عملکرد زنجیره تامین، کاهش زمان جهت عرضه محصول بابت بازار ونیز یهبودعملکردواعتبار وثبات سازمانی میباشد.

گواهی نامه ISO10014 بطور یکسان جهت سازمانهای دارای محصولاتی نظیر خدمات، نرم افزار، سخت افزار، ومواد فرآوری شده قابل اجرا میباشد. استاندارد 10014 بابخش دولتی وهمچنین بابخش خصوصی مرتبط بوده ومیتواند صرفنظر ازتعداد کارکنان، تنوع و عرضه محصول، درآمدها، پیچیدگی فرآیندها ویا درموقعیتهای مختلف راهنمای مفیدی رافراهم نماید. استاندارد ایزو 10014 همچنین سازمانهای عمومی و دولتی رانیز جهت پیشبرد رشد و شکوفایی پایدار اقتصادی وسودآوری مورد حمایت قرار میدهد.

 

فهرست