گواهینامه ISO 22000 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. گواهینامه ISO 22000 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

 گواهینامه ISO 22000 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

گواهینامه ISO 22000  سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

استاندارد ISO22000 قبلا بانام هسب معروف بوده وحال حسب منسوخ شده وبمعنای دیگرایزو 22000 تکمیل شده هسب میباشدو استانداردهای مرتبطه هسب ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی وهمچنین ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای میباشد. سلامت غذایی بستگی داردبه یک سری بروز خطرهای بیماری زا درموقع مصرف مواد غذایی .اگر درمرحله تهیه مواد غذایی وخود غذا وحمل ونقل وتوزیعش بصورت سلامت وایمن نباشد. دچار مسمومیتها وخطرهای غیرقابل جبران جانی میباشد وچون رابطه مستقیم باسلامت انسانها ودام وحیوانات دارد و مرتبط بادسته استانداردهای تخصصی میباشدو بدلیل اینکه ازاین مشکلات جلوگیری شود بایستی کنترلی برروی تولید مواد غذایی صورت بگیردکه این کنترل ازمرحله تولید تاتوزیع مواد غذایی میباشد. اگراز استاندارد ایزو 22000 درتولید و توزیع کنترل شودتا درصد خطا پایینتر بیاید واین ایزو جهت کسانی میباشدکه بنحوی دربخشهای مختلف صنایع غذایی هستند. استاندارد ایزو 22000 توافقی بجهت تولیدکنندگان و کسانی میباشدکه ازصنعت مواد غذایی سود میبرند ومنفعتی بهشان میرسد مثل مصرف کننده ها و بطورمثال درقسمت مصرف کنندگان این میباشدکه اگرچنانچه ایزو 22000 مربوطه راجهت یک محصول گرفته باشند یعنی کیفیت وسلامت وایمنی محصول مورد تایید قرار گرفته شده و مصرف کننده بااطمینان خاطر ازاین محصول غذایی استفاده میکند. و در مورد تولیدکننده ها ازلحاظ اینکه بجهت تولید وگسترش بیشتر نیاز بدین دارندکه استاندارد جهانی ISO22000 رادر مجموعه ی خودپیاده کنند تااز رقبا ونیز تکنولوژی وایمنی ونکات بهداشتی عقب نباشد.

گواهینامه ISO22000 رااگر یک مجموعه بخواهد بطریق سیستمی کند ودر مجموعه اش پیاده کند چندین مزیت داردکه چند موردرا درزیر بیان میکنیم:

کاهش مریضی ومرگ و میر وبیماری ازطریق استفاده مواد غذایی.

بالا رفتن کیفیت تاآنجاکه منجربه رضایت مشتری گردیده واطمینان مشتری جلب میشود.

افزایش صادرات وتوسعه اقتصادی وهمچنین رشد کشور.

افزایش سوددهی برای تولید کننده ونیز صنعت غذایی کشور.

بیشترشدن روشهاو تکنیکهای تهیه وتوزیع مواد غذایی وبالا رفتن سطح تولید.

افزایش نیروی انسانی جهت کار درمجموعه های تولید وتوزیع غذایی وهمچنین اشتغال زایی.

افزایش سوددهی بجهت صنعت غذایی تولیدکنندگان ودولت.

گواهی ISO22000 درزمینه دام و طیور و کارخانه و مجموعه های تولیدکننده مواد غذایی، فروشگاهها و مراکز خرید اعم از خرده فروشی و عمده فروشیها مواردی که با مواد غذایی در ارتباط میباشدمثل حمل و نقل مواد غذایی یا بسته بندی این مواد غذایی چه برای انسان و چه برای دام و طیور ویا حیوانات میباشد.

گواهی نامه ISO22000 زمینه فعالیتش درحوزه صنایع غذایی میباشدکه یک استاندارد تخصصی میباشدو الزامی جهت گرفتن گواهینامه ISO9001 راندارداما روال بدین صورت میباشدکه بدانیم آندسته مجموعه هاکه ایزو 9001 دارند عملا 80 تا90 درصد الزامات ISO22000 درون استاندارد ISO9001 هست. بجهت گرفتن گواهی نامه ایزو 22000 اول بایستی مراجع صدور شناسایی و انتخاب شوندکه حدود 600 تا CB مرجع صادر کننده ISO وجود داردکه قیمتهایشان ازکمترین تابالاترین قیمت متغیر میباشد واین قیمتهابستگی داردبه مراجع اعتبار دهنده CB هاکه AB نام دارندکه مجوز صدورگواهینامه ایزو دارنداین AB متعلق به هر کشوری است  وهر کشوری AB مخصوص خودش راداردکه دو حالت دارد یا عضویت نهاد بین المللی IAF دارد ویا ندارد.

پس اول باید تصمیم بگیریم CB درخواستی ما تحت نظر نهاد بین المللی IAF باشد ویا نباشد.اگرچنانچه مرجع غیر IAF باشد ارزانتر و مسلما غیر IAF گرانتر میباشد.

فهرست