گواهینامه ISO , عمومی , تمام حوزه های کاری

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. گواهینامه ISO , عمومی , تمام حوزه های کاری

گواهینامه iso عمومی

گواهینامه ISO , عمومی , تمام حوزه های کاری

گواهی نامه ایزو شامل گواهی نامه عمومی وخصوصی میشود. گواهی ISO عمومی شامل گواهینامه ISO9001 , ISO14001 , ISO45001 , HSE , IMS میباشدکه جهت تمامی شرکتها باهر گونه فعالیت کاربرد دارد.

گواهی ISO 9001 , گواهینامه ISO9001 , گواهی نامه ISO 9001 , استاندارد ISO9001 , عناوینی هستندکه جهت ایزو 9001 باعنوان عمومی ترین استاندارد تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت مطرح میباشد وجهت تمامی سازمانها باهر نوع فعالیت کاربرد دارد. استاندارد 9001 بهمراه تمامی استانداردها میتواند وبهترست طراحی و پیاده سازی وهمچنین اخذ گردد. استاندارد ISO9001 ( سیستم مدیریت کیفیت ) الزامات مشترک بسیاری داردبا سایر انواع استاندارد ISO وجهت هرشرکت باهرنوع فعالیت و سیستم کاربرد داشته ودر بهبود روند کیفیت سازمان تاثیر دارد. درواقع ISO 9001 بعنوان مادر تمامی استانداردها مطرح میباشد.

گواهی ISO 14001 , گواهینامه ISO14001 , گواهی نامه ISO 14001 , استاندارد ISO14001 , عناوینی هستندکه جهت ایزو 14001 باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی کاربردی میباشد. ISO14001 ازنوع استاندارد عمومی میباشدکه جهت تمامی سازمانها باهر نوع فعالیت کاربرد دارد. استاندارد 14001 سازمانها راجهت رعایت اصول والزامات لازم جهت حفظ آب وهوای پاک درحین انجام فرآیندشان کمک میکند.

گواهیISO45001  , گواهینامه ISO45001 , گواهی نامه ISO 45001 , استاندارد ISO45001 , باعنوان سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای مطرح میگردد. ISO45001 ازدیگر انواع استاندارد عمومی میباشد وجهت تمامی نوع استاندارد کاربرد دارد. استاندارد ایزو 45001 بیان کننده الزاماتی جهت سلامت پرسنل میباشدو پرسنل یک سازمان باپیاده سازی 45001 توسط سازمان باخیال راحت بابت سلامت خودشان فعالیت میکنند وبزرگترین مزیت پیاده سازی گواهی ایزو 45001 دادن اطمینان جهت کارکنان بجهت سلامت میباشد.

گواهیHSE  , گواهینامه HSE , گواهی نامه HSE , استاندارد HSE , مدل HSE ویا HSE – MS ازترکیب الزامات بیان شده درون استاندارد ایزو 14001 وهمچنین 45001 بوجود میاید. استاندارد HSE بجهت تمامی سازمانها باهر نوع فعالیت وهمچنین فرآیند کاربرد دارد. درواقع عنوان HSE درمعنای سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه ای میباشد. البته لزوما نباید همزمان هردو استاندارد 14001 ونیز 45001 رابهمراه یکدیگر طراحی و پیاده سازی نماید بلکه میتواند دریک بازده زمانی وبه مرور دو گواهینامه ایزو 14001 وهمچنین ایزو 45001 راطراحی ونیز پیاده سازی نماید.

گواهیIMS  , گواهینامه IMS , گواهی نامه IMS , استاندارد IMS , مدل IMS ، عناوین مطرح شده جهت سیستم مدیریت یکپارچه ویا همان IMS میباشدکه ازسه سیستم مدیریت ( سیستم مدیریت زیست محیطی , سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای وهمچنین سیستم مدیریت کیفیت ) تشکیل شده ، درواقع هرگاه یک سازمان سه استاندارد ISO9001 , ISO14001 وهمچنین ISO45001 رابطور همزمان درون سازمانش طراحی وپیاده سازی نمایند اصطلاحا گفته میشود سیستم مدیریت یکپارچه رادر سازمانش طراحی وهمچنین پیاده سازی کرده است وموفق به پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه شده است. البته لزوما نباید همزمان هرسه استاندارد 9001 ، 14001 ونیز 45001 رابهمراه یکدیگر طراحی و پیاده سازی نماید بلکه میتواند دریک بازده زمانی وبه مرور سه گواهینامه ایزو 9001 ، ایزو 14001 وهمچنین ایزو 45001 راطراحی ونیز پیاده سازی نماید.

مرکز مشاوره واطلاع رسانی سیستم کاران آماده ارائه هرگونه اطلاع رسانی و خدمات درزمینه انواع گواهینامه ISO , انواع گواهی نامه بین المللی و گواهی داخلی جهت متقاضیان میباشد.

فهرست