گواهینامه HSE

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. گواهینامه HSE

 

گواهینامه HSE

گواهی نامه HSE یک الزام زیست محیطی بوده تمام مشاغل میتوانند این الزام استفاده نماید. اچ اس ایی سه استاندارد ایزو9001 ، ایزو 14001، ایزو 45001 کاربرد جهت تمام مشاغل خواهد داشت. مراجعه کنندگان پیمانکاری همچنین تولیدیها میتواند HSE دریافت نمایند. دنیای کار امروزه وجود حوادث مختلف لزوم استفاده استاندارد سیستم ایمنی بیشتر کرده گذشت زمان نیاز اچ اس ایی بیشتر نشان میدهد. بدلیل حفظ محیط زیست همچنین ایمنی جان کارگران تمام افراد ملزم رعایت اچ اس ایی هستند. بدلیل خسارتهای زیان محیط زیست اثرات مخرب آن برروی زندگی افراد الزام HSE بش ازپیش احساس میشود.

گواهی HSE و وجود کارخانجات مواد تولید کننده سمی اثرات زیان بار بایدفکری کرد الزام اچ اس ایی موارد موثر جهت پیشگیری مواد سمی ارائه داده کاربرد آن میتواند اثرات زیان آور جلوگیری نماید. تهیه مدارک مستندات لازم برای تعیین روابط بین سطوح مختلف شرکت، پیمانکار نیز عمل الزامات میسر میشود. قبل شروع کار هرمشکلی قابل حل خواهد بود. بنابراین قبل آغاز کار روشها باید مورد توافق قرار گیرند. همه توصیه های این راهنما میتواند جهت شرکتهای پیمانکار کاربرد داشته باشد. تدوین روشها باید موارد بیان شده توجه کرد. انتخاب پیمانکار شامل ارزیابی ویژه خط مشی، بررسی روشها وعملکرد بهداشت ایمنی محیط زیست آنها، کفایت نظام مدیریت بهداشت ایمنی محیط زیست آنها متناسب ریسک خدماتی محول شده. مجموعه باید روشهایی اتخاذ کند تاکارکنان پیمانکاران، شرکا همه سطوح موارد بیان شده آگاهی داشته باشند.

مدرک HSE و اهمیت پیروی اهداف خط مشی بهداشت ایمنی محیط زیست نقش مسئولیتهای افراد دست یابی این امر، خطرات ریسکهای بهداشت ایمنی محیط زیست ناشی فعالیت آنها اقدامات کنترلی پیشگیرانه، روشهای اجرایی واکنش شرایط اضطراری، عواقب بالقوه عدول روشهای اجرایی مورد توافق، وجود ساز کارهای ارائه پیشنهادات بمدیریت بمنظور بهبود روشهای اجرایی مورد استفاده آنها، حفظ ارتباطات برون سازمانی شرایط اضطراری اهمیت خاصی برخوردار بوده طرح ریزی ارتباطات احتمالات خاص باید مدنظر قرار گیرند. بمنظور ابلاغ اطلاعات مرتبط بهداشت ایمنی محیط زیست مجموعه باید مطابق خط مشی قوانین مقررات قابل کاربرد روشی ایجاد نماید برمبنای آن اطلاعات دسترس کارکنان پیمانکاران گروههای ذینفع شرکتهای دارای فعالیتهای مشابه قرار داده بهبود عملکرد بهداشت ایمنی محیط زیست تسهیل نماید. شرکت بایدروشهای دریافت نظرات پاسخگویی بکارکنان پیمانکاران مشتریان بخشهای دولتی عموم افراد علاقمند اجرای بهداشت ایمنی محیط زیست مدیریت آن اتخاذ نماید. برنامه های مشاوره ای آگاه سازی باید اجرا شود واثربخشی آنها پایش گردد. شرکت باید مستندسازی کنترل شده ای جهت موارد ذیل نگهداری نماید. ثبت خط مشی، اهداف طرحهای بعهداشت ایمنی محیط زیست ثبت ابلاغ نقشها، مسئولیتهای کلیدی، تشریح عناصر نظام مدیریت بهداشت ایمنی محیط زیست ارتباط بین آنها، شرح سایر مستنداتی مطابق الزامات نظام مدیریت بخشهای دیگر موردنیاز میباشد.

گواهینامه HSE و توصیف نحوه ارتباطات آنها بادیگر جنبهای نظام مدیریت بهداشت ایمنی محیط زیست، ثبت نتایج ارزیابی بهداشت ایمنی محیط زیست مدیریت ریسک، ثبت قوانین الزامات قانونی مرتبط بهداشت ایمنی محیط زیست، ثبت روشهای اجرایی دستورالعملهای کاری جهت فعالیتها، وظایف کلیدی محوله جاهایی مورد نیاز میباشد. تشریح طرح مقابله باوضعیت اضطراری، مسئولیتها، نحوه مقابله رویدادها، شرایط بالقوه اضطراری، این مستندات باید موارد ذیل تحت پوشش قرار دهند. مجموعه بخشهای سازمانی واحدهای تجاری، عملیات فعالیتهای خاص قبیل طراحی، تاسیسات، استخراج، آماده سازی زمین حفاری، پیمانکاران وشرکا، شرکت باید روشهای کنترل مستندات نظام مدیریت بهداشت ایمنی محیط زیست ایجاد نموده برقرار نگهدارد تااطمینان حاصل کند میتوان آنها متناسب سازمان واحد عملکرد یافعالیت شناسایی نمود. مستندات فواصل زمانی معین تعریف شده بازنگری مواقع لزوم تجدید نظر میشوند. تناسب آنها قبل انتشار توسط افراد مجاز تایید قرار میگیرد. نسخه های جاری مدارک مکانهای مورد نیاز قابل دسترسی میباشد. مدارک منسوخ بموقع ازتمام محلهای صادرکننده استفاده کننده جمع آوری میشوند. مستندات باید خوانا بروز دارای تاریخ، مشخصات کامل، شماره گذاری شده روشی منظم نگهداری یک دوره زمانی معین حفظ شوند. خط مشها، مسئولیتهای مربوط اصلاح تغییر مدارک قابل دسترس بودن آنها برای کارکنان پیمانکاران، ارگانهای دولتی عموم باید کاملا مشخص شده باشند. رسک تمامی فعالیتهای انسانی وجود دارد.
مدل HSE و بخش شناسایی خطرات ارزیابی ریسکهای بهداشت ایمنی محیط زیست جهت فعالیتها، محصولات خدمات نیز توسعه اقداماتی برای کاهش این ریسکها مدنظر قرار میدهد. مجموعه باید روشهای شناسایی نظام مند خطرات اثرات ناشی فعالیتها مواد مورد استفاده ایجاد نماید. دامنه این شناسایی باید کلیه فعالیتها ابتدا قبل مالکیت زمین تامرحله رها سازی دفع پوشش دهد. شناسایی باید تمام موارد بیان شده مدنظر قرار گیرد. طراحی، ساخت راه اندازی بعنوان مثال فعالیتهای مربوط کسب سرمایه، توسعه، بهبود اصلاح فعالیتها، شرایط عملیاتی معمولی، غیر معمولی شامل توقف اضطراری، تعمیر نگهداری راه اندازی مجدد. رویداد شرایط بالقوه اضطراری ناشی ازآلودگی مواد اولیه محصولات، عیوب ساختاری، شرایط اقلیمی، جغرافیایی دیگر سوانح طبیعی، خرابکاریها، ضعف سیستم های امنیتی، فاکتورهای انسانی عامل بروز وقفه استقرار نظام مدیریت بهداشت ایمنی محیط زیست، برچیدن پایان یافتن انهدام سرویس خارج کردن دفع خطرات اثرات ناشی فعالیتهای گذشته، کارکنان همه سطوح سازمانی باید شناسایی خطرات، اثرات نامطلوب آنها مشارکت داشته باشند. باید روشهای ارزیابی ریسک خطرات باتوجه معیارهای تعیین شده ایجاد شوند. این روشها باید احتمال وقوع حادثه شدت پیامد آنجهت انسان محیط زیست سرمایه مدنظر قرار گیرد.

 

 

 

فهرست