گواهینامه HSE , کمکهای اولیه , آشنایی با ساختمان بدن انسان

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. گواهینامه HSE , کمکهای اولیه , آشنایی با ساختمان بدن انسان

 

گواهینامه HSE , کمکهای اولیه , آشنایی با ساختمان بدن انسان

استاندارد HSE درمبحث کمکهای اولیه جهت کمک مصدومین ابتدا بایستی ساختمان بدن انسان راشناخت تابتوان بموقع ودرست کمکهای اولیه راارائه داد.

گواهی نامه HSE , کمکهای اولیه , درمبحث آشنایی با ساختمان بدن انسان باچند اصطلاح آشنا شوید. سلول کوچکترین واحد حیات میباشد. بدن انسان ازمیلیاردها سلول تشکیل شده است وتمام سلولها نیازبه اکسیژن، غذا وآب دارند. بافت: مجموعه ای ازسلولها هستندکه دارای ساختمان وکار مشابهی میباشند. اندام ویا عضو: مجموعه ای ازبافتهای بدن رامیگویندکه جهت ارائه وظیفه ای خاص، همکاری میکنند، اندام ویا عضو گفته میشود. مغز، قلب، چشم، گوش وغیره. بتنهایی یک اندام بحساب میایند. دستگاه: مجموعه ای ازچند اندام راکه باهم کار میکنندو وظیفه مشخصی رابر عهده دارند، دستگاه میگویند. مانند: دستگاه تنفس، دستگاه گوارش وغیره.

دقت کنید یک انسان زنده وسالم: نفس میکشد، غذای مصرفیش هضم وجذب بدنش میشود. حرکت میکند. مواد غذایی واکسیژن دربدنش گردش میکنند. مواد زائد ازبدنش دفع میشوند. هوشیارست ومیتواند ببیند، بشنود، ببوید، بچشد ولمس کند.

گواهی HSE درون مبحث کمکهای اولیه وآشنایی باساختمان بدن انسان مبحث مهم دستگاههای حیاتی میباشند. دستگاه تنفس چیست وچه میکند؟ دستگاه تنفس تشکیل شده ازاعضای: ریه ها، مجاری تنفسی مانند بینی، نای، نایژه، نایژکها وکیسه های هوایی، عضلات تنفسی مانند عضلات بین دنده ای ودیافراگم. درموقع دم، هوای اکسیژن دار وارد ریه های ما میشود. رگهای خونی، اکسیژن رااز ریه ها میگیرند وبه قسمتهای مختلف بدن میرسانندو دی اکسید کربن راازقسمتهای مختلف بدن میاورندبه ریه ها تادر موقع بازدم دفع شوند. بنابراین کار اصلی دستگاه تنفس، تبادل گاز میباشد. دیافراگم جزو عضلات اصلی تنفس میباشد. دیافراگم درموقع استراحت، گنبدی شکل بوده وخمیدگیش بطرف داخل قفسه سینه میباشد. عضله دیافراگم درموقع دم، منقبض میشودکه باعث مسطح شدنش میگردد. مسطح شدن دیافراگم موجب افزایش حجم قفسه سینه وبالا آمدن جدار شکم میشود. دستگاه گوارش چیست وچه میکند؟ دستگاه گوارش، ازیک لوله دراز متشکل میشودکه ازدهان تامقعد ادامه دارد. قسمتهای مختلف دستگاه گوارش عبارتند از: دهان، حلق، مری، معده، روده کوچک، روده یزرگ وراست روده. مواد غذایی حین عبور ازاین قسمتهابه مولکولهای ریزکه میتوانند جذب خون شوند، تجزیه میشوند. اندامهای جانبی دستگاه گوارش ( غده های بزاقی، کبد ولوزالمعده) موادی راترشح میکنندکه کمک میکندبه هضم غذا. بنابراین کار دستگاه گوارش، هضم وجذب غذاست. دستگاه اسکلتی چیست وچه میکند؟ دستگاه اسکلتی ازبهم پیوستن استخوانهای بدن تشکیل شده  واستخوانها باعث شکل گرفتن بدن میگردد. استخوانها همچنین ازبافتها واندامهای بدن محافظت مینمایند. استخوانها، تکیه گاه عضلات هستندو بدین وسیله کمک میکنندبه حرکت بدن. دستگاه عضلانی چیست وچه میکند؟ درون بدن انسان سه نوع عضله وجود دارد: عضلات مخطط ویا آزادی: عضلات مخطط باکمک استخوانها، باعث توانایی حرکت درفرد میشوند.عضلات صاف ویا غیرآزادی: عضلات صاف اندامهای توخالی مثل معده وروده رااحاطه کرده اند. عضله قلبی: عضله قلبی ، قلب راتشکیل میدهد. دستگاه گردش خون چیست وچه میکند؟ دستگاه گردش خون ازسه بخش تشکیل میشود: قلب: کار اصلی قلب، پمپ کردن خون میباشدبه داخل رگهای خونی. رگهای خونی شامل سه نوع رگهای خونی . سرخرگها: رگهایی میباشندکه ازقلب خارج میشوند، سرخرگها بجز سرخرگهای ریوی ، خون اکسیژن داررا ازقلب بتمام اعضای بدن میرسانند. سیاهرگها: رگهایی هستندکه واردقلب میشوند. خون دارای دی اکسید کربن رااز اعضای بدن میاورندبه قلب. مویرگها: فراوانترین رگهای بدن هستندو تبادلات غذایی واکسیژن ازطریق آنها صورت میگیرد. خون: کارخون، رساندن اکسیژن وغذا بتمام قسمتهای بدن میباشد. دستگاه عصبی چیست وچه میکند؟ دستگاه عصبی ازمغز، نخاع وهمچنین رشته های عصبی منشعب ازآنها تشکیل گردیده است. دستگاه عصبی، مرکز کنترل فعالیتهای ارادی وغیر ارادی بدن میباشد.

فهرست