گواهینامه های مدیریتی ISO

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. گواهینامه های مدیریتی ISO

گواهینامه های مدیریتی ISO

گواهینامه های مدیریتی ISO

گواهی نامه های مدیریتی ISO معمولابرای شرکتها و سازمانهایی صادر میشودکه درانها مدیریت خوب و کارامد نکته مهمی درپیشرفت انجاست و از ارکان اصلی شرکتست، ابتدا بهترست گواهیهای ایزو رابشناسیم تاکاربردهای انهارا نیزبتوانیم بشناسیم و بتوانیم تشخیص دهیم کدام گواهینامه ایزو بجهت مدیریت مناسبترست، ابتدا گواهی ایزو رامختصر توضیح میدهیم و سپس نوع کاربرد استاندارد رانیز میگوییم.

ایزو ISO بانام لاتینINTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION یک سازمان بین المللیست و مانند تمام سازمانهای دیگر بخصوص سازمانهای جهانی مسئولیتهایی رابعهده دارداین سازمان بادرنظر گرفتن شرایط دخیل درتمامی موارد اعم ازمساله مدیریت، محیط زیست، وغیره وتدوین و تنظیم مهمترین استانداردها و نظارت اجرایی کردن انهاکه اصطلاحا انرا پیاده سازی نیزمیگویند و تایید کارشاناسان مربوطه اقدام بابت صدور گواهینامه ایزو میکندکه داشتن گواهی ایزو نشان دهنده اینست شرکت یاسازمان مورد نظر استانداردهای تعیین شده توسط نهاد ایزو رابطور کامل اجرا کرده وپیاده سازی را تاحد قابل قبولی انجام دادست زیراهمه میدانند پیاده سازی اگرکاملا انجام داده شودچه هزینه و زمانی رااز مجموعه میگیرد بهمین دلیل انتظارات منباب پیاده سازی درسطح خیلی بالایی نیست، بعداز پیاده سازی نسبی و بررسی توسط کارشناسان سازمان واین مباحث تایید صلاحیت شده ومدرک رادریافت کرده است.

مدرک ایزو یک مدرک بین المللیست و نشان دهنده سیستم مدیریتی قوی ومنضبط و قانونمند است وبرای اعتماد مصرف کننده ویا مشتری بمجموعه امری ضروریست تلاش میکند، البته درکشور ایران بخاطر شرایط اقتصادی و سیاسی مراکز صادر کننده ایزو درداخل کشور نتوانند نظارت وبررسی دقیق به مجموعه های متاقضی این گواهی انجام دهند اما کارشناسان و مراکز مشاوره درایران باپیاده سازی این استانداردها تا حد زیادی باعث این شده اند که درایران نیز این قوانین وجود داشته باشد ودر حال حاظر شرکت ها و صنایع مختلف در کشور بواسطه پیاده سازی توسط این مراکز و کارشناسان مربوطه برای حفظ توان رقابتی خودو اختلاف کیفیت محصولات خود باسایر رقبا ملزم اخذو مهمتر ازان پیاده سازی گواهی ایزو درمجموعه خود شده اند واز مهمترین تاثیرات مثبت دریافت ایزو میتوان حتی به بالا رفتن فروش کالا بواسطه بالا رفتن کیفیت مربوط به تولیداتشان است.

گواهینامه های مدیریتی ایزو تعداد زیادی هستنداما مهمترین انها و پرکاربردترین انها، 3گواهی مدیریتی معروف است، که نام برده و توضیح مختصری نیزدرباره انها میدهیم، ابتدا معروفترین ایزو سیستم مدیریت کیفیت تحت عنوان ISO9001 است، دران سیستم مدیریت کیفیت سازمان مورد بررسی قرار میگیردو باعث ارتقا خدمات ارائه شده ویا محصولات عرضه شده میشودکه بیشترین ایزو دریافتی راشامل میشود. وبه نوعی ISO9001 پیشنیاز نیاز تمام ایزوهای این سازمان است، ایزوی بعدی درگذشته OHSAS نام داشته است امادرسال 2018  با تغییراتی اندک تبدیل به این ایزو شده است که ایزو 45001 ، سیستم مدیریت بهداشت حرفه ای است، ایزو 45001 ، برای سازمان هایی ویا شرکتهایی که درمورد بهبود ایمنی کارکنان، کاهش خطرات درمحل کار وایجاد شرایط بهتر و ایمن تر کاربرای خود وکارکنان خودهستند ودراین تصمیم جدی هستند، پیاده سازی ISO45001 درکارخانه ها وشرکتها اگردرست انجام شود میتواند بسیار مفید باشدکه درکل دنیا پیاده سازی ان تاکنون جان میلیونها کارگر وکارمند را درسراسر جهان نجات داده است، ایزوی بعدی مدیریتی و پرکاربردکه ازان بسیار استفاده میشود درزمینه مدیریتی شرکتهاییکه الاینده تولید میکنند ازالزامات است دریافت و پیاده سازی ایزو 14001که از موارد بسیار پرکاربرد و عمومی است جزو ایزوهای مدیریتی مهم است، ISO14001 . سیستم مدیریت زیست محیطی رادر یک مجموعه بررسی میکندو معیارهای مربوط به یک سیستم مدیریت زیست محیطی را تعیین می کند ودرصورت رعایت این معیارها توسط مجموعه صلاحیت داشتن گواهی ایزو توسط مجموعه راتایید میکند، وبسیاری از ایزوهای دیگرکه درمشاغل وشاخه های جداگانه تدوین شده اند،
گواهی نامه های مدیریتی ایزو رادریک جمع بندی میتوان اینگونه تعریف کرد، سیستم مدیریت روشی است برای یک سازمان برای دستیابی به اهداف خود ،بخش های مرتبط با تجارت خود را مدیریت می کند. این اهداف می تواند به موضوعات مختلفی از جمله کیفیت محصول یا خدمات ، کارایی عملیاتی ، عملکرد محیطی ، بهداشت و ایمنی درمحیط کار و موارد دیگر مرتبط باشد. سطح پیچیدگی سیستم ونوع مدیریت ببستر خاص هرسازمان بستگی دارد. برای برخی سازمانها ،به ویژه سازمانهای کوچکتر، بسادگی ممکنست رعایت استانداردهای مدیریتی البته درصورت داشتن رهبری قدرتمندکه بتواند درهرشرایطی مدیریتی منطقی راپیشه کرده وهمیشه ازاستانداردهای پیاده سازی شده ایزو پیروی کرده تا سیستم مدیریتی درحد بالا باشد همیشه.

 

 

 

فهرست