گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری

 گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران چیست؟ اولین سوالی میباشدکه دربحث گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران پیش میاید. گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران شامل تمامی شرکتها میشودچه خدماتی وچه پیمانکاری وچه مشاوره ای .اولین مورد مهم درباره اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اینست؛ آیااز مرکزی مجوز دارند یاخیر؟ اصولا اکثر متقاضیان گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران یا مجوز اداره کار دارند ویا رتبه . موضوع مهم بعدی جهت متقاضیان گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران داشتن رتبه میباشدکه  چنانچه رتبه داشته باشند یک مرحله جلوتر هستند یعنی حدود سه الی چهار ماه جلوتر هستند.

گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران چنانچه مجموعه متقاضی کارخانه باشد ویا تولیدی باشداز اداره صنایع ومعادن مجوز بهره برداری دارندو اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیش نیازش مجوز بهره برداری است. مساله مهم دیگراین میباشدکه آیا مجموعه متقاضی پروژه ای دردست اجرا دارند ویا پروژه ای درجریان دارند چنانچه پروژه نداشته باشند اداره کار تنها یک نامه میدهد بعنوان معرفینامه واعتبارش دو ماه میباشدکه بتوانند درون مناقصات شرکت کنندو پروژه را بگیرندتا بقیه روند گرفتن گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی راانجام بدهند. (البته قبول کردن نامه فوق ویا تاییدیه ازطرف کارفرمای برگزار شونده مناقصه سلیقه ای میباشدکه یک کارفرما قبول میکنداما یک کارفرما میتواند قبول نکند بستگی داردبه کارفرما )ولی چنانچه پروژه دردست داشته باشند لیست بیمه ویک کد کارگاه بیمه دارند درنتیجه جهت کد کارگاه مربوطه تمام افراد (پرسنل وهمچنین کارکنان) درون لیست بیمه دفتر مرکزی وهمچنین پرسنل پروژه بایدکلاس کارگری باعنوان ایمنی عمومی مخصوص کارگران لیست بیمه رابگذرانندکه یک دوره 8ساعته میباشدو بعداز یک آزمون وقبول شدن گواهینامه آموزشی میگیرندکه گواهینامه آموزشی ایمنی عمومی مخصوص کارگران لیست بیمه بایستی ازطریق مرکز تحقیقات حفاظت فنی وبهداشت کار اخذ گردد. ( گواهی نامه تاقبل بهمن ماه 1397 بصورت کاغذی بود ولی ازاین تاریخ به بعد درون سایت مرکز تحقیقات حفاظت فنی وبهداشت قابل مشاهده میباشد. بامراجعه به سایت وزارت کار پرسنل وکارگران آزمون دهنده میتوانند نمراتشان رادیده وهمچنین گواهینامه آموزشی  خودرا ببینند). مدیر عامل یایکی ازاعضای هیات مدیره نیزیک کلاس 3 روزه کارفرمایی بایستی بروند وسپس بایستی مشخص گرددکه مسئول ایمنی دارند یاخیر.

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران وطریقه انتخاب مسول ایمنی : تعداد مسئول ایمنی بستگی داردبه تعداد پرسنل. هر25 نفر یک نفر مسئول ایمنی لازم دارد درنتیجه اگراین شرکت یامجموعه سه یاچهار مسئول ایمنی داشته باشد یکی بعنوان سرپرست مسئول ایمنی ازطریق کارفرما ویااینکه مدیرعامل انتخاب میشود وجهت سرپرست مسئول ایمنی تاییدیه میگیرد وجهت اداره کار معرفی میشود وقتی سرپرست مسئول ایمنی معرفی شد حالا نوبت معرفی پروژه میباشدکه بازرس سر پروژه میرودتا ببیندکه مجموعه متقاضی تجهیزات ایمنی رارعایت میکند یانه. وقتی مسئول ایمنی معرفی شداگر مدرک مسئول ایمنی مرتبط باشد مثلا مدرک HSE ویا محیط زیست باشد فقط یک کلاس ارزیابی ریسک میرود امااگر تحصیلات مسئول ایمنی مرتبط نباشدو فنی مهندسی باشد. (مهندس معرفی شده جهت مسئول ایمنی بایستی کار اجرایی انجام داده باشدهر مهندسی نمیتواند مسئول ایمنی بشود) مسئول ایمنی بایستی یک کلاس برودبا نام ایمنی عمومی جهت مسئولین ایمنی دوره ایمنی عمومی جهت مسئولین ایمنی یک دوره پنج روزه میباشدکه مسئول ایمنی بایستی آموزش دیده وبایستی آزمون بدهدو گواهی نامه ایمنی عمومی مخصوص مسئول ایمنی رااز مرکز تحقیقات حفاظت فنی وبهداشت بگیرد. اولین اقدام انجام گرفته گرفتن تاییدیه ازطریق اداره کار میباشد. وارد سایت اداره کار ویژه مسولین ایمنی شده مشخصات خودش وهمچنین کارگاه راکاملا  وارد سایت میکندو بعد ارسال میکندبه اداره کار ، اداره کار نیز هرسه روز یکبار چک میکند وجوابیه میگذارد.

کاربران درون گوگل ممکنست با عناوین زیر بدنبال مطلب مورد نظر خودشان جستجو نمایند:

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران, گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران, گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران, مدرک تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران, گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری, گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری, گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری, مدرک تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری وغیره.

فهرست