گواهي ايزو

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. گواهي ايزو

 

گواهي ايزو

گواهي ايزو و سيستمهاي مديريت بابت بهبود روابط تجاري تعيين شده انداما باگذشت زمان شركتها و سازمانهابراي بالا بردن اعتبار مجموعه خودونيز ايجاد اعتماد بيشتر درميان مشتريانشان، ازآنها استفاده ميكنند. اخذ علائم بين المللي وملي چندان آسان نیزنبوده ونيازمند فراهم كردن شرايط بخصوصي ميباشد. بغير ازاين مورد، تنوع گواهينامه هاو تعدد مراجع صادر كننده آنها، باعث سردرگمي متقاضيان شده واحتمال بوجود آمدن مشكلات رابيشتر خواهد كرد. دراين ميان ازكلاهبرداران وشيادان نيزنبايد غافل شدكه مترصد فرصت بوده باعث اتلاف وقت وهزينه ميشوند. بنابراين افرادي كه قصد بكارگيري استانداردها رادارند، بايداطلاعات جامعي دراين خصوص كسب كنند تابتوانند براحتي ازعهده انجامش برآيند.

استانداردهاي جهاني ایزو تنوع بسياري دارند. برخي ازآنها عمومي بوده ودرزمينه هاي گوناگون كاربرد دارد. ايزو 9001 (سيستم مديريت كيفيت ) جزء اين دسته ميباشد واز شناخته شده ترين علائم تجاري محسوب ميشودكه دستورالعمل هاي آن جهت بهبود كيفيت كالاها وخدمات تعيين شده است. عمومي بودن اين گواهي موجب شده تااغلب متقاضيان وشركتهايي كه تنها براي تبليغات به استانداردها روي آورده اند، ازاين گواهينامه استفاده نمايند. ايزو 14001 ( سيستم مديريت زيست محيطي ) نيز ازاين قبيل بشمار ميرودكه الزاماتش بمنظور توجه بيشتر بمنابع طبيعي ومحيط زيست شكل گرفته واجراي آنها باعث كاهش عوارض وآلودگيهاي زيست محيطي ميگردد. همچنين ايزو 45001 ( سيستم مديريت ايمني وبهداشت ) كه مستنداتش جهت بالا بردن سطح امنيت وسلامت محصولات وكاركنان تعيين شده وپياده سازي آنها موجب پيشگيري ازخظرات وحوادث شغلي ميشوداين مسئله از اهميت ويژه اي برخوردارست چراكه ايجاد محيطي امن وبهداشتي براي پرسنل، انگيزه آنها راافزايش خواهد داد. اما دسته اي گواهينامه ها تخصصي بوده ودرحوزه هاي شغلي مشخصي بكار برده ميشوندكه ازجمله آنها ايزو 22000 ( سيستم مديريت ايمني صنايع غذايي ) ميباشداين گواهي تنها درفعاليت هاي مربوط بصنايع غذايي قابل استفاده ميباشد ونمي توان ازآن درصنعت ديگري مانند پتروشيمي وماشين سازي بهره برد. بنابراين متقاضيان دراولين قدم بايد نوع ISO خودرا متناسب باوضعيت مجموعه خودانتخاب نمايند. البته مراكز مشاوره نيز دراين خصوص ميتوانند راهنمايي هاي مفيدي رادر اختيار درخواست كننده هاقرار دهندكه تقريبا اينگونه مشاورهها رايگان بوده واشخاص هزينه اي بابتش پرداخت نمي كنند.

اخذ ایزو درقدم بعدي انتخاب موسسه ايست اينگونه مدارك راارائه دهد. تعداداين مراكز درايران زياد بوده وتفاوت هاي بسياري ازنظر هزينه هاي مورد نياز وسطح اعتبار آنها، بايكديگر خواهند داشت. سازمان ايزو انجمن IAF رامسئول معرفي نماينده هاي اين سازمان دركشورهاي ديگر قرار داده است. واين نمايندگان را ACRIDATE BODY مينامندكه اصطلاحا بدانها (AB) نيز گفته ميشود. درايران فقط يك AB تعيين شده اما برخي كشورها چندين AB رامعرفي كرده اند. وظيفه AB ها اعتبار دهي به موسسات صادر كننده گواهي ISO ميباشدكه آنهارا CERTIFI BODY‌ مینامند اعتبار بالايي داشته ومداركشان درهمه كشورها قابل استفاده خواهد بود. اما بهمين نسبت سخت گيري زيادي درارائه گواهينامه ها اعمال مينمايند. ازآنجائيكه پياده سازي استاندارد ها مستلزم صرف انرژي، زمان وهزينه هاي بالايي ميباشد، برخي مراجع ايجاد شده اندكه اسناد مربوط به ISO رادرشرايط راحت تر ارائه داده وبراي اجراي دستورالعمل هاي آن، دقت چنداني نمي كنند. بااين وجود برخي شركتهاكه نيازي بابت برپايي مستندات آيزو نداشته ومدرك آنرا براي اعتبار دادن به مجموعه خودو تبليغات خواستار هستندبه ايندست صادر كننده ها روي مياورند. بعضي متقاضيان نيز كه تازه تاسيس بوده وتوان پرداخت مبالغ بالاي پياده سازي راندارند، بدين مراكز مراجعه ميكننداين موسسات هزينه زيادي بابت اعطاي اسناد آيزو دريافت نميكنند. بنابراين بمنظور اخذ ايزو بايد مشخص كردبه كدام مراجع نياز ميباشد، صادر كننده هاكه تحت نظارت انجمن IAF هستندويا مراجعي بطور مستقل فعاليت ميكنند ومدرك ارائه شده توسط آنها، اعتبار كمتري دارد. اين مسئله نيز پيچيدگيهاي مربوط بخودرا داشته وراهنمايي خواستن ازمراكز مشاوره راه حل مناسبي براي اين منظور خواهد بود.

گواهی ایزو درگام بعدی پس ازانتخاب نوع گواهي و CB مورد نظر، قدم بعد بررسي ساختار ونظام مجموعه وهمچنين شناسايي فرايندهايش ميباشد چراكه طرحهاي الزامات استاندارد، براساس عملكرد هاي سازمان تدوين خواهند شد. سپس متقاضي ميبايست اقدام به اجراي طرحهاي تهيه شده ونيزكليه مستندات بپردازندكه يكي ازآنها برگزاري جلسات آموزشي براي كاركنان ومديران موسسه، درخصوص فراگيري دستورالعمل هاي ISO ميباشد. پس ازآن كليه مراحل انجام شده راارزيابي كرده ومرجع صدور رابراي انجام مميزي مطلع خواهند كرد. مميزي توسط كارشناس صادركننده صورت ميگيرد ودرنهايت چنانچه تمهيدات انجام شده داراي اشكال عمده اي نباشد، گواهي ايزو براي درخواست كننده ثبت خواهد شد.  

 

 

 

فهرست