گواهينامه ISO

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. گواهينامه ISO

 

گواهينامه ISO

ايزو نام يك سازمان جهاني استكه درابتدا بخاطر تعيين برخي مقياس هاي اندازه گيري ودر دفتري كوچك بنا نهاده شد. باگذشت زمان توسعه پيدا كرده ودر تمام صنعتها ومشاغل، شاخصه هايي رامعين كردندكه هركدام براي انجام درست وبهينه عملكردها مشخص شده بودند. اين موسسه بمنظور انتشار وهماهنگي دستورالعمل ها، نمايندگاني ازكشور هاي مختلف پذيرفتند. درحال حاضر نزديك به 165 كشور درسازمان عضو هستندكه ايران هم درميان آن ميباشد. باآشنايي بيشتر مردم وارگانها، رفته رفته نشان آيزو اهميت بيشتري پيداكرده وشركتها بيش ازپيش به آن توجه نمودند. چراكه كسب علائم استاندارد، بغير ازبرقراري زيرساخت هاي موثر درمجموعه، جلب اعتماد مشتريان وكاربران رابه ارمغان مياورد. امروزه استانداردهاي زيادي براي تمامي صنف ها وكسب وكارها ايجاد شده كه هركدام كاربرد متفاوتي دارد. اما براي دستيابي به گواهي ايزو چه بايد كرد؟

گواهی ایزو ازآنجا كه تنوع گواهينامه بسيار است وهريك شرايط بخصوصي راميطلبد، ابتدا به معرفي برخي ازپركاربرد ترين آنها مي پردازيم. برخي استانداردها درصنعتهاي بخصوصي استفاده ميشوند، مانند ISO 22000 ( سيستم مديريت ايمني مواد غذايي )كه دستورالعمل هايش جهت استفاده درصنايع غذايي شكل گرفته ونمي توان آنرا درصنعت ديگري همچون ماشين سازي بكار برد ، ISO 50001 ( سيستم مديريت انرژي كه استانداردهايش بمنظور مصرف بهينه انرژي تهيه شده ) و ISO 27001 ياسيستم مديريت اطلاعات ( الزامات اين سيستم دليل حفظ اطلاعات حساس ديجيتالي معين شده است ) نيز جزء اين دسته ميباشند. دسته ديگري ازاستانداردها، براي اجرا درمناطقي مشخص شده تهيه شده اند وفقط درهمان محدوده اعمال ميشوند. گواهي CE نمونه اينگونه ازگواهينامه ها مي باشد. اما بعضي استانداردها نيز، كاربردي تر وعمومي بوده ودر حوزه هاي مختلف صنعتي قابل اجرا هستند. شناخته شده ترين آنها، ISO 9001 يا سيستم مديريت كيفيت است. اين سيستم مديريت جهت بالا بردن سطح كيفيت كالا ها وخدمات تعيين شده است. ISO 14001 ( سيستم مديريت زيست محيطي ) هم ازاين قبيل بوده وبخاطر توجه بيشتر بمنابع طبيعي ومحيط زيست تشكيل شده است. اجراي مصوبات اين استاندارد، موجب پيشگيري ازآلودگيهاي زيست محيطي ميگردد. ISO 45001 ( سيستم مديريت ايمني وبهداشت ) نيز جزء اين دسته بشمار مي رودكه الزاماتش براي بهبود سطح امنيت وسلامتي كاركنان ومحيط كاري وضع شده واجرايشان باعث كاهش خطرات وحوادث شغلي خواهد شد. بعضي سازمانها كه گواهي خاصي رابراي ادامه كارشان نياز دارند، ويا كارفرمايانشان اخذ آنرا اجباري كرده است، مسلما دقدقه اي براي انتخاب گواهي آيزو نخواهند داشت. اما بسياري ازشركتها، نشان هاي استاندارد راجهت اعتبار دهي به برند خود اتخاذ مي كنند. ازاينرو اغلب موسسات اينچنيني، به ايزوهاي عمومي روي مياورند.

گواهی ایزو گاهي اوقات، شركتها ملزم به كسب چند گواهينامه شده اندكه دراينصورت اقدام به پياده سازي همزمان آنها مينمايند. استفاده مداوم تعدادي ازاستانداردها مثل، آيزو 14001 وآيزو 45001، موجب بوجود آمدن گواهي ديگري شده استكه به آن، HSE ميگويند. ازآنجائيكه مناقصه گذاران وكارفرمايان مكررا، پيمانكاران وشركتهاي طرف قرار دادشان را، ملزم به اخذ اين دوگواهي مي نمودند، سيستم مديريت ايمني وبهداشت ومحيط زيست شكل گرفت كه دربرگيرنده مستندات هردو ايزو ميباشد. ازطرفي اجراي همزمانشان براي متقاضيان نيز آسانتر وسريعتر پيش ميرود وهمين امر موجب استقبال موسسات ازآن شده است.

مراجع صادر كننده گواهينامه ایزو ، تعداد قابل توجهي دارند اما اعتبار هركدام بايكديگر متفاوت است. انجمن  IAF نماينده هاي سازمان رادر كشورهاي ديگر معرفي مينمايد. به اين نمايندگان AB گفته ميشود. AB ها نيز مراجع صدور گواهي راتعيين مي كنندكه به CB معروف ميباشند. CB ها زير نظر انجمن IAF بوده ومدارك معتبري ارائه ميدهندكه درهمه كشورها استفاده ميشود. البته براي صدور اسناد مربوطه، دقت بسياري دراجراي مستندات لحاظ كرده ودرنتيجه شركتهاي درخواست كننده ميبايست بطور كامل بندهاي مصوبات رابرقرار نمايند. ازاينرو زمان وهزينه هاي زيادي رامتحمل ميشوند. دراين بين، موسساتي كه تنها بمنظور تبليغات بدنبال كسب استانداردها هستند، تمايلي به اجراي صحيح سيستم ها ابراز نخواهند كرد. اما بعضي از CB هانيز تحت نظارت IAF نبوده وبطور مستقل فعاليت مينمايند. مسلما اينگونه مراكز گواهينامه هاي معتبر ارائه نمي دهندو مدارك ارائه شده آنها، براي صادرات محصولات بكار برده نشده وتنها درايران وبرخي كشورهاي همسايه مورد استفاده قرار ميگيرد. اما اين مراجع سخت گيري چنداني اعمال نكرده وتحت شرايظ راحت تري اسناد خودرا صادر مينمايند.
دريافت گواهي ISO، بااين توصيفات، ميتوان نتيجه گرفت ابتدابايد نوع ومرجع صدور آنرا معين كرد وسپس پياده سازي دستورالعمل ها راآغاز نمود. بعداز انجام همه مراحل اجرايي، وپس ازبازنگريهاي فراوان، مرجع صادر كننده اقدام به مميزي كرده ودرنهايت گواهي ايزو مورد نظر رااعطاء خواهد كرد.    

 

 

 

فهرست