گواهينامه آيزو

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. گواهينامه آيزو

 

گواهينامه آيزو

گواهینامه ایزو و رقابتهاي تجاري باعث شده شركتها وسازمانهابه روش هاي گوناگون، سعي دربالا بردن اعتبار مجموعه خودداشته باشند. يكي ازاين روشها، كسب نشان هاي استاندارد میباشدكه مزاياي بسياربراي آنها خواهد داشت. ازآنجائيكه اغلب مردم بمحصولات وخدماتيكه حاوي نشانهاي بين المللي هستند، توجه بيشتري ميكنند، صاحبان مشاغل نيزبه اخذ آنهابيشتر علاقه نشان ميدهنداما گرفتن اين مدارك كار آساني نبوده ومستلزم كسب اطلاعات زياديست. بسياري ازاين علائم مختص به حوزه هاي خاصي ميباشند ودر زمينه هاي بخصوصي كاربرد دارند. برخي ازآنها نيز تحت شرايط ويژه ارائه ميشوند وتعدادي ازآنان، درمناطق مشخصي استفاده ميشود. بنابراين يافتن گواهي مناسب باوضعيت سازمان، درحالت عادي دشوار بوده وبايد اطلاعات جامعي دراين خصوص بدست آورد.

گواهينامه آيزو گوناگوني بسياري دارد. دسته اي ازآنها عمومي هستند ودر هرحوزه اي بكار برده ميشوند. ( ISO 9001‌ ) سيستم مديريت كيفيت ازشناخته شده ترين آنها بوده ودرهمه صنايع استفاده ميشود. استانداردهاي اين گواهي جهت بهبود كيفيت توليدات وخدمات تعيين شده است. ( ISO 14001 ) سيستم مديريت زيست محيطي نيز جزء اين دسته محسوب شده ودستورالعمل هايش بخاطر توجه بيشتر بمنابع طبيعي ومحيط زيست شكل گرفته واجرايشان باعث كاهش عوارض وآلودگيهاي زيست محيطي ميگردد. ( ISO 45001 ) سيستم مديريت ايمني وبهداشت هم ازايزوهاي پركاربرد بوده كه مستنداتش بمنظور بالا بردن سطح امنيت وسلامتي توليدات وكاركنان ومحيط كاري تشكيل شده وپياده سازيشان موجب كاهش خطرات وحوادث شغلي ميشود. ازآنجائيكه ايجاد امنيت درمحل كار باعث افزايش انگيزه پرسنل سازمان ميشود، درنتيجه بهره وري مجموعه نيز ارتقاء پيدا خواهد كرد. ارگانهاي بسياري ازاين آيزو ها استفاده ميكنند. معمولا متقاضياني كه قصد تبليغات موسسه خودرا دارند ونيز شركتهايي كه تازه تاسيس هستند وبراي برند سازي به استانداردها روي مياورند، ازاين دسته گواهينامه ها بهره ميبرند. دسته ديگر آيزو ها تخصصي بوده ودر زمينه هاي مشخصي كاربرد دارند مانند ( ISO 22000 ) سيستم مديريت ايمني غذايي كه تنها براي فعاليت هاي مختص بصنايع غذايي بكار برده ميشود و درصنعت ديگري همچون ماشين سازي وراهسازي قابل قبول نخواهد بود.

سازمان ISO عضو فعالي دارد بنام انجمن IAF كه وظيفه آن معرفي نماينده هاي سازمان، دركشورهاي عضو ميباشد وبه آنها ACREDATE BODY‌ يا AB ميگويند. AB ها مسئول اعتبار بخشي به مراجع صادر كننده گواهي ميباشندكه CERTIFI BODY يا CB نام دارند. CB ها مدارك خودرا تحت نظارت انجمن IAF ارائه ميدهندكه باعث شده اعتبار بالايي داشته ودر همه كشورها قابل قبول باشد. بنابراين اين مراجع دراجراي مستندات آيزو سخت گيري زيادي اعمال ميكنند ودرنتيجه دريافت گواهي ازآنها، نيازمند صرف زمان وهزينه هاي زيادي است. درايران تنها يك AB‌ معرفي شده كه NACI نام دارد اما  تعداد مراجع صادر كننده گواهينامه ايزو، بسيار زياد است. البته برخي ازآنان زير نظر انجمن IAF نيستند واسناد خودرا درشرايط راحت تري اعطاء مينمايندكه مسلما ازاعتبار پاييني برخوردار است وفقط دركشور ما وبعضي كشورهاي همسايه استفاده ميشود. لازم بذكر استكه اين نوع مدارك رانمي توان براي فعاليتهايي مانند صادرات بكار برد اما متقاضيان زيادي بعلت ارزان بودن وفوري بودنشان به اين مراجع روي مياورند. بعضي موسسات تمايلي به پياده سازي الزامات سيستم هاي مديريت ندارند و نشان ISO را، تنها براي برند سازي وتبليغات دريافت ميكنند. ازاينرو مراكز اينچنيني مورد توجه آنها قرار ميگيرند. جهت تعيين اعتبار مراجع صادر كننده، سازمان آيزو و AB ها، ليست مراكز معتبر رادر سايتهايشان اعلام ميدارندكه ميتوان نام ومشخصات مرجع مورد نظر راآنجا جستجو كرد وازاصالتشان اطمينان حاصل نمود. همچنين براي استعلام گواهينامه دريافتي نيز، كد رجيستري ثبت شده روي آنرا ميتوان درسايت هاي اصلي بررسي كرد. البته روشهاي ديگري هم براي اطمينان ازاصل بودن مدارك گرفته شده وجود دارد مانند ارزيابي جنس كاغذ گواهي ويا امضاء وهولوگرام ثبت شده، كه چندان مورد اعتماد نيستند وبرخي شركتها اسناد تقلبي رابا دقت زيادي جعل ميكنندكه بطور حتم ارزش قانوني نداشته وبابت آن مبالغ بالايي دريافت مي كنند. بهمين منظور بهترين روش جهت جلوگيري ازاين مشكلات، همكاري بامراكز مشاوره ميباشد، اين مراكز ميتوانند دركليه مراحل متقاضيان رامساعدت كرده وراهنمايي نمايند.

آیزو پس ازانتخاب سيستم مديريت متناسب با مجموعه ونيز صادر كننده مورد نظر، گام بعدي شناسايي فرايند هاي مجموعه وتهيه طرحهاي پياده سازي دستورالعمل هاي استاندارد، وسپس اجراي آنها ميباشدكه توسط متقاضي ميبايست انجام پذيرد. يكي ازبندهاي مصوبات، آموزش كاركنان مجموعه، درخصوص الزامات آيزو ميباشد. درآخر ارزيابي كلي انجام شده ومرجع صادر كننده اقدام به مميزي كرده ودرصورت تطابق اجرائيات با ملزومات گواهي مورد نظر، نشان ايزو براي متقاضي ثبت خواهد شد.

 

 

 

فهرست