چگونه گواهینامه ISO بگیریم

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. چگونه گواهینامه ISO بگیریم

چگونه گواهینامه ایزو بگیریم؟

چگونه گواهینامه ISO بگیریم

چگونه گواهینامه ISO بگیریم سوال اغلب سازمانها و شرکتهای میباشد و شرکتهای متقاضی ایزو درصورت مایل بودن جهت دریافت و اخذ استاندارد جهانی ایزو بهتر میباشدکه دراین زمینه کمی هوشیار و واقع بین باشند و هرشرکتی رابه عنوان شرکت معتبر صادر کننده ایزو قبول نکنند. چون درایران تعداد شرکتهاییکه ادعا میکنند صادر کننده استاندارد جهانی ایزو هستندبه بیشتراز 600 عدد و حتی بیشتر نیزمیرسد درصورتیکه سازمان ملی تایید صلاحیت کشورهمه تعداد CB هارا به رسمیت نمیشناسد و آنهایی راقبول و تایید می کندکه واقعااز AB گواهینامه مورد نظر خودرا دریافت کرده باشند.

چگونه ISO بگیریم؟ جهت اخذ و دریافت گواهی ایزو شرکتهای خواهان بایددر ابتدا اهداف و عملکردهای خاص خودرا مشخص کرده باشند و سپس جهت اخذ ایزو یک شرکت معتبری رادر نظر گرفته و قانونی بودن اعتبارش شرکت رامورد رهگیری و استعلام خودقرار دهندتا دچار مشکل و زیان مالی نگردند. ایزو دارای دو نوع عمومی و تخصصیست.و جهت تمامی فعالیتها تمامی متقاضیان گواهینامه ایزو رادریافت کنند. همانطورکه میدانید ایزو انواع متنوع خودرا نیزدارا میباشدکه هرکدام یک درزمینه ای درجهان مورد استفاده سازمانها قرار میگیرد.

چگونه گواهینامه ISO بگیریم؟ گواهینامه ایزو بیشتر توسط شرکتها متقاضی بمنظور شرکت درون مناقصات و مزایدات بکار برده میشود و شرکتها خواهان مجوز ایزو بهمین جهت آنرا دریافت میکنند.این اعتبار نشان دهنده کیفیت فرایندهای متنوع سازمان میباشد البته مشکل اینجاست برخی شرکتها فکر میکنندکه بعداز دریافت نمودن ایزو دیگر کارشان تمام شدست در صورتیکه تحت هیچ شرایطی بدین صورت نبوده وبا اخذ استاندارد ایزو تازه اول راه رسیده ایدو بایدبه قوانین و ملزوماتیکه تعهد دادید بدرستی عمل نمایید. تامشکلی درون فرایندهای شرکت بوجود نیاید.

چگونه گواهینامه ISO بگیریم؟ اخذ و دریافت گواهینامه ایزو مراحلی داردکه بایدبه صورت دقیق و کار شده طی گردداین مراحل طبق معمول ازسوی مراجع صادر کننده مشخص میشود و عملیاتش برعهده خودمتقاضیست. همان طورکه گفته شدباید مشخص کنیم بایداز کجااین محوزرا دریافت کنیم بعداز اینکه اینمطلب رامشخص کردیم دیگر دغدغه شرکت تاحدودی کاهش خواهد یافت چون شرکت صادر کننده مشاوره های لازم و راهنمایی هارابه شرکت خواهان ابلاغ خواهد نمود. و راه حل های دشوار و پیچیده رابراحتی برما سازمان حل خواهد نمود. شرکتهای صادر کننده گواهینامه بایدشرایط و ملزومات مورد نیاز ایزو رامشخص کنندتا شرکت درخواست دهنده براحتی بتواند مشکلات و نواقص خودرا درست کرده و وارد مراحل بعدی گردد.
چگونه گواهینامه ایزو بگیریم؟ مشتریان اخذ ایزو آموزشی درصورت مایل بودن میتوانندبه سایتهای اینترنتی مراجعه کرده و اموزشهای لازم دراین خصوص رامشاهده کرده و ببینند. آموزشهای ایزو دراین زمینه نیز متنوع بودست و هرشرکتی براساس نیازهای خاص خودیک موردرا انتخاب کرده و دوره آنرا یاد میگیرند. دومین مرحله اخذ ایزو بابت شرکتهای پیاده سازی ملزومات بوده ویک فرایند زمانبرست. وهزینه زیادی رانیز دارا میباشدکه شرکت بایدآن راپرداخت کند. همین امر باعث شده بیشتر مدیران پیاده سازی رااجرا نمیکنند مراجع غیر IAF نیزبرروی پیاده سازی پافشاری ندارند اما مراجعIAF معتبر بررویش پافشاری دارند و شرکت بایدبا هزینه ها و پیاده سازی این فرایند رابا موفقیت پشت سر گذارد. ممیزی نیزیکی دیگراز مراحل دریافت ایزوست ممیزی توسط شرکتهای متقاضی درچندین مرحله و رعایت کردن تمامی انطباقها صورت میپذیردتا شرکت باموفقیت مراحل اخذ ایزو راطی کرده و مجوز مورد نظر خودرااز سازمان استاندارد سازی بین المللی دریافت نماید. گواهینامه ایزو درمرحله بعدی ثبت و صدور ایزو میباشد و آخرین مرحله دستیابی به گواهینامه هست. شرکتهاییکه این اعتبار رااز سازمان IAF دریافت کرده باشند بایدبه تمامی تعهدات خوددراین زمینه پایبند بوده و درتولیدات و مناقصات خودهمه آنها رارعایت کنند.
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باوجود مشاورین مجرب وباتجربه آماده هرگونه اطلاع رسانی و مشاوره رایگان بشما متقاضیان عزیز میباشد.
فهرست