چگونه میتوان گواهی نامه HSE گرفت

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. چگونه میتوان گواهی نامه HSE گرفت

 

چگونه میتوان گواهینامه hse گرفت

گواهینامه HSE یکی ازانواع استانداردهای موجود درجهان میباشدکه درزمینه های متعددی میتوان گفت مشغول بفعالیت هست واین استاندارد بااینکه درظاهر سه شاخص راشامل میشودولی اگربا دقت باین مسئله دقت گردد متوجه خواهید شداین استاندارد یک گواهینامه جامع درجهان میباشدکه بصورت مهندسی شده توسط اتحادیه اروپا تشکیل شدست و اکنون درتمامی کشورهای جهان مورد استفاده و استقبال قرار گرفته ست.

داشتن و بدست اوردن استاندارد HSE روشها و مراحل خاص خودرا بهمراه داشته و ارگانهای متقاضی بابت اینکه بتواننداین مجوز رابدست آورند بایدبصورت اصولی دراین زمینه قدم بردارندتا بتوانند استاندارد HSE رابگیرند و اخذ کرده و براساس ایین نامه هایش درکشور فعالیت داشته باشند همان طورکه گفته شد گواهینامه مورد نظراز سه شاخص مهم تشکیل شدست واین سه شاخص شامل ایمنی شغلی ، بهداشت فردی و محیط زیست بودست و نهادهای متقاضی مجوز HSE بایددر زمینه سه عامل ازمیزان تخصص و دانش کافی برخوردار بوده باشندتا بتوانند دراین زمینه درسطح کشور فعالیت داشته باشند درغیر اینصورت نمیتوان کاری رااز پیش برد ویادر سطح منطق خودفعالیتی مبنی برای استاندارد HSE انجام داد.

HSE و تمامی مراکز متقاضی گواهی نامه HSE و کسب کردن استاندارد مورد نظر دارای بخش های متنوعی بودست و براحتی نمیتوان همه بخشها رادر کمترین زمان ممکن حل و فصل نمود و استاندارد مورد نظر رابدست اورد بخش ایمنی یکی ازقسمت های مهم و اساسی مجوز HSE درسطح دنیاست و فراهم کردنش هزینه های خاص خودرا میطلبد و نهادهاکه ادعا میکنند گواهینامه مورد نظر رادارا میباشند بایددر تولیدات و کارکردهای خاص خوداین ایمنی رانشان دهند والا هیچ تضمینی بادعا کردن درسطح دنیا نمیتواند منسوخ بوده باشد ایمنی کاری دراولین قدم بایدتمامی پرسنل موجوددر سطح شرکت رابصورت قانونی بیمه کند و لیست بیمه شدگان رابکارفرمایان خودارائه دهدهمه فرایند هادر یک مرکز فعال برعهده افسر ایمنی هست واین فرایند بایدتمامی کارکردهای موجوددر سطح شرکت رابررسی کرده و مکانهای و تجهیزاتی درانها احتمال وقوع حادثه وجود دارد رااز بین برده ویا احتمال وقوع انرا بصفر نزدیک کند.

افسر ایمنی نمیتواند هر فردی رابرای کار کردن بادستگاههای موجوددر سطح شرکت بکار گیرد افرادیکه بادستگاههای موجوددر نهاد کار میکنند بایداز لحاظ جسمانی و روحی و روانی سالم بوده باشند اگرغیر ازاین باشد باحتمال زیاد باعث بوجود امدن حوادث ناگوار درسطح شرکت خواهند شد افرادیکه اعتیاد دارند نمیتوانند دراین نهاد هامورد استفاده قرار گیرند وان دسته ازافرادیکه به بیماری خاصی مبتلا هستند نیزدراین مراکز نمیتوانند فعالیتی داشته باشند اندسته ازتجهیزاتیکه بصورت برقی کار میکنند بایددونفر بااین دستگاه مشغول بکار شوند تادر صورت خرابی ویاهر اتفاق دیگر حادثه رامدیریت نمایندبرای نهاد هاکه بادستگاههای متعددی کار میکنند فراهم کردن وسایل ایمنی دراین مراکز واجب و امری ضروریست بابرقرار کردن ایمنی دراین سازمانها میزان کارکرد پرسنل نیزافزایش پیدا میکند بکمک ایمنی افراد درنهادهای مورد نظربا روحیه بیشتری فعالیت میکنند و درکمترین زمان ممکن بیشترین بازدهی راازخود بجای میگذارند.
چگونه می توان گواهینامه hse گرفت وبابکار گیری ایمنی میزان هزینه تولیدات رابراحتی میتوان کاهش دادهمه اینموارد گفته شده ازدستاوردنهای یک بخش گواهینامه HSE درسطح دنیا بودست ودر صورت رعایت کردنش میتوان بدستاوردهای متعددی دست یافت و درجهت برقراری بسیاری پیشرفتهای قدم برداشت. محیط زیست نیزیکی ازشاخصهای مهم دراین زمینه هست واین مورد نیزمیتواند مثل بخش ایمنی مهم بوده باشد.

 

 

 

فهرست