چگونه ایزو بگیریم

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. چگونه ایزو بگیریم

 

چگونه ایزو بگیریم

چگونه ایزو بگیریم سوال غالب شرکتهاست جهت اخذ گواهینامه ایزو بدلیل اینکه نمیدانند ازکجا و چگونه گواهی ایزو بگیرند و بهمین دلیل باسوالت مختلفی روبر. هستند و درون گوگل باعناوین مختلفی همچون چگونه ایزو بگیریم جستجو میکنند. درابتدا بایستی بیان کرد ایزو چیست؟ ایزو علامت اختصاری سازمان بین المللی استاندارد میباشد. اصطلاح، استانداردی جهانیست، جهت بکارگیری نماد داشتن مجموعه ای جهت امتیازات برتریست. سازمان استاندارد ایزو ، یک سازمان غیر دولتی بین المللی هست مسئولیت تعیین استاندارهای بین المللی بعهده دارد. مرکز این موسسه ژنو سوئیس قرار دارد . ایزو کار رسمی خود تاریخ بیست و چهارم فوریه 1947 آغاز نموده پایان ژانویه 2001 دارای 138 عضو شامل 91 عضو اصلی ، 36 عضو مکاتبه ای 11 عضو مشترک بوده. همچنین ، موسسه استاندارد تحقیقات صنعتی ایران جمله اعضای اصلی آن بوده تدوین استانداردهای بین المللی مشارکت دارد.

گرفتن ایزو توسط مراجع مختلفی انجام خواهد شد. مراجع صادر کننده ایزو تمام نقاط کشور حضور داشته میتوانند کمک رسان مشتریان باشند متقاضیان مدنظر داشته باشند. گرفتن ایزو هزینه های متفاوتی داشته باید بدانندکجا جهت دریافت ایزو مراجعه کنند. مراجع صادر کننده ایزو مراجع خصوصی، مراجع تحت اعتبار بین المللی میباشد. مراجع خصوصی تحت اعتبار بین المللی هزینه بالاتری داشته مراجع خصوصی هزینه پایین تر مشغول فعالیت میباشند مراجع خصوصی اعتباردهی سازمان بین المللی نداشته بصورت کاملا مستقل عمل میکنند. مشتریان بدانند جهت دریافت ایزو مراجع دارای اعتبار بین المللی معتبر میباشد اطمینان جهت مدرک معتبر همچنین مرجع تحت اعتبار بین المللی تمام اعتباردهی داشته متقاضی خیال راحت میتواند اخذ ایزو دریافت کند. مراجع صادر کننده هزینه های متفاوتی داشته بالاترین الی پایین ترین قیمت میتوان آمار قیمت دریافت کرد تمام مراجع طبق ضوابط کاری خوداقدام جهت اعلام هزینه خواهند کرد. مرحله دریافت ایزو طی روال اداری اجرا شده متقاضی جهت دریافت گواهی ایزو بایستی مراجع بین المللی وارد مذاکره شوداگر متقاضی میخواهد مدرکی معتبر بدون واسطه درایفت کند توسط مراجع صادر کننده ایزو اقدام نماید.

گرفتن ایزو توسط برگه ایی چاپ شده تحویل متقاضی داده خواهد شد. متقاضی گواهی ایزو همراه مستندات تحویل خواهد گرفت. مستندات ایزو حاوی مطالب مفیدی میباشد. این مطالب مفید جهت سازمانها بسیار کارایی داشته متقاضیان میتوانند جهت پیشرفت سازمان مستندات دریافتی استفاده نماید. مطالب مستندات حاوی محافظت، ترخیص محصولات خدمات، پایش، اندازه گیری، تحلیل ارزیابی، خروجی های طراحی توسعه، تغییرات طراحی توسعه، رهبری، محیط اجرای فرایندها، تبادل اطلاعات بیان شده. هنگام دریافت گواهی ایزو همچنین مستندات توسط متقاضی گواهی ایزو مراجع صادر کننده کارشناس جهت اطلاعات گواهی ایزو اعزام سازمان متقاضی کرده کارشناس ایزو مطالب ایزو جهت بهره وری سازمان متقاضی همچنین مدیر عامل، مسئول کنترل کیفت انجام داده متقاضی گواهی ایزو بدانند توضیحات کارشناس ایزو جهت سودآوری همچنین اطلاعات بیشتر گواهی ایزو کارایی خواهد داشت.

گواهی صادر شده ایزو توسط مراجع ایزو یک ساله بوده البته روی مدرک ایزو سه ساله درج شده اما سالی یکبار باید تمدید ممیزی مراقبتی انجام شود. مراجع صادر کننده جهت تمدید ممیزی مراقبتی نامه ایی کتبی ارسال کرده متقاضی جهت تمدید کردن پاسخ نهایی اعلام میکند. حسن دریافت گواهی ایزو جهت متقاضیان بحث مناقصات کاربرد خواهد داشت متقاضی جهت شرکت کردن مناقصه باید گواهی ایزو داشته باشند شرط شرکت کردن متقاضی جهت مناقصات همین گواهی ایزو میباشد. دیگر مزیت گواهی ایزو جهت دادن کد رجیستری بکارفرما میباشد. کد رجیستری میتواند اطمینان حاصل ایجاد نماید همکاری میان کارفرما همچنین متقاضی ایجاد گردد. تمام مراحل انجام شده گواهی ایزو نوبت پیاده سازی میرسد البته پیاده سازی بدرخواست متقاضی انجام میشود اگر متقاضی درخواست محکم جهت پیاده سازی انجام دهد مراجع همکاری متقاضی جهت پیاده سازی واقعی انجام خواهند داد. هزینه پیاده سازی بالا بوده همچنین زمان پیاده سازی یکسال زمانبر خواهد بود.
متقاضی بایدبداند پیاده سازی واقعی مسائلی مانند جابجایی بعضی افراد سازمان جای دیگر سازمان وجود خواهد داشت. همچنین متقاضیان باید صبر زیادی جهت اتمام پیاده سازی واقعی داشته باشند. اگر متقاضیان جهت پیاده سازی واقعی صبر داشته باشند نتیجه موثر پیاده سازی خواهند دید. سیستمهای مدیریتی تمام نقاط جهان کاربرد داشته تمام مشاغل بدلیل گستردگی ایزو استفاده بهینه میکنند.دستیابی سیستم مدیریت کیفیت سیستم اثربخش تفکر مبتنی ریسک ضروری میباشد. نسخه های قبلی استاندارد بین المللی مفهوم تفکر مبتنی ریسک اشاره شده اقدامات پیشگیرانه جهت عدم انطباق های بالقوه تجزیه همچنین تحلیل عدم انطباق رخ میدهد. اقدام مناسب جهت جلوگیری تکرار دوباره عدم انطباق منظور الزامات استاندارد بین المللی سازمان نیاز دارد اقداماتی جهت پرداختن ریسک طرح ریزی پیاده سازی کند.   

دستاورد ایزو مانند، شرکت مزایده ها ، مناقصه ها، جلب توجه  مخاطبین و مشتریان، ارتقا واقعی کیفیت کارآیی سازمان، تمرکز روی مشتری تضمین کیفیت، درگیر کردن افراد، کمک جهت ساخت، عرضه کالاها خدمات موثرتر، ایمن تر بهداشتی تر، تسهیل تجارت، بازرگانی، بهره گیری رویکرد فرآیند گرا، تشویق بهبود مستمر، تحقق یافتن اهداف سازمان، حفظ اعتبار تولید کننده نماد محصول، رضایت کارکنان مشتریان، صرفه جویی هزینه ، زمان، استفاده بهینه موقعیت ها، مضاف موارد گفته شده، با ارزش ترین مزایای کسب گواهینامه ایزو مانند جهت سطح شرکت های منتخب جهانی قرار می دهد همان طور بیان شد، ایزو یک استاندارد جهانی میباشد سازمان استاندارد بین المللی ایزو تعیین میکند. بطور کلی، استانداردهای ایزو، جهت خریداران مصرف کنندگان دولت ها محیط زیست مثلاَ بعنوان مصرف کننده کالا استانداردها کیفیت محیط زیست سودمندست.

 

 

 

فهرست