پیاده سازی ایزو , عدم تمایل مدیران

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. پیاده سازی ایزو , عدم تمایل مدیران

 

پیاده سازی ایزو , عدم تمایل مدیران

 پیاده سازی ایزو یکی ازمراحل ثبت وصدور وهمچنین اخذ گواهی نامه ISO میباشدکه اغلب مدیران بدلایل مختلف ارآن گریزانند. زیرا هدف تنها دریافت گواهی ISO میباشد وکمتر مدیر کلیدی سازمان تن میدهدبه بحث پیاده سازی ایزو زیراکه ضمن زمانبر بودن هزینه بالایی رادر برمیگیرد.

پیاده سازی ISO و عدم تمایل مدیران درحقیقت برمیگرددبه اهداف اخذ استاندارد ایزو . گواهی نامه ISO بااهداف مختلفی اخذ میگردد. اهدافی چون تبلیغات ؛ مناقصات ، چشم و همچشمی ، جلب مشتری وغیره. بهرصورت هدف هرچه باشد انقدر قوی نیست تامدیران بخواهند پیاده سازی راانجام بدهند.

پیاده سازی استاندارد ISO مستلزم اینست؛ مدیران کلیدی طی جلسات مشاوره باالزامات استاندارد آشنا شوند وهمچنین نیروهایشان راآموزش دهند. مستندات جهت مدیران کلیدی ارائه میگرددو خود مدیران میتوانند مستندات راخوانده وتصحیح نمایندکه کار زمانبری هست مستندات بسیار مفصل هستند واین پیاده سازی مستلزم این میباشدکه تمامی مستندات خوانده شود واین بجهت مدیران کلیدی زمانبر میباشد بهمین دلیل مدیران کلیدی ترجیحا صفرتا صد رابه مرجع صادر کننده میسپارند واز حضور مشاور بایستی جهت پیاده سازی استاندارد ISO استفاده کنندکه هزینه های هنگفتی گاها دربردارد بخصوص گواهی نامه های نیازمندبه آزمایشگاه، چنانچه مجموعه متقاضی دارای آزمایشگاه باشد هزینه ای من باب آزمایشگاه برایشان نخواهد داشت امادر صورت نداشتن امکانات آزمایشگاه ازاین جهت نیز متحمل هزینه خواهند شد.

پیاده سازی گواهی ISO بستگی داردبه حجم سازمان وهمچنین فرآیندهای سازمان. هرچه حجم سازمان بزرگتر باشدو فرآیند سازمان وسیعتر باشد هزینه پیاده سازی بیشتر خواهد شد.

پیاده سازی استاندارد ایزو واینکه مدیران تمایل ندارندبه پیاده سازی بدین دلیل میباشدکه پیاده سازی ازلحاظ هزینه ووقت بصرفه نیست واینکه هدف مدیران تنها وتنها داشتن استاندارد ایزو میباشد. بهمین جهت مدیران بدلیل مشغله کاری وهمچنین مشکلات اقتصادی اغلب اززیر پیاده سازی ایزو شانه خالی میکنند. همچنین مدیران کلیدی انقدر بابت اهمیت پیاده سازی آگاهی ندارند وچون ملزم نیستندبه پیاده سازی ایزو بهمین دلیل ازاین پیاده سازی ایزو فرار میکنند. همچنین دربحث پیاده سازی گواهی ایزو ، مبحث ممیزی پیش میایدکه ممیز وارد سازمان متقاضی میشود وممکنست ایراداتی بگیرد بهمین جهت مدیران ترجیح میدهند پیاده سازی گواهینامه ایزو رانادیده بگیرند.

پیاده سازی گواهینامه ایزو ریسکها وفرصتها رابررسی میکند وساختمان راملزم میکندکه الزامات مواجهه بااین خطرات وهمچنین ریسک رافراهم کند. تهیه اینگونه الزامات جهت سازمان ضمن سودمند بودن هزینه داردو گاها هزینه ها بالا میباشد. پیاده سازی گواهی ایزو سازمان راکمک میکندتا ریسکهای احتمالی راکنترل کند واز ایجاداین ریسک احتمالی جلوگیری کنداما قطعا اینکار هزینه بر خواهد بود.

کاربران ممکنست درون گوگل بااین عناوین بدنبال مطلب مورد نظر خود جستجو نمایند:

پیاده سازی گواهینامه ایزو , هزینه پیاده سازی گواهینامه ایزو , چگونگی پیاده سازی گواهینامه ایزو , مستندسازی گواهینامه ایزو , ممیزی گواهینامه ایزو , پیاده سازی گواهی نامه ایزو , هزینه پیاده سازی گواهی نامه ایزو , چگونگی پیاده سازی گواهی نامه ایزو , مستندسازی گواهی نامه ایزو , ممیزی گواهی نامه ایزو , پیاده سازی گواهی ایزو , هزینه پیاده سازی گواهی ایزو , چگونگی پیاده سازی گواهی ایزو , مستندسازی گواهی ایزو , ممیزی گواهی ایزو , پیاده سازی استاندارد ایزو , هزینه پیاده سازی استاندارد ایزو , چگونگی پیاده سازی استاندارد ایزو , مستندسازی استاندارد ایزو , ممیزی استاندارد ایزو , پیاده سازی گواهینامه ISO , هزینه پیاده سازی گواهینامه ISO , چگونگی پیاده سازی گواهینامه ISO , مستندسازی گواهینامه ISO , ممیزی گواهینامه ISO , پیاده سازی گواهی نامه ISO , هزینه پیاده سازی گواهی نامه ISO , چگونگی پیاده سازی گواهی نامه ISO , مستندسازی گواهی نامه ISO , ممیزی گواهی نامه ISO , پیاده سازی گواهی ISO , هزینه پیاده سازی گواهی ISO , چگونگی پیاده سازی گواهی ISO , مستندسازی گواهی ا ISO , ممیزی گواهی ISO , پیاده سازی استاندارد ISO , هزینه پیاده سازی استاندارد ISO , چگونگی پیاده سازی استاندارد ISO , مستندسازی استاندارد ISO , ممیزی استاندارد ISO وغیره.

فهرست