انواع گواهی نامه ایزو در صنعت

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. انواع گواهی نامه ایزو در صنعت

انواع ایزو در صنعت

انواع گواهی نامه ایزو در صنعت

انواع گواهی نامه ایزو در صنعت دردنیا وسیع میباشدکه شرکتهای صنعتی برای فعالیتهای صنعتی خودباین استانداردهای نیزدارند باتوجه باین مسئله غذاییکه مادر طول روز و درزندگی روز مره خودازان تغذیه میکنیم بجهت تولید شدن توسط ارگانهای مربوط بایستی زیر نظر چندین استاندارد جهان تولید شده و بدست مصرف کننده میرسد مصرف کننده نیزدر هنگام مصرف کردن محصول بایستی استانداردهای خرید و مصرف کردن همین محصول رادر سطح کشور خودرعایت کنیم تابرسدبه صنایع تولید کننده و دشواری چندین برابر خودرا دارند اگر باین صورت بوده باشد جامعه ای عاری ازهرگونه بیماریها و تنشها راخواهیم داشت درغیر اینصورت مکانیسم چرخه غذایی و چرخه تولید نیزدر کشور تحت تاثیر عوامل منفی قرار خواهد گرفت صنعت درجهان مهمتر ازان چیزی میباشدکه بنظر میرسدبا پیدایش صنعت بشر تاحدودی توانست زندگی سخت و دشوار خودرا تاحدودی دچار تغییر و تحول قرار دهد و بنوعی باارامش و اسایش زندگی کند

انواع گواهی نامه ایزو در صنعت و سازمان بین المللی استاندارد ایزو بزرگترین ناشر استاندارد در جهانست. استاندارد هابرای تنظیم شیوههای تجاری تولید و کیفیت بسیار مهم هستند. صنعت باتوجه بعظیم و وسیع بودنش بابت تمامی فرایندهای کاری خودش ایزو مربوطه راوضع کردست تابدین صورت بتواند فرایندهای کاری خودرا مدیریت و کنترل نمایداگر کمی بفضای داخلی صنعت دقت گردد متوجه خواهید شدکه درون اینچنین فعالیت عظیم و بزرگ چرخه های عظیمی نیزشکل گرفته و باعث شده تمامی فرایندها کاربه یکدیگر وابسته شوند هنگامیکه مشاغل درسراسر جهان مطابق استانداردهای یکسان هستند، تکنیکهای مدیریت، فرآیندهای تجاری و کنترل تولید، کیفیت، محصولات و خدمات همه استاندارد میشوند.

انواع استاندارد ایزو در صنعت دردنیا نیز دستخوش تغییراتی قرار میگیرندتا انتظارات مصرف کنندگان و مشتریان براحتی برطرف گردد. استاندارد های جهانی ایزو دردنیا میتواندبه ایزو 14000 اشاره کردکه همین استاندارد درزمینه سیستمهای زیست محیطی فعالیت میکند و از صنایع فعال درخواست میکندکه بجهت الودگیهای ناشی ازتولیدات خودبا روشهای منطقی بپردازد وباعث بالا رفتن میزان آلودگی هادر سطح منطقه نگردداین استاندارد بابت کشورهای استفاده کننده دارای مزیتهای متعددی میباشدکه دراینجا چندمورد ازاین مزایا بیان میشودبا بکار گیری استاندارد ایزو درکشورکه شرکتهای درگیربه محیط زیست اطراف خودتوجه بیشتری داشته باشند و باعث بالا رفتن شاخصهای الودگی درون منطقه نشوند یکی دیگراز مزیتهای بها دادن تعرفه های تجاری ایزو هست و شرکتهای متعددی راتحت تاثیرخود قرار میدهد یکی دیگراز مزیت هابا استفاده کردن ازاین استاندارد ایزو درداخل کشور براحتی میتوان میزان مصرف محصول مورد نظر رابه کمک استاندارد مورد نظر افزایش داد یکی دیگر ازمزیتها استفاده کردن بهینه ازمنابع موجودست.

ایزو بیشتراز 21،584 استاندارد منتشر کردست ودر 162 کشور عضو و 788 بدنه فنی بابت توسعه استاندارد عضوست. همیین سازمان افزایش صدور گواهینامه از8 درصد را از 1،520،368 به 1.643.523 درسال 2016 ثبت کرده است. ایزو دیگر دردنیا با عنوان ایزو 22000 معروف میباشدکه استاندارد ایزو 22000 درزمینه چرخه غذایی درشرکتهای تولیدیست و با روشهای متعددی سعی دارد بنوعی این شاخص های راکنترل و مدیریت کندتا جامعه دچار مشکلات بیماریهای خطرناک نگردد. استاندارد بعدی درجهان کیفیت برای حفظ رقابت در هر صنعت بسیار مهم است. خانواده ایزو 9000 استاندارد مدیریت کیفیت هست و شامل برخی ازمعروفترین استانداردهای ایزو ست. ایزو 9001 بنوعی یک استاندارد عمومی بحساب میاید وباید تمامی ارگانها دارای گواهینامه ایزو 9001 بوده باشندتا بتوانند فعالیت کنند کیفیت درتمامی محصولات تولیددر جهان بابت مشتریان و مصرف کنندگان یکی ازشاخصهای مهم بحساب میاید و محصولیکه دارای کیفیت نبوده باشد دربازار ازمشتری خاصی نیزبرخوردار نخواهد بود استانداردهای کیفیت ISO شرکتهارا راهنمایی میکند و آنها رابه ابزارهای لازم جهت بهبود مستمر کیفیت محصولات تولید و اطمینان ازنیازهای مشتری همیشه اینموارد رعایت گردد

 

فهرست