نحوه گرفتن رتبه انفورماتیک

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. نحوه گرفتن رتبه انفورماتیک

 

نحوه گرفتن رتبه انفورماتیک

نحوه گرفتن رتبه انفورماتیک و منظوراز رتبه بابت سازمانها مشخص کردن یک سری معیارها و روابط بابت مراجعه کنندگان درداخل کشورست و بکمک همین شاخص براحتی میتوان میزان کیفیت عملکردی یک نهادرا براحتی بررسی کرد هرچه میزان درجه بندی سازمان بعدد یک نزدیکتر بوده باشد نشان دهنده کیفیت کاری بالابرای ارگان بودست و هرچه درجه بندی مربوطه بعدد 7 نزدیک تر بوده باشد نشان دهنده کیفیت ضعیف سازمان هست.

روش گرفتن رتبه انفورماتیک بنابراین بااستفاده ازاین رتبه بندی براحتی میتوانند مراکز انفورماتیک را در سطح کشوراز همدیگر متمایز و جدا کرد تابدین صورت بتوان پروژههای مربوطه خودرا بان دسته ازنهادها واگذار کردکه ازنظر کیفیت کاری خوبی برخوردارند شرکتهای دولتی ویا خصوصی درداخل کشور معمولا پروژه های خودرا باندسته ازشرکتهای انفورماتیکی ارائه میدهندکه درسطح کشور شناخته شده هستند و ازان سازمانها فعالیتهای خوبی رامشاهده کرده اندنه تنهادر زمینه های انفورماتیک سازمانهای فعال همیشه بدنبال کیفیت هستند هر ارگانی فعالیتش تخصصیتر و مرغوبتر بوده باشد درکشور ازفعالیتهای بیشتر برخوردار خواهد بود.

نحوه گرفتن رتبه انفورماتیک و منظوراز سازمان انفورماتیک یعنی ارگانیکه درمنطقه درزمینه انفورماتیک ویا رشته it فعالیت میکند درواقع گرید مربوط بدین نهادهای سطح کیفی و کمی اینمراکز رابخوبی نشان میدهد تمامی نهادهابرای اینکه بتواننددر مناقصات شرکت کنند بدنبال دریافت کردن صلاحیت بسازمانهای مورد نظر درکشور مراجعه میکنند تاازاین طریق بتوانند دران مزایدهها شرکت کرده و براساس میزان توانایی و تخصص خودیک فعالیتی رابرای منعقد کردن قراردادی برداشته و فعالیت خودرا شروع کنندبرای بدست اوردن صلاحیت مورد نظر مراکز متقاضی بایستی دراولین قدم زمینه فعالیت خودرا مشخص کرده و بدرستی نوع فعالیت رادر اساسنامه قید کنند ناکفته نماندکه نوع فعالیت بایددر زمینه رشته های انفورماتیک بوده باشد دراین صورت سازمان مورد نظربه مراجعه کننده صلاحیت خواهد داد درغیر اینصورت درخواست شرکت مذکور براحتی رد میشوداین ارگان هاکه دراین راستا تازه کار میباشند براحتی میتوانند بسازمانهای مشاوره رفته و مشاورههای خودرادر مشاوران موجود دراین نهادها پرسیده و نتایج خوبی رابدست اورند و ازاین طریق بتوانند بهترین روش راانتخاب کرده و فعالیت خودرادر زمینه بدست اوردن گرید مربوطه اغاز کنند.

نحوه دریافت گرید انفورماتیک و رتبه بندی سازمانهای انفورماتیکی درداخل کشوراز 1 الی 7 هست و اندسته ازنهادهاییکه دراین حرفه تازه کار هستند معمولا عدد 7 رابخود اختصاص میدهند و انهایی نیزکه دراین مورد قدیمی میباشند واز کیفیت کاری خوبی برخوردار هستند معمولا عدد یک ویا اعداد نزدیک بدین عددرا بخود اختصاص میدهند و باین صورت درکشور فعالیت میکنند ناگفته نماندکه هرچه میزان هزینه انجام دادن قرار دادها بیشتر و بالاتر بوده باشد باعث خواهد شدکه رتبه سازمان مربوطه ارتقا پیدا کند و ازنهادهای رقیب باین صورت پیشی میگیرند مدیرانیکه دراین مراکز استخدام میشوند بایستی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی بوده و ازتجربه کاری 12 ساله نیزبرخوردار بوده باشند دراین صورت اشخاص بعنوان مدیر درسازمان استخدام خواهند شد. مدیران بایدبصورت تمام وقت درشرکت حضور داشته باشند و نمیتوانند درخارج ازنهاد مورد نظر خودفعالیتی انجام دهند ایندو مورداز قوانین فعالیت مخصوص مدیران بودست و رعایت کردنش لازم و ضروری میباشد. عواملیکه درمیزان رتبه بندی همین سازمانها میتواند دخیل بوده باشد بصورت گزینه های زیرست
میزان حقوق دریافتی و باپرداختی شرکتها بکارکنان خودکه توسط سازمان مربوطه بخوبی بررسی میشود. میزان درامد مشمول برروی مالیات نیزتوسط سازمانهای صادر کننده صلاحیت نیزبخوبی بررسی و واسنجی میگرددتا قابلیتها و تواناییهای نهاد مورد نظر مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد.
نحوه گرفتن گرید و رتبه انفورماتیک عامل دیگریکه درروی رتبه بندی نهاد موثر بودست میزان رضایت مندی مشتریان ازسازمانهای مربوطه بودست و هرچه اینمورد بیشتر بوده باشددر رتبه مرکز تاثیر گذار خواهد بود.
فهرست