نحوه دریافت گواهینامه ایزو

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. نحوه دریافت گواهینامه ایزو

 نحوه دریافت گواهی ایزو

نحوه دریافت گواهینامه ایزو

دریافت و اخذ گواهی ایزو و جهت نحوه دریافت گواهینامه ایزو درسطح کشور درابتدا بایدبه دیدگاه مطلوب برسیدآیا شما میتوانید تمامی قوانین مربوطه رارعایت کنید آیابدین قابلیت رسیده ایدکه بتوانید خواسته‌های مدیران ارشد راباید درکمترین زمان ممکن براورد سازید. اگراین تواناییها رادر خود ‌میبینید، میتوانید درسطح کشوربرای دریافت اخذ گواهینامه اقدام کنید البته فراموش نکنید جهت اخذ گواهینامه ایزو معتبر بایدپله پله جلو برویدتا نتایج بهتری رادر کمترین زمان ممکن مالک شوید. ناگفته نماند تعداد شرکتهای صادر کننده مجوز موجود داخل کشور بسیار اندک و انگشت شمارست.

نحوه دریافت گواهینامه ایزو گام اول: شرکتهای متقاضی  اخذ و دریافت ایزو درسطح جهان تلاش میکنندتابه قوانین و خواستهای سازمان IAF عمل کنندپس بنابراین ابتدایک جلسه توجیهی بین مدیر و معاونان ارشد جهت آگاه‌سازی و مسئولیت‌ پذیری آنان ازشروع مشاوره تامرحله گرفتن ایزو بایدصورت جلسات رسمی برگزار گردد. آپدیت جدید ایزو خواستار مسئله هست. بنابراین تمامی مدیران ارشدبا مسئولیت پذیری واز همه مهمتر مدیریت نیروی انسانی موجود سازمان و برنامه‌ریزی درست و الزامات ابتدایی کمپانی خوداهمیت دهند. پس برگزار کردن ‌جلسات توجیهی مدیران ارشد دارای درجه بالای اهمیت موضوعست و براحتی هم نمیتوانید ازموضوع جلسه توجیهی اولیه رد شوید. اگردر مسئولیت پذیری خوددچار کاهش شوید دیگرهیچ وقت سازمان اعتبار سنجی شرکت شما تایید نخواهد کرد. بمنظور اطمینان ازدرست پیش رفتن پروژهها بهترست، یک مدیر مجرب وبااعتماد بعنوان مدیر ارشد انتخاب نموده وجهت سازمان دهی و اجرای برنامه هاازآن استفاده کنید. دراین بخش مدیر ارشد مسئولیت کنترل کردن، برنامه ریزی، پیاده کردن نظام مدیریت رابرعهده خواهدداشت.

نحوه دریافت گواهینامه ایزو درگام دوم: ایده های لازم جهت استاندارد سازی مدیریت مطلوب مرحله بعدی بایدصورت گیرد. پیشنهاد شد، راه کارهای لازم درزمینه شفاف سازی، مسئولیتها، وظایف اشخاص موجود سطح سازمان صورت گیرد. همچنین افرادیکه مسئولیت مدیریت، اجرا، ممیزی داخلی و تعیین جایگاه آنان رادارند روی چارت سازمانی مشخص گردند. سپس شرکت انجام پیش ممیزی جهت مشخص کردن مغایرتهای کیفیت محصولات سازمانست، بایدتوسط مدیران ممیزی داخلی مورد بررسی و اعتبار سنجی  قرار گیرد.

نحوه دریافت گواهینامه ایزو درگام سوم: مرحله بعدی حتمابا برگزاری جلسات عمومی و اختصاصی سازمان بپردازیم. مراسمها شامل همایشهای عمومی کنترل کردن کیفیت، جلسات آموزشی الزامات و نیازهای استاندارد سازی شبیه سازی مستند درقالب کلاس هستندکه بایدتمامی ساختارها درمرحله یاد شده انجام گیرد.
نحوه دریافت گواهینامه ایزو درقدم چهارم: مشخص کردن عملکردها اهداف سازمان و ماموریتهای و تدوین کردن مستند مرتبط باشرکت بایدصورت گیرد. مستند سازی  سازمان شامل نمودارها تنظیم کردن نظام نامه های پیش فرض و روشهای اجرایی دستورالعملهای فرآیندیست.
نحوه دریافت گواهینامه ایزو درقدم پنجم: مدیر معاون ارشد بایدجهت پیاده سازی راه کارها بمنظور رسیدن اهداف مورد نظر سازمان بپردازد. فرایند نام برده، بانظارت مدیریت ارشد سازمان درداخل سازمان صورت پذیرد.

نحوه دریافت گواهینامه ایزو مرحله ششم: بررسی عملکردها ازراههای متنوع تشکیل شدست ممیزی داخلی سازمان بایدوارد عمل شوند. ممیزی داخلی سازمان ازافراد خودسازمان بوده و جهت نظارت برروی اجرای برنامه‌های سازمان مورد استفاده قرار میگیرد. اگرتمامی مراحل مورد نظر سازمان بدون مشکل انجام گیردکه هیچ، درغیر اینصورت بایدبرای رفع موانع تلاش گردد. جهت حل مشکلات نیزبا برگزاری جلسات راه حلهایی رااتخاذ میکنند. اگرکه راه کارهای گفته شده درچار چوب قوانین سازمان صادر کننده بوده باشد. گواهینامه مورد نظربه شرکت داده شده و شرکت میتواند فعالیت کرده و خدمات رسانی کند. آخرین گام نیزبرای گواهی ایزو درخواست برگزاری همایش ممیزی اصلی سازمان میباشد. بنابراین بایدگفت گواهیهای مذکور به منظور کرسی نشاندن قوانین سازمان جهانی مورد نظرست که آنرا برتمام جهان مسلط ساخته.

 

 

 

فهرست