نحوه اخذ گواهی نامه ISO

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. نحوه اخذ گواهی نامه ISO

 

نحوه اخذ گواهی نامه ISO

نحوه اخذ گواهی نامه ISO ازجمله مهمترین ملزومات یک استاندارد مدرک معتبر ایزو میباشد، البته تنها زمانیکه گواهینامه استاندارد ایزو ازمراجع معتبر صادر شده باشد و قابلیت استعلام باشد ، تشخیص اعتبار گواهینامه ایزو یکی ازکارهای دشوار و البته مهم میباشد، و بابت دریافت گواهی نامه ایزو داشتن مهارت تشخیص اعتبار گواهینامه استاندارد ایزو یکی ازالزاماتست، جهت تشخیص اعتبار استاندارد ایزو و اطمینان ازثبت گواهی نامه ایزو نیازمند شناختی کلی و اجمالی ازاستاندارد ایزو و مراجع معتبر صدور ایزو دارد، بهمین جهت باتوضیحی کلی ایزو و نوع تشخیص اعتبار و ثبت ایزو راشمارا در اخذ گواهی معتبر و ثبت شده کمک میکنیم.

نحوه اخذگواهی نامه ISO ، همانطورکه گفته شد اعتبار یک گواهینامه رامعلوم میکند، ابتدا شناختی کلی از استاندارد ایزو و مراجع صدور سپس منباب بررسی مراحل ثبت گواهینامه ایزو میپردازیم، گواهی ایزو توسط سازمان بین المللی استاندارد بانام مخفف سازمان ISO صادر میگردد وظیفه سازمان ایزو تعیین وتدوین یک سری قوانینی منباب بهترشدن ویک مجموعه هست وتابتواند خدمات بهتری ارائه کندو در مسیر پیشرفت ورضایت مشتری گام بردارد و یکسان سازی قوانین تدوین شده سازمان ایزو درسراسر جهان و حمایت ازحقوق تولید کنندگان و مصرف کننده ها میباشد. گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه CB نام دارند Certificattion Body بدان موسسه صادر کننده گواهی ایزو گفته میشود، همگی CB ها در جهان زیرنظر یک سری موسسه فعالیت میکنند که بدانها ABگفته میشودکه اعتبار دهنده CB ها هستند،AB مخفف ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهیستAB مجزا ومخصوص بخودرا داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی هستند بنام IAF International Accreditation Froum انجمن اعتبار دهندگان بین المللیست، این انجمن بخاطر هرکشور AB های بخصوص ومتفاوتی را تعریف کرده درایران NACI تنها AB تعریف شده این انجمن میباشد و حدودا 15 عدد CB تحت نظارت NACI درکشور عزیزمان فعالیت میکنند.

نحوه اخذ گواهی نامه ISO و صدور گواهی ایزو درایران درون مراکز خصوصی بیشتر انجام میشودکه تحت نظر انجمن IAFCB فعالیت دارند انجمنی خصوصی که بصورت مجزا ازانجمن IAF فعالیت میکندو توسط CBهای خصوصی گواهی ایزو صادر میکند، این گواهی نامه ها ازنظر قیمت وزمان بسیار کمتراز گواهی های ایزو صادرشده توسط مراجع عضو انجمن IAF هستند وداخل ایران کاربرد بیشتری نیزدارد. صدور گواهی ایزو در مرحله اول نیاز به درک دلیل شخص ویامجموعه جهت گرفتن گواهی ایزو دارد، یعنی اول باید شخص یامجموعه متوجه وآگاه باشند وبدانندکه چرا وبه چه دلیلی گواهی ایزو میخواهند وسپس مطابق بدان درراستای اخذ گواهی ایزو تلاش کنند، دلایل مختلفی ضمن اخذ گواهی ایزو وجود دارد و اینجا چند دلیل مهم منباب اخذ بررسی میکنیم دلیل اخذ گواهی ایزو درکشورهای مختلف متفاوت میباشد مثلا درداخل ایران بیشتر شرکتها درمناقصه گواهی ایزو اخذ میگردد ویاجهت اهداف تبلیغاتی ایزو اخذ میکنند، ولی هستند مجموعه هایی بخاطربهتر شدن و پیشرفت مجموعه گواهینامه رادریافت میکنند وخود داوطلبانه وبدون هیچگونه فشار واجباری این گواهی را میگیرند وقصد پیشرفت وارائه خدمات بهتر بمتقاضیان ومشتریان خودرا دارند. شرکت درون مناقصه، درکشور ایران کارفرمایان بابت شرکت ویا حتی ثبت نام در مناقصه شرکت کنندگان راملزم بدریافت واخذگواهی ایزو میکنندکه درجهت بالابردن سطح مناقصه و پیشرفت بیشتر هستند مناقصات درایران یکی ازمهمترین دلایل گرفتن ایزو را بخود اختصاص میدهند.

نحوه اخذ گواهی نامه ISO درایران توسط موسسه های مشاوره ایزو بیشتر صورت میگیرد و مراحل ثبت گواهی ایزو تمام باید بااطلاعاتی باشدکه دراختیار موسسه مشاوره ایزو قرار میگیرد، ثبت گواهی نامه ایزو به اینصورت انجام میشودکه ابتدا مجموعه بایدفرم مربوط به اطلاعات مجموعه راکه کارشناسان بخاطر تکمیل و تایید دراختیار مجموعه قرار میدهند تکمیل کرده و سپس منباب تایید مجددا دراختیار کارشناسان قرار دهند، کارشناسان مربوط نیز براساس اطلاعات ذکرشده درفرم اطلاعات شرکت و مجموعه را درسایت مرجع صادر کننده استاندارد ایزو ثبت میکنند و باهمان اطلاعات ثبت شده هرزمان میتوان نام و اعتبار مجموعه رادر سایت مرجع استعلام کرد، لازم بذکرست ،گواهی ایزو ازهرمرجعی که صادر شود باید قابل استعلام و رهگیری باشد چه مرجع عضو IAF و چه مراجع عضو IAFCB یا همان مراجع خصوصی، هرکدام باید درسایت مرجع صادرکننده قابلیت استعلام ورهگیری داشته باشد.
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بابت مراجع صادر کننده گواهینامه شناخت کافی دارند آماده اطلاع رسانی بشما متقاضیان ارجمند میباشد. مرکز سیستم کاران ضمن شناسایی مراکز ثبت و صدور گواهینامه تمامی اطلاعات درزمینه اخذ گواهی نامه ایزو و اینکه ازکجا ایزو بگیرید رابه شما یاری میرساند.

 

 

 

فهرست