ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت

ممیزی سیستم مدیریت کیفیت

ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت

ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت وهدف ممیزی داخلی درون سیستم مدیریت کیفیت تشريح چگونگي برنامه ريزي واجراي مميزي داخلي بمنظور حصول اطمينان ازانطباق فعاليت هاي موثر برروی كيفيت ونتايج مرتبط باآنها باترتيبات برنامه ريزي شده وهمچنين حصول اطمينان ازكارآيي سيستم مديريت کیفیت ميباشد.

ممیزیهای داخلی ودامنه كاربرد ممیزی داخلی درون سیستم مدیریت کیفیت : روش اجرايي ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ، كليه فعاليتهاي سيستم مديريت کیفیت وهمچنين عملكرد كليه واحدهاي مؤثر برروی كيفيت رادر جهت رعايت نيازمنديهاي استاندارد مديريت کیفیت رادر شركت ، دربرميگيرد.

طرح ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ومسئوليت نظارت و اجرا درون ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت بدین منوال میباشدکه نظارت : نماینده مدیریت ، اجرا : واحد مديريت کیفیت

برنامه ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت وشرح ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت : واحد مديريت کیفیت درابتداي هرسال مطابق بافرم جدول زمانبندي سالیانه ممیزی داخلی بابت تنظيم وبرنامه ريزي مميزي داخلي درطول سال جدید مبادرت میورزد. واحد مديريت کیفیت براساس جدول زمانبندي سالیانه ممیزی داخلی درهر نوبت اقدام میگرددبه تهيه برنامه مميزي داخلي مطابق بافرم برنامه مميزي داخلي .یک نسخه ازبرنامه ممیزی داخلی بجهت مميز(ان)و مميزي شوندگان مربوطه ابلاغ میشود. زمان ابلاغ حداقل دو هفته قبل ازاجراي مميزي داخلی خواهد بود. مميز(ان)داخلي جهت اجراي مميزي مطابق برنامه انتخاب میگردند. ممیزان داخلی بایستی علاوه برآشنائي بامفاهيم استاندارد ، دوره مميزي داخلي راگذرانده باشند. متخصصان ممیز داخلی میبایست علاوه برآشنائي كافي باآندسته اموركه قرارست مميزي نمايند راداشته ومستقل ازواحدهائي باشندكه فعاليت آنرا مميزي مینمایند. نماينده مديريت چك ليست مميزي رادر اختيار مميز(ان) قرار داده وهمچنین مميز(ان) مطابق برنامه مميزي اعلام شده بواحدها، اقدام کندبه مميزي ومطابق باچك ليست شواهد رادنبال مینمایند. تذكر: جهت سهولت كار مميزان وراهنمايي آنان درطرح سؤالات يك نمونه چك ليست الگوبه پيوست ارائه گرديده است. مميز(ان) نتايج حاصل ازروی مميزي خودرا درون فرم گزارش نتايج مميزي داخلي ثبت مینمایند وبه نماينده مديريت تحویل میدهند. درصورتيكه درفرآيند ويا واحد تحت مميزي، عدم انطباقي مشاهده گردد، مميز(ان) بابت تكميل فرم گزارش عدم انطباق اقدام نموده وبابت تعيين اقدام اصلاحي لازم جهت رفع انطباق مورد نظربا مميزي شونده توافق نموده و جهت پیگیری تا حصول نتیجه  درفرم اقدام اصلاحی ثبت مینماید. نماینده مدیریت مطابق باروند تعریف شده درون روش اجرایی مدیریت اقدامات اصلاحی درموعد مقرر ( تاريخ مهلت انجام اقدامات اصلاحی ) جهت بررسي اقدامات اصلاحي وصحت وهمچنین كارا بودنش جهت واحدهاي ذيربط مراجعه نموده ودر صورت صحت اقدامات اصلاحي واطمينان ازكارا بودنش بابت ثبت نتيجه وتأييد اقدام اصلاحي انجام شده اقدام میکند. درصورتيكه اقدامات اصلاحي مؤثر نبوده ويا نيازبه تعيين طول زمان بيشتري باشد باتوافق مسئول واحد مميزي شونده جهت دادن مهلت مجدد اقدام میکند.درصورت عدم تایید مجدد مراتب جهت پيگيري و اعلام نظر به مدير عامل اعلام  مي‌شود. نماينده مديريت با توجه به كليه گزارشات مرتبط با مميزي داخلي، گزارش نهايي را تهيه وتسلیم مدير عامل تسليم مینمایداين گزارش بعنوان بخشي ازورودی جلسات بازنگري مديريت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

فرایند ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت مانند بقیه سیستمها حداقل دو بار درسال بافواصل شش ماهه انجام میگردد. همچنین بنابه تشخیص جلسه بازنگری مدیریت واحدهایی بیش ازدو بار درسال ممکنست مورد ممیزی قرار گیرند.

طرح ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت وتوزیع نسخ ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت : مطابق بافرم فهرست مستندات معتبر توزیع شده است.

ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ومدارک پیوست جهت ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت : فرم  جدول زمانبندي سالیانه مميزي داخلی ، فرم  برنامه مميزي داخلي ، فرم گزارش نتايج مميزي داخلی ، فرم گزارش عدم انطباق ، فرم  چک لیست مميزي ، فرم  اقدام اصلاحی .

فهرست