مشاور CE

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مشاور CE

 

مشاور CE

مشاور CE میتواند کمک بسیاری جهت مشتریان درخواست کننده CE داشته باشد. CE یک الزام جهت دریافت محصولات همچنین صادرات میباشد. استاندارد CE جهت اطمینان داشتن مشریان بوده بدانند جهت استفاده محصولات میتوانند خیالی آسوده محصول مورد نظر خریداری کنند. استاندارد CE توسط مشاورین حرفه ایی انجام شده مشاور CE میتواند جهت دریافت CE راهنمایی موثری کرده راه حل دریافت نشان CE برای مشتریان بازگو کند. نشان CE براحتی قابل دریافت نمیباشد.

 مشاور CE وظیفه داردکه متقاضیان راراهنمایی کند و مشتریان بایدبدانند جهت آزمایشهای محصول خود باید مسئولان حرفه ایی CE انجام شده اگر پروتکل محصول متقاضیان باالزامات بیان شده استاندارد CE رعایت شده میتوانند استاندارد CE دریافت کند. مشاور CE بسیار جهت CE اطلاعات کسب کرده تمام مراحل صادر کردن CE حرفه ایی انجام میدهد. علامت CE نمادی میباشد بمعنای سازگاری اروپایی اصطلاح اولیه مورد استفاده علامت CE بوده سال 1993 بطور رسمی جایگزین شده CE جهت تمام اسناد رسمی اتحادیه اروپا استفاده میشود.

علامت CE روی محصول اعلام تولید کننده میباشد. محصول مطالبق الزامات اساسی قوانین مربوط سلامت ایمنی حفاظت محیط زیست شامل میشود. این قوانین اصطلاحا Product Directives نامیده میشود.Product Directives شامل قوانین اصلی همچنین استانداردهای هماهنگ میباشد استانداردهای هماهنگ شامل مشخصات فنی هستند توسط چندین سازمان استاندارد اروپا ایجاد شده. CE جهت کمیته اروپایی استاندارد سازی میباشد. علامت CE برروی یک محصول مقامات دولتی نشان میدهد جهت محصول احتمال زیاد بطور قانونی جهت بازار کشورشان قرار گرفته باشد. علامت CE برروی محصول تضمین میکند محصول جهت بازار مشترک همچنین اتحادیه اروپا میتواند بفروش برسد.همچنین باعث حذف محصولات غیر مجاز شود. علاوه براینکه بیشتر دستوالعمل ها اجرایی شدن میباشند محصولات بیشتری نیاز جهت CE جهت دسترسی بازار همچنین اتحادیه اروپا میباشد.

اخذ CE دربین سیاری صادرکنندگان غیر اتحادیه اروپا هنوز هم جهت اینواقعیت تاثیر جهت کسب، کار خودبی اطلاع میباشند. تمام تولید کنندگان نقش بسیار مهمی جهت محصولات بازار منطقه ایی اقتصادی اروپا همچنین عرضه توزیع میشوند ایمن هستند ایفا میکنند. همه تولید کنندگان مسئول بررسی موضوع هستند محصولا تشان شرایط ایمنی بهداشت محیط زیست اتحادیه اروپا مطابقت داشته باشد. این مسئولیتی سازنده جهت انجام ارزیابی انطباق ایجاد پرونده فنی اتحادیه اروپا همچنین تطبیق مارک CE جهت یک محصول میباشد. فقط وقتی طی مراحل تولید کننده میتواند محصول تولیدی خود جهت بازار منطقه ایی اروپا بفروش برساند.
 دزیافت CE اگرشما نیزیک تولید کننده هستید میبایست مراحل جهت دریافت مارک CE پیروی کنید. جمله مراحل بیان شده مانند شناسایی قوانین قابل اجرا همچنین استاندارد های هماهنگ محصول تولیدی خود. بررسی الزامات خاص مرتبط محصول تولیدی خود. شناسایی اینکه آیا ارزیابی مستقل انطباق توسط استانداردهای هماهنگ موجود میباشد. مارک CE هنگامی یک محصول اسناد مرتبط اضافه شده این معنی محصولات مطابق استانداردهای اروپایی بخش های هماهنگ راهنمای فنی اروپا میباشد. این محصول میتواند آزادانه بازار قرار داده خیال راحت خرید وفروش شود. مفهوم مارک CE طریق مفهوم هماهنگی معرفی شده توسط دستورالعمل جدید رویکرد منتشر شده معرفی شد. هدف رویکرد جدید استاندارد کردن مقررات قانونی فنی همچنین خصوصیات کشورهای عضو اتحادیه اروپاست درمورد محصولات ساخت ساز جهت ارتقا مارک CE اساس قانونی بیشتر جهت منطقه ساخت ساز اجرا درآمده شش اصل اساسی دستورالعمل مانند مقاومت مکانیکی، ثبات، ایمنی موقع آتش سوزی، بهداشت، بهداشت شرایط محیطی، ایمنی، عملیاتی حفاظت، اقتصاد انرژی، حفظ گرما، تولید کننده، وارد کننده، توزیع کننده نظر قانونی همچنین مسئول انطباق محصول جهت الزامات مربوط دستورالعمل همچنین علامت CE محصول میباشد.
 اعلامیه مربوط انطباق بایدشامل نام همچنین آدرس سازنده اطلاعات اساسی محصول نام شماره شناسایی دستگاه اعلام شده لزوم یک امضا قانونی طرف سازمان باشد. مارک CE میتوان روی محصول بسته بندی دستورالعمل عملیات گواهی نامه گارانتی یافت. علامت CE میتواند رابطه سایر نشانه ها مورد استفاده قرار گیرد. بطور خلاصه مارک CE جهت اثبات اینکه محصولات مطابق دستورالعمل اتحادیه اروپا مورد بهداشت ایمنی همچنین حفاظت محیط زیست استفاده میشودهمین دلیل علامت CE بعنوان یک گذرنامه جهت محصولات پذیرفته شده تعریف علامت CE الزامات قانونی جهت همه کشورها دراتحادیه اروپا همچنین منطقه اقتصادی اروپا اعمال میشود پوشش میدهد. محصولاتی واجد دریافت علامت CE میشوند باید نظر سلامت امنیت، مضر نبودن، جهت جسم انسان طبیعت مورد بررسی قرار گیرد.

 گواهی CE مختص شرکتهایی میباشدکه CE بدانها تعلق میگیرد. اگرواجد شرایط فوق باشد میتواند نشان CE دریافت کند. چند عنصر معرض CE وجود دارد. شرکت پیشرو سازنده میباشد سازنده مسئول طراحی، ساخت محصولات جهت اتحادیه اروپا میباشد. اگر سازنده خارج مرزهای اروپا تاسیس شود نماینده مجاز شرکت نیز جهت سیستم علامت گذاری CE شرکت میکند. سایر افراد همچنین سازمانهای درگیر جهت برنامه وارد کنندگان، توزیع کنندگان شرکتهای مونتاژ همچنین مصرف کنندگان هستند. تولید کننده، وارد کننده، توزیع کننده نظر قانونی مسئول انطباق محصول الزامات مربوط بسیاری محصولات تجاری، صنعتی سطح اروپا تولیدبفروش میرسند ارائه شده. محصولاتی واجد شرایط CE میشوند بتوانند قواعد مندرج CE رعایت کرده الزامات محصول همخوانی مطالب بیان شده CE دارا باشد. همه محصولات نباید دارای مارک CE باشند نشان CE تنها برای محصولاتی تحت پوشش دستورالعمل های جدید قرار میگیرند اجباری میباشد. مارک CE جهت محصولات دیگر ممنوع میباشد. توجه داشته باشید مارک CE نشان نمیدهد یک محصول توسط اتحادیه اروپا تایید شده باشد.  

 

 

 

 

فهرست