مشاور ایزو

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مشاور ایزو

مشاور ایزو

مشاور ISO نقش مهمی درحوزه اعتبار موسسه مشاوره ایزو دارد و بنوعی زبان سخن گفتن موسسه مشاوره ایزو میباشد، مشاوره ایزو بایدیک کارشناس قابل ایزو نیزباشد و ازمهمترین شغل درون موسسه مشاوره ایزو میباشد، زیرا معرفی ایزو و فواید اخذ ایزو و توضیح و تشریح کلی ایزو رابرای یک مجموعه تنها یک کارشناس خوب میتواند بدرستی انجام دهد و مدیر یا هیئت مدیره سازمان متقاضی ایزو ISO راقانع کند.

مشاور ایزو همانطورکه گفته شدیک کارشناس خوب نیزبایدباشد، دراینجا به عنوان یک مشاور ایزو تمام توضیحات یک کارشناس ویا مشاور رابدرستی میگوییم، یعنی شما اکنون بایک مرکز مشاوره ایزو تماس گرفته اید و قصد دریافت اطلاعات و درنهایت گواهینامه ایزو رادارید، زمانیکه شمابا مشاور ISO تماس میگیرید مشاور ایزو ، ایزو ابتدا حتماجهت شروع توضیحات بایدکاملا گواهینامه ایزو ISO رابدرسی توضیح داده و توضیحاتی کامل نیز درباره انواع گواهینامه ایزو و مراجع صدور ایزو بدهد، گواهی نامه ایزو توسط سازمان جهانی بنام سازمان جهانی استاندارد ISO صادر میگردد.

سازمان بین المللی استاندارد بانام مخفف ایزو ISO سازمانی بین المللیست مثل همه سازمانهای دیگر بخصوص سازمانهای جهانی مسئولیتهایی رابعهده دارد سهولت درانجام تجارت بین الملل، بهبود مدیریت و کنترل فرایند تولید ودر نهایت اطمینان خاطر مصرف کننده ازمحصول خریداری شده ازمهمترین وظایف و کاربردهای وظایف ایزو درجهان وغیره ازجمله وظایف سازمان ایزو میباشد وبنوعی میتوان گفت موارد ذکر شده فواید اخذ استاندارد ایزو میباشد. گواهینامه ایزو توسط سازمان استاندارد ایزو بطور مستقیم صادر نمیشود و چندزیر مجموعه سازمان ایزو تحت اعتبار گواهینامه ایزو صادر میکنند وCB  هااخرین زیر مجموعه سازمان ایزو میباشندکه گواهینامه ایزو توسط CB صادر میشود، البته با توجه به تعداد بالای موسسات CB درسطح جهان  CBهاکه زیر نظر سازمان ایزو هستند برای نظارت انهارا موظف کرده  تحت نظر موسسه های اعتبار دهی مورد تایید سازمان ایزو قرار گیرندکهAB  نام دارد فعالیت کنند،AB  مخفف ACCREDITY BODY  بمعنی موسسه اعتباردهی است و توسط انجمنی بین المللی تحت عنوان IAF تعیین میشون AB هابه دو دسته مختلف تقسیم میشوند دسته اول و رسمی ABهاتحت نظر و تعیین شده توسط انجمن بین المللی IAF  یا همان INTERNATIONAL ACCREDITION FROUM  انجمن اعتباردهندگان بین المللی و انجمن IAF درهرکشور ABراتعیین کرده است ودر ایران AB مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اختصارا  NACIنام دارد وتنها AB تعریف شده توسط انجمن IAF است.

مشاور ایزو باارائه توضیحات بالا کلیات مفهوم ایزو رادراختیار شماقرار میدهد و سپس بایدانواع ایزو راتوضیح دهدو پس ازگفتن زمینه فعالیت مجموعه اقدام کندبه پیشنهاد اخذ ایزو هامرتبط بافعالیتتان، تمام استاندراد ایزو هاکه،تعداد آنها درحال حاضر بیش از19500 موردميباشد توسط 3368 كميته و بالغ بر40000 كارشناس تدوين شده اندباتوجه بتعداد ایزو هاپس ما دراینجا فقط میتوانیم مهمترین ایزو هارا توضیح داده و انهارا معرفی کنیم، اولین ایزو جهان منباب تمام مشاغل و سازمانها مشترک بوده وقابل دریافت است و مهمترین استاندارد ایزو نیزمیباشد، ایزو 9001 است ISO9001 سیستم مدیریت کیفیت رادریک مجموعه مورد بررسی قرار میدهد، ایزوی پرکاربرد بعدی البته منباب بیشتر مشاغل نیز مشترک بوده ایزو 45001 است،ISO45001  سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ایست وبیشتربر ایمنی و بهداشت محیط کارتاکید دارد ایزو 45001 ازاستانداردهای مهم برای کارخانه ها و شرکتها محسوب میشود، استاندارد بعد ایزو 14001 است، ISO14001  نیز استاندارد ایزو پرکاربرد و مشترک در بین بیشتر شرکتها و کارخانه هاست، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی رامورد بررسی قرار میدهد، دربیشتر شرکت و کارخانجات بزرگیکه الودگی زیست محیطی ایجاد میکنند داشتن ایزو 14001 برای مجوعه توسط مدیر  یک وظیفه کاریست جهت خدمت به نسلهای اینده میباشد، ایزو10002 ازدیگر استاندارد ایزو پرکاربرد درمجموعه ویا شرکتهاییستکه بطور مستقیم بامشتری خود ارتباط دارند، سیستم مدیریت کیفیت و رسیدگی به شکایات مشتری رامورد برسی قرار میدهد، ISO10002 استاندارد میباشدکه 3استاندارد هم خانواده دیگر نیزدارد، که درکنار یکدیگر معنای بیشتری پیدا میکنند، ایزو 10001 سیستم مدیریت کیفیت رضایتمندی مشتری، ایزو 10004 سیستم مدیریت کیفیت سنجش رضایت مشتری، ایزو 10003 سیستم مدیریت کیفیت حل اختلاف مشتریان البته تنها زمانی تمام استاندارد ایزو هانامبرده معنا پیدا میکنندکه درکنار ایزو 9001 قرار گیرنداین اتفاق میافتد وبطور کلی هیچ استاندارد ایزو اگردربدون ایزو 9001 باشد اعتبار خاصی ندارد و ناقص میباشد.
گروه مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باسالها تجربه اماده ارائه بهترین خدمات درزمینه استاندارد ISO ایزو معتبر و ارزان و سریع غیرقابل مقایسه ازنظر اعتبار و قیمت میباشد و تمامی گواهینامه ایزو و CE معتبر با اعتبار مراجع IAF نیز باکمترین قیمت ارائه میشود. مشاوره تلفنی کارشناسان سیستم کاران کاملا رایگان میباشد

 

 

 

 

فهرست