مشاوره اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مشاوره اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 

مشاوره اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران

مشاوره اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران ازدغدغه های مهم بسیاری ازشرکتهای پیمانکاری میباشدکه بدلیل الزام اداره کار شرکتهای پیمانکاری ملزم شده اندکه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران راطی مراحلیکه درذیل بدان میپردازیم اخذ کنند. درابتدا مشاور ازمتقاضی گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میپرسدکه آیادارای رتبه ویا گرید هستند یاخیر؟ زمینه فعالیتشان چیست؟ مسئول ایمنی دارد ویاخیر؟ تعداد لیست بیمه شان چند نفر میباشد؟ پروژه دردست اجرا دارند یاخیر؟ کلاسهای مورد نیاز اخذ تایید صلاحیت پیمانکاران رارفته اند ویا دوره های آموزشی مورد نیاز راگذرانده اند یاخیر؟ رتبه ویا گرید پیش نیاز گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میباشد. گواهی صلاحیت پیمانکاری (رتبه یا گرید) بعنوان پیش نیاز گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی بوده وبایستی درابتدا سازمان متقاضی گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران گواهینامه صلاحیت پیمانکاری یعنی همان رتبه ویا گرید رادریافت کنند. زمینه فعالیت هم پرسیده میشودتا مشخص گرددکه آیا زمینه فعالیت شرکت متقاضی جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران مناسب میباشد وهمخوانی دارد یاخیر؟ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران درحوزه های آب، ساختمان، ابنیه، راه و ترابری، صنعت و معدن، نیرو، تاسیسات و تجهیزات، کاوش های زمینی، ارتباطات، کشاورزی، خدمات و مرمت آثار باستانی کاربرد دارد وشرکتهای فعال درحوزه های یاد شده میتوانند جهت گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اقدام کنند.

میتوانند جهت اخذ تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میباشد. سوال بعدی مطرح شده ازسوی مشاورکه جهت اخذ تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بسیار حائز اهمیت میباشد دارا بودن مسئول ایمنی میباشد. شرکتهای پیمانکاری بایستی بابت هرکارگاه خودش یکنفر رابعنوان مسئول ایمنی معرفی کندکه دربحث دوره های آموزشی توضیح آنرا بیان میکنیم. مساله بعدی تعداد لیست بیمه هست که پرسیده میشود. مساله دئیگر دردست داشتن پروژه یا نداشتن پروژه دردست انجام میباشدکه حائز اهمیت میباشد. ازتمام موارد فوق مهمتر جهت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران دارا بودن مدارک لازم جهت اخذ گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران میباشدکه بدلیل الزام اداره کار شرکتهای پیمانکاری بایستی مدارک فوق راجهت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ارائه بدهند. درذیل بدین دوره های آموزشی ومدارک مربوط بدانها میپردازیم.

مشاور اخذ تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری چند دوره رابه سازمان متقاضی درخواست گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران معرفی کرده وتاکید میکند دوره های فوق زیرنظر اداره کار مدیریت شده واز طرف اداره کار صادر میشود. یک دوره مختص تمامی لیست بیمه میباشد باعنوان ایمنی عمومی جهت کارگران: دوره ایمنی عمومی وبهداشت کار  مخصوص کارگران تحت پوشش شرکتهای پیمانکاری :یک دوره 8 ساعته میباشدکه تمامی افراد لیست بیمه بایستی بگذرانندکه دوره ایمنی عمومی مختص کارگران زیر نظر اداره کار برگزار شده وازطریق اداره کار صادر میگردد. نکته قابل ذکراینکه افراد حقیقی بااخذ مدرک فوق بدلیل الزام اداره کار دارای آینده شغلی بهتری هستند ومیتوانند راحت تر کار مناسبی راپیدا کرده وجهت اشتغال بکار برایشان بسیار مثمر ثمر خواهد بود. دوره دیگر مختص مسئولین ایمنی میباشد. شرکتهای پیمانکاری بایستی جهت هرکارگاه خود یکنفر رابعنوان مسئول ایمنی معرفی کنندکه مسئول ایمنی چنانچه دارای مدرک مرتبط باشد تنها گذراندن دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک رابایستی بگذراند اماچنانچه مدرکش مرتبط نباشد علاوه بر گذراندن دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک بایستی دوره ایمنی عمومی مختص مسئولین ایمنی رانیز بگذرانند. بدلیل الزام اداره کار چنانچه افراد جویای کار دارای مدرک مسئول ایمنی باشند ویا دارای دو مدرک ایمنی عمومی مختص مسئولین ایمنی وهمچنین شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک باشند آینده شغلی روشنی دارند ومیتوانند بعنوان مسئول ایمنی درون شرکتهای پیمانکاری مشغول بکار شوند. دوره دیگر و مدرک دیگرکه جهت اخذ تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میباشد یکدوره مختص کارفرمایان میباشدکه یکی ازاعضای هیات مدیره بایستی دوره ایمنی و بهداشت کار ویژه کارفرمایان و صاحبان کار رابگذراند و دارای مدرک ایمنی و بهداشت کار ویژه کارفرمایان وصاحبان کار باشند. پس از گذراندن دوره های گفته شده بایستی مدارک لازم جهت اخذ تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران راارائه دهد شامل مدارک ثبت شده درون سایت وهمچنین مدارک فیزیکی جهت تشکیل پرونده.

فهرست