مسئول ایمنی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مسئول ایمنی

مسئول ایمنی
 

مسئول ایمنی

مسئول ایمنی اطلاق میشودبه فردی حقیقی دارای وظیفه اجرای نکات ایمنی درون پروژه ها و پیمانهاکه بایستی باآموزشهای لازم بتواند نکات ایمنی رادرون سازمان اجرایی کند.

مسئول ايمني كارگاه زير نظر مدير كارگاه ونیز مدير ايمني پروژه انجام وظيفه ميكند، مشاوره با مدير كارگاه و ارائهي توصيه هاي الزم، نظارت بر رعايت كليه ي مقررات ايمني، برنامه ريزي و تهيه ي چک ليست انواع بازرسيهاي ويژه، بازرسيهاي مستمر وهمچنین بازرسيهاي دورهاي، يادآوري موضوع ايمني درتمام لحظات وبراي تمام افراد، تشكيل جلسات بجهت اعضاي كميته ها درمورد مسائل ايمني، تشكيل جلسات آموزشي، تهيه گواهي معاينه ماشين آلات، تهيه وتنظيم صحيح گزارشهاي بهنگام از كيفيت ايمني كارگاه، تهيه گزارش حوادث و ارائه آنها بمراجع ذيصلاح مرتبط باموضوع وغیره.

مسئول ایمنی وشرح وظایف مسئول ایمنی : طرح مسایل ومشکلات حفاظتی و ایمنی درجلسات کمیته حفاظت فنی وارایه پیشنهادات لازم بجهت کارفرما جهت رفع نواقص وسالم سازی محیط کار , انعکاس کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی , بهداشتی وهمینطور پیشنهادات لازم جهت رفع آنهابه کارفرمای کارگاه , همکاری وتشریک مساعی باکارشناسان بهداشت حرفه ای و بازرسان کار جهت اجرای مقررات حفاظتی و بهداشت کار , توجیه وآشنا سازی کارگران جهت رعایت مقررات ایمنی ,همکاری باکارفرما درتهیه دستورالعمل های لازم بابت انجام کار مطمئن ,پیشنهادبه کارفرماجهت تشویق کارگران رعایت کننده موارد ایمنی , پیگیری لازم جهت انجام معاینات قبل ازاستخدام , بازدید ومعاینه ابزار کار , ثبت آمار حوادث وبیماری های ناشی ازکار کارگران , اعلام کانون های ایجاد خطرات حفاظتی ,نظارت برنظم وترتیب و آرایش مواد اولیه ومحصولات وهمچنین استقرار ماشین آلات.

مسئولین ایمنی , رشته و مدارک تحصیلی قابل استفاده مسئول ایمنی: براساس تبصره ۱و۲ ماده۲ آیین نامه مربوطه ،مسئول حفاظت فنی میبایستی ترجیحاً ازفارغ التحصیلان رشته  های مهندسی صنایع گرایش ایمنی صنعتی , تکنولوژی ایمنی صنعتی , مهندسی ایمنی صنعتی , مهندسی بهداشت  حرفه ای , مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست HSE وهمچنین می توان افراد دارای مدرک فنی غیر مرتبط باحوزه ایمنی ، بشرط گذراندن دوره های عمومی وتخصصی ایمنی برگزار شده توسط مراجع ذیصلاح مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی برابرمقررات بکار گرفت ازقبیل رشته های فنی و مهندسی ( برق , معماری , مکانیک , عمران )

مسئول HSE ودوره های آموزشی :مسئولین ایمنی بایددر دوره  های آموزشی بانامهای ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی کارگاهها بمدت40 ساعت وهم شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ویژه مسئولین ایمنی کارگاه بمدت 16 ساعت شرکت کنندکه ایندوره ها جهت مسئولین ایمنی بارشته های فنی ومهندسی الزام آور میباشد . صدور گواهینامه ازطریق مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت وزارت کار  میباشد .

مسئول ایمنی , قرارداد مسئول ایمنی: درزمان قرارداد باشخص مسئول ایمنی بایستی یکسری نکات رعایت شود ازقبیل : تاریخ استخدام , سمت شغلی , مشخصات طرفین (کارفرما ویا نماینده قانونی کارفرما و کارگر) ، نوع قرارداد (دائم وموقت) ، نوع كاريا حرفه ياحجم كار ويا وظيفه كارگرکه بدان اشتغال ميابد , محل انجام کار , مدت قرارداد , ساعات كارو  تعداد روزهاي حضور مسئول ایمنی درون شرکت درهفته (ميزان ساعات كار وساعت شروع وپايانش باتوافق طرفين) تعيين ميگردد. ساعات كار نميتواند بيشتراز ميزان مندرج درون قانون كار تعيين شود ليكن كمتر ازآن مجاز است , حق السعی , حقوق ومزایای کارگر , بیمه , عیدی وپاداش سالانه , حق سنوات يامزاياي پايان كار , شرايط فسخ قرارداد , وتعداد روزهای حضور درون پروژه .ساير موضوعات مندرج درقانون كار ومقررات تبعي ازجمله مرخصي استحقاقي ، كمك هزينه مسكن وكمك هزينه عائله مندي نسبت بدين قرارداد اعمال خواهد شداين قرارداد درچهار نسخه تنظيم ميشودكه يك نسخه نزد كارفرما ، يك نسخه نزد كارگر ، يك نسخه بجهت کانون انجمنهای ایمنی ويك نسخه نيزتوسط كارفرما ازطريق  رايانامه ويا اينترنت ويا ديگر روشها بجهت اداره تعاون كار ورفاه اجتماعي محل تحويل ميشود .

مسئول ایمنی , سوابق کاری مسئول ایمنی : هرمسئول ایمنی بایدسابقه کاری تحت بیمه داشته باشد وکار اجرایی کرده باشد.  اگرچنانچه مسئول ایمنی معرفی شده دارای مدرک فنی ومهندسی باشد بایددارای سابقه بیمه ای یکساله باشد .

مسئول HSE , مدارک شناسایی مسئول ایمنی : بجهت ثبت نام درون سایت مسئول ایمنی  مدارک زیرمورد نیاز است از قبیل: مدارک مورد نیاز مسئول ایمنی ( لطفا  اسکن رنگی مدارک بصورت jpg  باحجم زیر 2 مگ ) , کپی تمامی صفحات شناسنامه وپشت ورو کارت ملی , آخرین مدرک تحصیلی , عکس پرسنلی4*3 , کارت پایان خدمت مسئول ایمنی معرفی شده  ودر صورت معافیت علت معافیت , بهمراه آدرس منزل , شماره تماس ,کد پستی , آخرین صورتجلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار , آخرین قرارداد مسئول ایمنی معرفی شده , یاحکم کارگزینی افراد رسمی , سوابق کاری مسئول ایمنی معرفی شده مطابق فرمت ارائه شده , آدرس کارگاه وتلفن وکد پستی کارگاه ومتراژ کارگاه , تعداد افراد مشغول بکار شیفت شب وروز کارگاه , لیست بیمه کارگاه دارای نام وسمت مسئول ایمنی .

مامور HSE , نحوه پیگیری پرونده : بعد ازتکمیل سایت وارسال جهت اداره کار درمرحله اول پیغام فوق نمایش داده میشود : (پرونده بابت مسئول ایمنی ارجاع داده شد , پرونده تشکیل شد وبه کارفرما ارجاع داده شد. نکته: درهر مرحله ممکنست پرونده  باصلاحدید بازرس بعلتهای گوناگون عودت داده شودو مسئول ایمنی بعداز برطرف کردن نقص ها پرونده رامجدد ارسال میکند, پرونده بجهت کانون استان مربوطه ارجاع داده شد, پرونده جهت مسئول ایمنی ارجاع داده شد .

انجام تمامی مراتب تایید صلاحیت و پیگیریش برعهده کارشناس ایمنی میباشد. بهیچ عنوان بشخص دیگری غیراز کارشناس ایمنی پاسخ داده نخواهد شد. پس ازمشاهده پیام فوق پروفایل راتایید وارسال نمایید، ضمنا رسیدن بابت جواب نهایی دست کم چهار هفته زمان میبرد ، هرسه روز یک بار پرونده خودرا مشاهده نمایید، اکنون تایید وارسال رابزنید, پرونده ارجاع داده شدبه کانون استان مربوطه ارجاع داده شد, پرونده بابت اداره بازرسی شهرستان مربوطه ارجاع داده شد ,گواهی صادر گردید.

فهرست