مسئول ایمنی ، افسر hse ، سرپرست ایمنی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مسئول ایمنی ، افسر hse ، سرپرست ایمنی

افسر hse سرپرست ایمنی

مسئول ایمنی ، افسر hse ، سرپرست ایمنی

مسئول ایمنی ویا افسر hse درشرکتهای پیمانکاری ،مشاوره ،خدماتی انجام وظیفه میکند. تمامی شرکتهای موردنظرکه حداقل نفرات بطور مثال حتی یک نفر راداشته باشند بایستی یک نیروی hse  داشته باشند .درازای هر 25 نفر یک مسئول ایمنی دیگر مورد نیاز میباشد. هرسازمان و شرکت پیمانکار ، مشاوره و خدماتی بابت هر25 نفر نیروی شاغل بایستی یک مسئول ایمنی داشته باشندو باافزایش هر25 نفر بایستی یک مسئول ایمنی دیگر درشرکت استخدام شود.

مسئول ایمنی میبایست تحصیلات دانشگاهی داشته باشدکه شامل مدارک مرتبط کاردانی ایمنی و رشته های زیر مجوعه و بالاتر ویاغیرمرتبط مدرک فنی و مهندسی مانند عمران ،مکانیک ،صنایع و غیره ودر کل مدارک فنی و مهندسی میباشدکه کار اجرایی انجام داده باشد. اگر مدرک مسئول ایمنی مرتبط باشد فقط کلاس ارزیابی و ریسک راشرکت میکند وگذراندن دوره ارزیابی و ریسک کافی میباشدو داشتن مدرک دوره ارزیابی و ریسک کفایت میکند امااگر تحصیلات مسئول ایمنی مرتبط نباشد بایستی دوکلاس آموزشی ایمنی و ارزیابی ریسک راشرکت کند ودو مدرک آموزش ایمنی و ارزیابی ریسک رادریافت کنند. بایستی توجه کردکه گواهینامه ها حتما دارای تاییدیه مرکز تحقیقات حفاظت فنی باشد.

سرپرست ایمنی کارگاه زیر نظر سرپرست ایمنی ( مدیر ایمنی ) پروژه انجام وظیفه میکندکه وظیفه اش پیاده سازی ایمنی درکارگاه میباشد. پیمانکار بایدبا تشکیل بخش ایمنی و بهداشت تحت عنوان واحد hse  و زیر نظر مسئول مربوطه تحت نظر رئیس کارگاه انجام وظیفه کند.

 افسر hse دارای وظایفی میباشدکه شامل : طرح گزارشات و نواقص کارگاه درجلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار ،رعایت کلیه مقررات ایمنی ، برنامه ریزی و تهیه چک لیست های ایمنی ، آماده سازی تجهیزات ایمنی درپروژه،بازدید ازانواع پروژه و بازرسیهای دوره ای، آموزش کارگران ، تهیه گواهی معاینه ماشین آلات و تجهیزات ،تهیه و تنظیم گزارش ها ،تهیه گزارش و حوادث و ارائه گزارش بمراجع ذیصلاح ،اعلام نیاز و پیگیری تجهیزات ایمنی و بهداشت کارگاه ، ارائه گزارش مکتوب بابت نماینده مدیریت ،پیگیری معاینات دوره ای کارکنان ،آموزش کمک های اولیه بابت کارکنان.

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار، کمیته ای میباشد متشکل ازمدیر پروژه ویا نماینده مدیر پروژه بعنوان رئیس جلسه وسرپرست کارگاه ، مسئول ایمنی بعنوان دبیرجلسه ، نماینده کارگران و پیمانکاران

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار دارای وظایفی میباشد ازقبیل :

تشکیل جلسات ماهانه بمنظور بررسی وضعیت hse پروژه

اتخاذ تصمیمات لازم درخصوص مسائل مربوطه hse

ثبت و رسیدگی به مشکلات hse

تهیه گزارش و ارائه مدیر عامل

نیازسنجی آموزشی و تجهیزات حفاظت فنی بابت پرسنل

پیگیری وحصول اطمینان ازبررسی حوادث و رویدادهای مهم درون کارگاه و تصمیم گیری درمورد بروز مجددحوادث

فهرست