مراحل صدور گواهی نامه HSE

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مراحل صدور گواهی نامه HSE

مراحل صدور گواهی نامه HSE

مراحل صدور گواهی نامه HSE و گرفتن و دریافت گواهینامه HSE در سطح کشور یکی ازدغدغه های اساسی شرکت های متقاضی HSE بودست واین برند درواقع بنوعی یکپارچکی و سازمان دهی شرکت هارا هدف قرار میدهد و باین صورت شرکت هارا ملزم میکندکه بصورت دقیق و قانونی درکشورها فعالیت کنند گواهینامه HSE درمورد ایمنی شغلی و حفظ منابع موجودبرای ایندگان و مدیریت درست منابع بحث میکند و شرکتهای خواهان راملزم میکندکه این قوانین رادر چارچوب شرکتهای خودرعایت کرده و براساس استانداردهای HSE درکشور فعالیت کننداین استاندارد برای تمامی شرکتهای متقاضی ازدو ایزو تحت عنوان ایزو سیستم مدیریت زیست محیطی باعنوان 14001 و نوع دیگربه عنوان مدیریت بهداشت و ایمنی درشغل هابا عنوان 45001 درسطح کشور بوده و شرکتهای خواهان درابتدابرای شروع کار خوداین دو استاندارد رابرای شرکت خوددریافت کرده و سپس بمرحله دریافت گواهینامه HSE میرسند.

مراحل صدور گواهی نامه HSE و گواهینامه HSE بجهت هرسازمانی نشان دهنده اینست نشان میدهد شرکت مزبور موارد زیست محیطی و بهداشت شغلی رادر شرکت خودرعایت میکند و شرکت دارای مدیریتی منسجم بودست بابت اینکه سازمان هادر دریافت گواهینامه HSE کار سختی رانداشته باشند بهترست ودر اولین قدم بموتورهای جست و جو رفته وتا حدودی شرایط و آگاهیهای لازم درخصوص گواهینامه رامطالعه کرده.

مراحل صدور گواهی نامه HSE و دریافت گواهینامه HSE اقدام کنند. شرکت خواهان بایدبرای خودیک سازمان راتاسیس کند و ادرس دقیق آنرا بکارفرمایان خوداعلام کند مرحله بعدی بابت سازمانهای خواهان طراحی کردن یک سایت بوده که ازاین طریق بتواند مدارک و اطلاعات خودرابه سازمان های صادر کننده ارجاع داده و ازاین طریق روند مدارکی شرکت خودرا پیگیری نماید. شرکتهای متقاضی بایدزمینه فعالیت شرکت خودرا نیزمورد بررسی و ارزیابی قرار دهند و شرکت خودرا بخوبی نیاز سنجی کنند تانوع فعالیت شرکت و نواقصش بخوبی خودرا نمایان کند. شرکتهای خواهان بابت اینکه راحت بوده باشد بهترست وبرای سازمان خودیک چارت سازمانی طراحی کنندتا بکمک چارت بسیاری ازمشکلات بجهت شرکت حل خواهد شد بکمک این چارت تمامی وظایف پرسنل بخوبی مشخص میشود وهمه بوظایف خوددر شرکت آگاهی پیدا میکنند وبه نحو احسن بفعالیت خودادامه میدهند همچنین چارت امکان رابکارفرمایان میدهدکه میزان حقوق دریافتی پرسنل بخوبی براورد گردد و تعداد افراد شاغل درسازمان نیزبراحتی مشخص میشود شرکتهای متقاضی بایداز مدیران آموزش دیده و تحصیل کرده دراین زمینه استفاده کننداین مورد یکی ازشاخصهای مهم دراین راستا بودست و انتظار میرودکه مدیران بایداگاهی و اطلاعات لازم درخصوص برنامه شغلی ایمن و مدیریت یکپارچه سازمان رابهمراه مدیریت سیستم محیط زیست رادرک کرده باشند و دارای سابقه چندین ساله دراین زمینه بوده باشنداین مدیران بایدبه صورت تمام وقت درسازمان حضور داشته باشند دو مهندس دیگرنیز بایدبا مدرک کارشناسی وبا سابقه دو سه ساله درسازمان بکار گرفته شوند. همه اینمواردکه ذکر شد ازعوامل درون سازمان میباشدکه توسط کارفرمایان مورد اعتبار سنجی قرار میگیرد دراین راستا عوامل خارجی نیز وجود داردکه این ضوابط نیزمورد بررسی قرار میگیرد ازاین عوامل میتواند باین موارد اشاره کردکه میزان سطح انتظارات کارفرمایان و مشتریان بودست و بادی توسط سازمان خواهان دراسرع وقت جبران گردد شرکتهای اینچنینی بایداز میزان انعطاف پذیری بالایی نیز برخوردار بوده باشندچون اینمورد باعث خواهد شد تمامی نواقص و مشکلات همه بجهت شرکت بیک فرصت تبدیل گردد بنابراین توصیه میشودکه سازمانهای ازمدیران دارای انعطاف پذیری بالایی استفاده کنندتا مشکلات شرکت رادر کمترین زمان ممکن حل کنند.

مراحل صدور گواهی نامه HSE واز عوامل دیگر دراین زمینه کشورهای صادر کننده کواهینامه HSE بودست وسازمانهای خواهان بایددقت داشته باشدواین گواهینامه خودرا ازکدام کشور دریافت میکنند مرحله بعد میزان هزینه شرکتهای صادر کننده این اعتبار درسطح کشور بودهست که توصیه میشودکه معمولا شرکتهای صادر کننده معتبر شاید هزینه های بالایی داشته باشندامااین برای سازمان خواهان نباید چندان مهم بوده باشدچون شمااز یک شرکت معتبراین برند رادریافت میکنید و روی اینمورد زیاد مانور ندهید.

 

 

 

فهرست