مراحل دریافت گواهی نامه ایزو

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مراحل دریافت گواهی نامه ایزو

 

مراحل دریافت گواهی نامه ایزو

مراحل دریافت گواهی نامه ایزو بیشتربه موسسه ویا مرکز مشاوره ایکه قصد اخذ ایزو ازانجا رادارید ارتباط دارد و البته مرجعی که قصد اخذ ایزو ازآنرا دارید، منباب اشنایی بامراحل اخذ ایزو بایستی مراجع صدور گواهی نامه ایزو رابشناسیم تامراحل اخذ ایزو رانیز راحتتر طی کنیم.

مراحل دریافت گواهینامه ایزو همانطورکه گفته شد بیشتربه مرجع صدور گواهی نامه مربوط میشه، گواهی ایزو توسط یک سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد international standard organize  بانام مخفف سازمان iso صادر میگردد وظیفه سازمان ایزو تعیین وتدوین سری قوانین و پروتکلهایی بجهت بهترشدن ویک مجموعه ست و بتواند خدمات بهتری ارائه کند و درمسیر پیشرفت و رضایت مشتری گام بردارد.گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه CB نام دارد مخفف CERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو هست، همگی CB هادر جهان زیرنظر یک سری موسسه فعالیت میکنندکه بدانها AB گفته میشودکه اعتبار دهنده CB هاهستند، AB مخفف ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهیست و هرکشور AB مجزا و مخصوص بخودرا داردکه همگی زیر مجموعه یک انجمن بین المللی هستند بنام مجموعه IAF مخفف کلمه INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنای انجمن اعتبار دهندگان بین المللی هست، واین انجمن بابت هرکشور AB بخصوص ومتفاوتی راتعریف کرده درایران NACI تنها AB  تعریف شده انجمن IAF هست، درکل تمام CBهاتحت نظر دو نوع AB فعالیت میکنند، اول  ABهای عضو انجمن IAF و دوم AB غیر IAF درمراحل دریافت گواهی نامه ایزو تاثیری مستقیم دارد،

مراحل دریافت گواهی ایزو توسط مراجع عضو انجمن IAF ازچند جهت با مراجع غیرIAF متفاوتست، مهمترین تفاوتهای مراحل اخذ ایزو توسط مراجع عضو IAF تفاوت درزمان و هزینه اخذ گواهی نامه ایزو میان دومرجع هست، بطور کلی میتوان گفت مراحل دریافت گواهی نامه ایزو، چند مرحله میشود، اولین مرحله تماس بایک مرکز مشاوره خوبست و پس ازمشورت بایکی ازکارشناسان مرکز مشاوره تصمیم گیری درمورد دلیل اخذ گواهینامه ایزو هست، درمرحله دوم بعداز مشخص شدن دلیل اخذ گواهی ایزو مشاوره اخذ گواهی ایزو هست، بدین منظور بایدبا کارشناسان مهم ایزو مربوط دراین زمینه تماس گرفته وازراهنمایی انها استفاده کرد مشاور مربوطه ایزو پس ازشنیدن دلایل اخذ ایزو توسط مجموعه شما ویا شخص شما بهترین راه رابرای اخذ ایزو بشما پیشنهاد میکند، اگر دلیل شما بخاطر اخذ ایزو صرفا اهداف تبلیغاتی باشد قطعا بشما ایزو ازطریق CBهای غیر IAF راپیشنهاد میکنندکه هم هزینه کمتری رامتحمل میشویدهم زمان خیلی کوتاهی نیزجهت صدور نیاز داردبرای صدور فقط کافیست مدارک لازم جهت صدور رابه مرکز CB تحویل داده سپس مستندها و اموزشهای لازم ایزو رادر قالب سی دی دریافت میکنید ومدرک ایزو بابت شرکت شما صادر میگردد ودر پروسه نهایتا  2تا 3 روزه اینکار انجام میشود، امااگر هدف گرفتن ایزو مناقصه باشدکه درانصورت بایددید کارفرمای مورد نظرکه قصد شرکت توی مناقصه رادارید صدور گواهی ایزو ازاین مرجع رامعتبر میداند یانه اگر صدور گواهی ایزو توسط مرجع غیر IAF رامعتبر نمیدانست بایدحتما گواهی ایزو بطریق مرجع IAF رادریافت کنیدکه هزینه بمراتب بیشتر و پروسه صدور حداقل 1ماهه دارد.

اخذ ایزو بطریق مراجع IAF همواره ازنظر ممیزی کارشناسان سخت و چند ماه وقت گیر بودست، و البته بعضی موسسه های مشاوره ای باتوجه روابط بین المللی خودمیتوانند پروسه زمانی و سختگیری ممیزی و هزینه سنگین مرجع IAF مورد نظر خودرا کاهش دهند وحتی اصلابدون انجام ممیزی گواهی مرجع IAF بتوسط مرجع موردنظر خود دریافت کنند، معمولا درایران بیشتر حتی باپروسه زمانی 1ماهه بابت شرکتهاییکه روابط بین المللی دارند اقدام اخذ ایزو عضو انجمن IAF میکنند زیرا توجیه اقتصادی مجموعه ایکه فقط درداخل کشور فعالیت میکنند ندارد، دربقیه مواردکه عمدتا اهداف تبلبغات و مناقصات داخلیست، گواهی نامه بتوسط مراجع غیر IAF صادر میگرددکه منباب هزینه ای که مجموعه متحمل میشود توجیه اقتصادی بابت مجموعه داشته باشد،
گروه مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران  باسابقه درخشان درزمینه فعالیتهای بین المللی و اخذ انواع استانداردهای ایزو بین المللی و مجوزهایی ازجمله مجوز CE که تماما گواهی نامه هاو مجوزهای صادر شده قابلیت رجیستری و استعلام توی سایتهای مراجع صادر کننده رادارد همچنین درزمینه اخذ مجوزها و گواهینامه های صادر شده اداره کار مانند گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران نیز پروژه ازشروع تازمان اخذ رابه کارشناسان ما بسپارید، ضمنا تماس باکارشناسان باتجربه امکان ثبت و دریافت مشاوره بصورت کاملا رایگان صورت میپذیرد.
فهرست