مراحل دریافت گواهینامه ISO

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مراحل دریافت گواهینامه ISO

 

مراحل دریافت گواهینامه ISO

مراحل دریافت گواهینامه ISO ایزو بستگی داردبه مرجع صادر کننده ایزو دارد، البته درایران دریافت استاندارد ایزو بیشتر توسط مراکز مشاوره ایزو انجام میشود و مراحلی تقریبا یکسان دارد، منباب اخذ ایزو شناختی نسبی از گواهی ایزو اولویت دارد، ازاینرو معرفی مختصراز استاندارد ایزو و مراجع صدور ایزو میتواند زمینه ساز شناخت استاندارد ایزو ISO وشرایط دریافت ایزو باشد. گواهی ایزو توسط یک سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد ایزو صادر میگردد، وظایف سازمان ایزو درحیطه های متفاوتیست و مهمترین وظیفه سازمان ایزو تعیین و تدوین سری قوانین و پروتکلهایی جهت حمایت ازطرف مصرف کننده و تولید کننده و یکسان سازی قوانین تدوین شده درسطح جهانست، قطعا اگرمدیر مجموعه بدنبال بهتر شدن مجموعه خود باشد قوانین تدوین شده سازمان ISO را بطور کامل اجرا کرده و تاثیر بسزای انرا درمجموعه خواهد دید. گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه اختصارا CB نام دارد بانام کامل CERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو هست، مراکز مشاوره و صدور گواهی ایزو یکی ازاعضای مهم CB هادرایران هستند، CBها درجهان زیرنظر یک سری موسسه فعالیت میکنندکه بنوعی زیرمجموعه انها بحساب میایند، بدین موسسات  اختصارا ABگفته میشودکه مراجع بالاتر و اعتبار دهنده CB هاهستند، AB بانام کامل ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهندست، هرکشور AB مجزا ومخصوص بخودرا داردکه همگی زیر مجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستندکه براین موسسات نظارت دارند بانام اختصاری IAF بانام کامل INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM  بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی ، انجمن IAF بابت هرکشور AB مخصوصی بانامهای گوناگونی راتعریف کردست، بامراجعه سایت IAF مربوط میتوان لیست کامل کشورها بهمراه  ABان کشور رامشاهده کرد. درایران NACI تنها AB  تعریف شده انجمن IAF هست.

مراحل دریافت گواهی نامه ISO بستگی داردبه مرجع صادر کننده ایزو و حتی موسسه مشاوره ایزو که ازطریقش اقدام میکنیدبه اخذ استاندارد ایزو ، البته مراحل و پروسه دریافت ایزو باتوجه بزمان وهزینه مورد نظرکه بجهت گواهی ISO مدنظرتان درنظر گرفته اید وازچه مرجعی قصد ارائه انرا دارید متفاوتست. دریافت گواهی ایزو ازطریق مراجع IAF پروسه ای حداقل نزدیک یکماه بازه زمانی داردکه اینزمان درون موسسات خصوصی تا3 روز کاهش پیدا میکند. کارشناسان نیزبا سهولت بیشتری صلاحیت متقاضی گواهی راتایید میکنند وابتدا بایدقبل درخواست ایزو حتما زمان لازم تازمان اخذ گواهی راسنجیده ومتناسب باان و مشورت بایک مرکز مشاوره خوب انتخاب درستی انجام داد.

مراحل دریافت گواهی نامه ISO رااگر بخواهیم بطور خلاصه بیان کنیم، دراولین مرحله ازکارهای لازم بابت اخذ ایزو تماس، باموسسات مشاوره ایزو و مشورت باکارشناسان مربوطه دراین زمینه هست، بابازگو کردن دلیل اخذ ایزو، زمان و میزان هزینه درنظر گرفته شده کارشناسان، انها بهترین مرجع و بهترین راه راجهت اخذ ایزو بشما پیشنهاد میکنند، پروسه و زمان و هزینه دریافت مدرک ایزو ازطریق مراجع عضو انجمن IAF و مراجع غیر IAF متفاوتست، اگر منباب شرکت دربعضی ازمناقصه هاکه خود کارفرما تعیین کرده باشد ویافعالیتهای بین المللی قصد اخذ مدرک ایزو راداشته باشید، قطعا کارشناسان اخذ مدرک ایزو ISO توسط مراجع عضو انجمن IAF راپیشنهاد میکنند، اگر قصد دریافت مدرک گواهینامه ایزو ISO ازمراجع عضو IAF راداشته باشید همانطورکه گفته شد پروسه ای باهزینه بیشتر و زمانی حداقل یکماهه راپیشرو خواهید داشت.

اخذ مدرک ازطریق مراجع تحت نظر انجمن IAF بلطف شرایط کشور ایران باعدم توجه و فشارهای کارشناسان مراجع صادر کننده ایزو برشرکت متقاضی ایزو درایران بخاطر شرایط سیاسی کشور پروسه پیچیده ای ندارید، کافیست باتماس با مراکز و موسسات مشاور ایزو و اقدام اولیه فرم های ارسال شده توسط موسسه راتکمیل کنید و بقیه مراحل را بعهده موسسه بگذارید، انها مابقی پروسه راکه زمانی حداقل یک ماهه نیاز دارد مکاتبات باAB  های خارج ازکشور، شامل ارائه مستندات شرکت به مرجع صادر کننده پرکردن فرمهای مرجع و غیره میباشد توسط کارشناسان مربوط صورت میگیرد، هزینه ای بسیار بالاتراز مراجع غیر IAF نیزمتحمل میشوید تقریبا 2 برابر هزینه دریافت بتوسط مراجع غیر IAF بایدپرداخت کنید واما دریافت گواهینامه منباب تبلیغات قطعا نیازبه مدرک بین المللی ومدرک صادرشده مراجع عضو IAF نداردوبا پروسه ای مشابه مراحل ذکرشده میتوان مدرک گواهینامه ایزو رااز مراجع غیر IAF نیزدریافت کرد فقط بااین تفاوت،که مدت زمان اخذ مدرک نهایتا 2تا 3روز و هزینه ای تقریبا نصف مدارک اخذ شده بطریق مراجع عضو IAF میتوان انرا دریافت کرد.
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با تیمی قوی اماده ارائه مشاوره در زمینه دریافت گواهی نامه ایزو و مجوزهای بین المللی و همچنین گواهی نامه های اموزشی و اداره کار است، که تماما مشاوره بصورت رایگان انجام میشود

 

 

 

فهرست