مراحل ثبت نام گواهینامه HSE

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مراحل ثبت نام گواهینامه HSE

مراحل ثبت نام گواهینامه HSE

مراحل ثبت نام گواهینامه HSE

مراحل ثبت نام گواهینامه HSE درسطح کشور شرایط و قوانین خاص خودرا دارا میباشدکه شرکتهای خواهان بجهت ثبت نام بایداین قوانین رارعایت کنند وبدین تعهدات پایبند بوده باشند گواهینامه HSE یکی ازمعتبرین گواهینامه هادر سطح جهان بودست ودرتمامی کشورهای جهان قابل استفاده بودست باگرفتن گواهینامه براحتی شرکتها میتوانندبه فرایندهای کاری خودبرسند گواهینامه HSE درزمینه بهداشت و ایمنی شغلی درفرایندهای کاری و مدیریت سیستم زیست محیطی درکشورهای بحث میکنداین گواهینامه بطور معمول ازسه زیر شاخه باعنوانهای ایمنی ، زیست محیط و سلامتی درست شدست و سازمانهاییکه بجهت دریافت گواهینامه اقدام میکنندباید فرایندهای کاری خودرا درراستای سه شاخص گفته شده سازماندهی کنندتا بتوانند گواهینامه رادریافت کنند.

گواهینامه HSE درکشورهای دررابطه بهداشت و ایمنی شغلی و فرایندهای زیست محیطی بوده و سازمانها بایداین مواردرا بخوبی درفعالیتهای شرکت خودرعایت کنند اولین قدم درزمینه گواهینامه HSE درکشور اینست و سازمان بایدشرکت خودرا دریک مکان مورد نظر تاسیس کرده و آدرس دقیق آنرا بشرکتهای صادر کننده خودابلاغ نمایند عامل دیگر دراین زمینه مشخص کردن نوع فعالیت شرکت میباشدکه بایدشرکت و سازمان بانیاز سنجی و ارزیابی اهداف شرکت هدف خودرااز دریافت گواهینامه HSE بیان کند تادر گرفتن گواهینامه راه و روشهای راتا حدودی اشنایی لازم راداشته باشد گواهینامه HSE ازجمله استاندارد های معتبردر سطح جهان بودست و درهمه کشورها HSE قابل احترام بغیر بوده و شرکتهای میتوانند ازان درصورت دریافت بهره برداری کنندبرای دریافت گواهینامه موجود درابتدا بایددو استاندارد مورد نظررا دریافت نمودکه همین گواهینامه ها بدین صورت میباشند: گواهینامه بهداشت و ایمنی شغلی با عنوان ایزو 45001 ، گواهینامه مدیریت زیست محیطی تحت عنوان ایزو 14001 .

مراحل ثبت نام گواهینامه HSE این دو استاندارد ازپیش نیازهای اخذ گواهینامه HSE درون سطح کشور میباشدکه بایددریافت شود اگربه چرخه گواهینامه HSE توجه کرده باشید متوجه خواهید شدکه دراین چرخه سه شاخص مهم وجود داردکه باعنوانهای سلامتی، ایمنی و زیست محیطی بیان میشود شرکتیکه ادعا میکند گواهینامه مزبور رادارد باید بدین سه شاخص پایبند بوده باشد و فعالیت شرکت خودرا درراستای سه شاخص سازمان دهی و برنامه ریز کند داشتن گواهینامه HSE نشان گراین مسئله ست وان شرکت ازیک سیستم یکپارچه و سازماندهی منظمی برخوردار میباشدکه درکشور فعالیت میکندهمه اینموارد درگرو مدیریت یک مدیر کارمند امکان پذیرست وشرکتهای بجهت مدیریت و کنترل شرکت خوداز اینگونه افراد باتجربه و کار امد استفاده میکنند توصیه میشودکه درسازمانهای متقاضی گواهینامه بهترست واز مدیران انعطاف پذیر استفاده کنندچون دراین صورت تمامی نارساییها و مشکلات بفرصتهای خاصی بجهت خودسازمان تبدیل خواهد گردید واین بنفع شرکت خواهد بود. یکی ازعواملیکه بایددر اخذ مدرک مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد بایداز مدیرانی استفاده شودکه هم دارای تحصیلات مورد نظر بوده وهم ازتجربه کاری خوبی درزمینه گواهینامه HSE برخوردار بوده باشند داشتن اینموارد درمدیران نشان گراین مطلب میباشدکه سازمان ازفرهنگ بهداشت و ایمنی شغلی برخودار میباشد ودر اینمورد بحثی درکار نیست عامل دیگر دراین زمینه فرایندهای زیست محیطی سازمان میباشدکه شرکتهای خواهان بایددر مورد منابع زیست محیطی صادق بوده باشند و ازاین منافع بنفع شرکت خوداستفاده غیر منطقی نداشته باشند و منابع رابه تاراج نبرند اینمورد نیزیکی دیگراز فرهنگ مدیریت یک سازمان HSE درسطح کشور بوده وباید رعایت گردد.

مراحل ثبت نام گواهینامه HSE و عامل دیگر دراین مورد میزان حجم کاری شرکت بوده وباتهیه کردن چارت سازمانی این فرایند نیزبخوبی خودرا نشان میدهد میزان حقوق پرداختی نیزمورد بررسی و ارزیابی قرار میگیردکه اینمورد نیزدر چارت سازمانی بخوبی قابل فهم هست ازشرایط دیگربرای سازمانهای متقاضی اینست مدیران سازمان نباید دردیگر شرکتهای مشغول بوده باشنداین موردنیز بایدتوسط سازمانهای خواهان رعایت گردد. ازعوامل بعد هزینه های شرکتهای صادر کننده بابت این مجوز درکشور میباشد.
فهرست