مراحل اخذ گواهینامه ایزو

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مراحل اخذ گواهینامه ایزو

 

 

 

مراحل اخذ گواهینامه ایزو

مراحل اخذ گواهینامه ایزو

مراحل اخذ گواهینامه ایزو بطور کامل بستگی به اینکه ازچه مرجعی و درچه کشوری اقدامات دریافت گواهی ایزو راانجام دهید دارد.

 

ایزو چیست؟

استاندارد آیزو یک استاندارد عمومی دردنیاست و هرشرکتی اگر میخواهد بادیگر رقبا رقابت داشته باشد و درمیان میدان رقابت ازحریفان خود جا نماند باید درتمامی موارد و زمینه ها خود را به روز نگه دارد و ازجمله موارد بسیار موثر و چشمگیر دربروز بودن مجموعه داشتن استاندارد و الزامات مهم یک شرکت بین المللیست، مدرک ایزو دردنیایک استاندارد شناخته شده بسیار مهمست و تمامی شرکتها دردنیا اگرمیخواهند درکنار رقابت بتواند ارتباط خودرابا دیگر شرکتها و افراد درجهان راحفظ کند بایدازهر نظر طبق یک پروتکل و الگوی بین المللی نیز باشدکه جهت تعریف چنین الگو و پروتکلی مدرک ایزو تعریف شده و تمام شرکتها بنوعی ملزم هستند منباب اینکه خودرا یک شرکت جهانی معرفی کنند اقدامات دریافت گواهینامه ایزو راانجام داده و استاندارد آیزو رانیز دریافت کنند و گرفتن گواهی ایزو نیازبه انجام ویا اصطلاحا پیاده سازی یک سری قوانین درمجموعه داردکه همین الزامات و قوانین دریافت ایزو میباشدکه درحال حاضر یک معیار مهم درصلاحیت شرکت داشتن مدرک ایزو میباشدکه همین امر باعث شده متقاضی دریافت گواهینامه ایزو درجهان بسیار زیاد باشد و ایران نیز ازاین قاعده مستثنا نمیباشد و درایران نیز بجز شرکتهاکه قصد صادرات و مبادله باشرکتها و افراد درخارج ازکشور رادارند حتی درداخل کشور نیز بسیاری ازکارفرماهای شرکتهای پیمانکاری و نهادهاکه باشرکتهای پیمانکاری کار میکنند و جهت انجام پروژه های خود مدرک آیزو رایکی ازالزامات شرکت درمناقصاتشان کرده اند، البته دانش کاملی ازکلیات مدرک ایزو و جزیئات الزامات و پیاده سازی استاندارد آیزو هنوز درایران باب نشده و اطلاعات ازاین گواهینامه بسیار کم میباشد و الزامات پیاده سازی iso نیز درایران اصلا رعایت نمیشود و دلیلش نیز دقیقا همین اطلاعات پایین افراد بخصوص کسانیکه بایدمدرک پیمانکاران راتایید کنند میباشدکه توقعات رااز گواهی ISO بسیار کم کرده،  بهمین دلیل درایران مراجعی بوجود آمدندکه منباب صدور گواهینامه ISO توقعات مورد نیازاز داشتن ISO رابرطرف میکنند و هزینه بسیار کمتری نیزبه نسبت داشتن ISO ازمراجع رقیب و معتبر جهانی درخارج ازکشور رادارد، بطور کلی درایران مدارک IZO دردودسته قرار میگیرد و صادر میشود اول دسته متعارف دردنیاست یعنی مدرک صادر شده مراجع عضو انجمن IAF میباشد و دسته دوم مدارک صادر شداز مراجع غیر IAF میباشدکه شاید بظاهر ازمرجعی درخارج ازکشور صادر شده باشد ولی درحقیقت ساخته و پرداخته خودما ایرانیاست، جهت اشنایی بیشتر بااین مفاهیم توضیحی مختصر ازانواع مدرک iso و مراجع صدور آنرا میدهیم تادراین زمینه اطلاعاتی موردنیاز و مهم راکسب کنید.

 

استاندارد ISO راازکجا صادر میشود؟

گواهینامه ایزو و دریافت IZO نیازمند اطلاعات کافی ازاین نشان میباشدتا بتوان میزان اعتبار مدرک رانیز درک کرد و تشخیص داد، گواهی ایزو توسط یک سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد international standard organization بانام مخفف سازمان ISO صادر میگردد وظیفه سازمان ایزو تعیین وتدوین سری قوانین و پروتکل هامنباب بهترشدن ویک مجموعه و کار تهیه استاندارد بین المللی ایزو که تحت عنوان ایزو صادر میگردند، معمولاً ازطریق کمیته های فنی ISO انجام می شودکه تعداد بسیار زیادیست وایران نیزعضو اصلی سازمان ایزو محسوب میشود درکمیته فنی نیز منباب تدوین استانداردها کارشناسان فنی نیز دارد، هریک ازاعضای عضو علاقه مندبه موضوعی و کمیته فنی جهت آن ایجاد شده حق حضور درآن کمیته رادارند. سازمان های بین المللی ،دولتی و غیر دولتی، درارتباط باگواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه CB نام دارند و موسسه صادر کننده گواهی HDC, میباشدوهمگی CB هادر جهان زیرنظر یکسری موسسه فعالیت میکنندکه انهارا AB گفته میگویند و اعتبار دهنده CB هاهستند، AB موسسه اعتبار دهی ستوکه هرکشور AB مجزا ومخصوص بخود را داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی هستندکه همان مجموعه مهمی بودکه درباره آن صحبت کردیم، مجموعه IAF مخفف کلمه INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی است، انجمن IAF برای هرکشور AB های بخصوص ومتفاوتی را تعریف کرده درایران NACI  تنها AB  تعریف شده میباشد.

 

گروه مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باکارشناسانی باتجربه همواره آماده ارائه بهترین خدمات درزمینه صدور گواهی IZO و مجوزهای بین المللی مانند CE ، HSE-MS ، IMS و غیره میباشد.

 

مراحل اخذ گواهینامه ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

 

 

 

فهرست