مراحل اخذ ایزو

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مراحل اخذ ایزو

 

 

 

مراحل اخذ ایزو

مراحل اخذ ایزو مورد نیاز هرشرکت و سازمانی میخواهدکه دربازار تجارت خوداز رقبایش پیشی بگیرد و محصولات ویا خدمات خودرا هرچه بیشتر ا قبل دست مشتریانش ببینداین بسادگی آنهم دراین روزا باتوجه رقابت زیاد امروز، امکان پذیر نیست. یکی ازعواملیکه درتحقق این امر بسیار موثرست، دارا بودن علائم و استاندارد های ایزو هست. همین مطلب شما درحال خواندنش هستید درمورد مراحل اخذ ایزو میباشد.

دراولین قدم بایدمشخص شودچه نوع گواهی ایزو بابت کسب و کار شما مناسبست. گواهینامه های ایزو انواع گوناگونی دارند. تعدادی ازآنها عمومی هستند و تعداد دیگری تخصصیترند. منظوراز عمومی اینست بجهت هرشغل و درهر زمینه استفاده میشوند. ایزو 9001 (ISO 9001 ) یکی ازاین انواع گواهینامه عمومی میباشدکه تقریبا درتمامی فعالیتها قابل استفادست. همچنین منباب دسترسی به اقسام ایزو تخصصیتر، پیش نیاز آنهاست. ایزو 14001 ( سیستم مدیریت زیست محیطی ) و ایزو 45001 ( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ) نیز بعداز ایزو 9001 ( سیستم مدیریت کیفیت ) جزء گواهیهای پایه ای محسوب میشوند. معمولابرای ورودبه مناقصات و مزایدهها، کارفرمایان پیمانکاران رابرآن میدارندتا ین گواهی هارا اخذ کنند. ازاین و بسیاری پیمانکاران فقط بابت حضور توی مناقصه ازاین گواهی هااستفاده میکنند و درپی دریافت ایزو فوری دردستور مراجع تحت نظارت IAF نیستند روی میآورند. تعدادی ازشرکتها نیزبه منظور تبلیغات بیشتر و برند سازی درصدد دریافت ایزو بر میآیند بهمین دلیل اینکه گواهینامه ایزوی آنها تاچه حد معتبر باشد اهمیتی برایشان ندارد و فقط قصد دارندتا هزینه های کمتری پرداخت کنند. امابعضی ازآنها نیزبرای صادرات خدمات ویا تولیدات خودمی بایست حتمااز ایزوهای معتبر اسنفاده کنندکه زیر نظر انجمن IAF میباشند. البته لازم بذکرست درکشورهای پیشرفته ایزو بااعتبار کمتر وبی اعتبار وجود ندارد. بهر حال درایران میتوان بجهت برخی موارد ازاین نوع گواهیها استفاده کردکه هزینه کمتری هم دارند.

 

بطور کل استفاده ازانواع و اقسام گواهینامه ایزو دارای اعتبار جهانی، جدای معتبر بودنشان باعث بالارفتن سطح کیفیت و امنیت جامعه شغلی خواهد شد. بعنوان مثال اجرای تعهدات ایزو 45001 ( سیستم مدیریت بداشت و ایمنی ) سبب ایجاد امنیت حرفه ای بیشتر میشود درنتیجه میزان حوادث پایینتر آمده و جامعه ایمنتری خواهیم داشت. بعداز انتخاب ایزو و انتخاب مرجع صادر کننده در بالا توضیح داده شده، نوبت میرسدبه تکمیل فرم در خواست و سپس ارسالش مرجع انتخابی. درمرحله بعد جلسه ای برگزار میشودکه طی آن و باحضور مشاورانی ازمرکز، استانداردهای ایزو طراحی و تدوین میشوند و همچنین درصورت لزوم اقداماتی درخصوص آموزش کارکنان و مدیران دررابطه استانداردها، اقدامات انجام میشود. نوبت بمرحله پیاده سازی استاندارد هامیرسد. پیاده سازی براساس الزامات و استانداردهای سیستم مدیریت درخواستی تهیه میشود و میبایست دقیقا مطابق باآن اجرایی شود مگراینکه فعالیت متقاضی بنحوی است قسمتی ازآن شامل اینمجموعه نشود. البته همین امر توسط متخصصان و مشاوران خبره صورت میگیرد. تدوین خط مشی سازمان، تهیه شرح وظایف، ارزیابی مستندات، برگزاری دوره های آموزشی، ایجاد اصلاحات، آماده سازی سازمان منباب ممیزی همگی درحوزه پیاده سازی استاندارد انجام میشود و درآخر درخواست ممیزی خواهد شد.

دراین مرحله مرجع صادر کننده گواهی ایزو ، افسر ممیزی رابرای بررسی سیستم مدیریت استاندارد مورد نظر، بمجموعه میفرستد. بعداز ارزیابیهای انجام شده توسط افسر ممیزی، درصورتیکه اجرا و پیاده سازی استاندارد، مشکلی نداشته و بااصول بندهای ایزو درخواستی منافاتی نداشته باشد، مرجع، اقدام صدور گواهینامه ایزو خواهد کرد. همچنین درصورتیکه عدم انطباقی باانواع استاندارد هادیده شود، ممیزی بزمان دیگری موکول خواهد شد و متقاضی میبایداقدام برفع آنها کند تادوباره ممیزی انجام شودهمه اینمراحل بابت صدور گواهینامه ایزو، ازطریق مراجع معتبر زیر نظر IAF میباشد. امادر خصوص دریافت گواهی ایزو دارای اعتبار کمتر ویا اخذ ایزو درکمترین زمان ممکن یابا هزینه های پایینتر، شرایط به گونه ای دیگر می باشد. البته در تمام مراحل شما می توانید به مراکز مشاوره مراجعه کرده تا اخذ ایزوی درخواستی خودرا بدآنها بسپارید. مراکز مشاوره نسبت بنوع فعالیت شما و اینکه صرف چه میزان زمان و هزینه بجهت شما مقدورست، اقدام دریافت گواهینامه ایزو خواهند کرد. دربعضی موارد بطور کل پیاده سازی استاندارد حذف میشوداین بستگی بدرخواست متقاضی داردچه نوع گواهی ایزو رامطالبه میکند.

 

 

 

فهرست