مراحل اخذ ايزو ISO

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مراحل اخذ ايزو ISO

مراحل اخذ ايزو ISO

مراحل اخذ ايزو ISO

آيا مي دانيد براي اخذ گواهينامه ايزو به كجا مراجعه كنيد يا از كدام سازمان وارگاني مي بايد آنرا تهيه كنيد. آيا مي دانيد مراحل دريافت آنها چگونه است. آيا مي دانيد چه مداركي براي بدست آوردن ايزو ها مورد نياز مي باشد. براي اطلاع ازپاسخ اين سوالات اين مقاله راتا انتها دنبال كنيد.

مرحله اول معين كردن نوع گواهينامه ايزو ، متناست با فعاليت هاي شركت متقاضي مي باشد. انواع گواهي ايزو عبارتند از: ايزو هاي عمومي وايزو هاي تخصصي. ايزو هاي عمومي قابل استفاده درتمام صنايع مي باشند. اين ايزو ها بسيار پر مصرف بوده ودرحقيقت بعنوان ايزو هاي پيش نياز وپايه محسوب مي شوند. ايزو 14001 يا همان سيستم مديريت زيست محيطي ازجمله ايزو هاي عمومي بشمار مي رود. الزامات اين استاندارد دررابطه با محيط زيست ومنابع طبيعي مي باشد كه پياده سازي اين گواهينامه باعث توجه بيشتر به محيط زيست وهمچنين كاهش آلودگيهاي زيست محيطي مي شود. ايزو 9001 يا سيستم مديريت كيفيت نيز ازاين قبيل ايزو ها مي باشد. استاندارد هاي اين گواهينامه درخصوص بالا بردن كيفيت محصولات وخدمات شركتها مي باشد وبرپايي الزامات آن موجب پيشبرد روابط تجاري مي شود. ايزو 45001 يا سيستم مديريت ايمني وبهداشت نيز ازايزو هاي پركاربرد مي باشد كه دررابطه با ايمني وبهداشت محيط هاي شغلي وضع شده است. پياده سازي اين استاندارد باعث بهبود سطح سلامت وامنيت كاركنان مي شود. اين امر انگيزه پرسنل مجموعه رابالا برده ودرنتيجه راندمان سازمان را بهتر مي كند. گواهي HSE يا سيستم مديريت ايمني وبهداشت ومحيط زيست نيز يكي ازايزو هاي عمومي وپركاربرد مي باشد كه ادغام ايزو 14001 و ايزو 45001 مي باشد. براي بسياري ازشركتها كه درصدد اخذ اين ايزو ها مي باشند، اجراي همزمان آنها بسيار موثر بوده وموجب صرفه جويي درزمان وهزينه مي شود. بهمين جهت گواهي IMS ( سيستم مديريت يكپارچه ) رادرخواست مي كنند. گواهي IMS تركيب ايزو 9001 سيستم مديريت كيفيت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت محیط زیست و ایزو45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای است. حال متقاضيان مي بايست نسبت به فعاليتهاي شركت وشرايط كاري خود، گواهينامه ايزو راانتخاب نمايند.

مرحله بعد انتخاب مركز صادر كننده گواهينامه ايزو مورد نظر مي باشد. تعداد اين مراكز دركشور ما بسيار زياد مي باشد اما دانش كافي دراين زمينه ضروري است. چراكه برخي ازاين مراكز گواهينامه هاي معتبر تري نسبت به ساير آنها ارائه مي دهند. تعدادي ازاين مراكز تحت نظارت انجمن IAF مي باشند وگواهينامه هاي صادره آنها اعتبار جهاني داشته ودر هرنوع فعاليتي قابل استفاده مي باشد. انجمن IAF مسئول تعيين نماينده هاي سازمان ايزو دركشور هاي مختلف مي باشد كه زير نظر مستقيم سازمان جهاني ايزو است. به اين نمايند ه هاي سازمان ايزو ACRIDATE BODY يا AB مي گويند. درايران تنها يك AB مشخص شده است كه NACI نام دارد. AB ها براي صادر كنندگان گواهينامه هاي ايزو كه CERTIFI BODY ( CB ) نام دارند اعتبار دهي مي كنند. بدين صورت CB هايي كه ازاعتبار انجمن IAF بهره مي برند بسيار معتبر بوده وگواهينامه هاي ايزو راتنها تحت شرايط خاص واجراي كامل استاندارد هاي آنان ارائه مي دهند. ازاين رو گواهينامه هاي صادره توسط اين مراكز شامل صرف هزينه هاي بالايي مي شود. ازطرف ديگر CB هاي ديگر چندان دقت وسختگيري دراجراي مفاد استاندارد ها ازخود نشان نمي دهند. بهمين دليل گواهي ايزو ارائه شده توسط آنها از سطح اعتبار پايين تري برخوردار مي باشد وتنها درايران وبرخي كشور هاي همسايه قابل قبول مي باشد. لازم به ذكر است كه اين ايزو ها براي فعاليت هايي همچون صادرات مناسب نبوده ودر صورت لزوم شركتهاي متقاضي مي بايد گواهينامه ايزو خود رابه سطح اعتبار IAF ارتقاء دهند كه لازمه آن پياده سازي كامل استاندارد وپرداخت اختلاف هزينه هاي صرف شده آن مي باشد.

مرحله بعد، پس ازانتخاب گواهينامه ايزو و CB مناسب، تكميل فرم درخواست وارائه آن به مرجع صادر كننده مي باشد. پس ازتاييد درخواست توسط صادر كننده، سازمان متقاضي شروع به برنامه ريزي درخصوص اجراي الزامات استاندارد بر فرايند هاي سازمان مي باشد. قدم بعدي برپايي طرحها ومستندات تدوين شده مي باشد كه يكي ازبند هاي آن، آموزش كاركنان وپرسنل مجموعه مي باشد. پس ازانجام اين عمليات مجموعه به بررسي تمهيدات انجام شده مي پردازد وبه صادر كننده گواهينامه ايزو جهت مميزي اعلان آمادگي مي نمايد. مرجع صادر كننده نيز افسر مميزي راروانه مجموعه مي كند تادرصورتي كه كليه الزامات استاندارد بدرستي اجرا شده باشد، اقدام به صدور گواهي ايزو مورد نظر نمايد.

 

مراحل اخذ ايزو ISO صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

فهرست