مدارک اخذ ایزو فوری

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مدارک اخذ ایزو فوری

مدارک اخذ ایزو فوری

مدارک اخذ ایزو فوری سوالات بسیاری رابرای ما پیش میاورد منجمله آیاکه گواهینامه های ایزو بصورت فوری صادر میشوند؟آیا گواهینامه های ایزو صادر شده بصورت فوری معتبر هستند؟

گواهینامه ایزو فوری ازآنجا معنا پیدا کردکه مردم کشور عزیزمان ایران متاسفانه چند ساله بخاطر اوضاع نابسامان اقتصادی و تحریمهای مکرربرای برطرف کردن نیازهایشان بمشکلات زیادی برخورده اندولی نبایدفراموش کنیم ایرانیها ازهوش و درایت بالایی برخوردار هستند.یکی ازمشکلاتیکه اکثر سازمانها و کارخانه داران و شرکتها باآن مواجه هستند اخذ مدرک ایزو ازطریق مراجع معتبر و بین المللی میباشدکه هزینه اخذ ایندست ایزو هابا افزایش قیمت دلار بسیار سرسام آور بوده و همچنین باوجود یکسری تحریمها ازیک سری مراجع صدور گواهینامه نمیتوانیم ایزو دریافت کنیم و اخذ گواهینامه های بین المللی سخت شدست، البته هستند افرادیکه بخاطر حفظ اعتبار و توسعه سازمانیشان و تعهدی بابت ارائه محصول و خدماتشان دارند ازتمام سختیها گذر کرده و با پرداخت هزینه های بالا مشکلی ندارند ودرصدد اخذ گواهینامه های بین المللی و دارای اعتبار میباشند. البته مرکز مابرای افرادیکه نیاز فوری و اساسی دارندبه گواهینامه ایزو تدابیری اندیشیدست. چونکه مراجع ثبت و صدور گواهینامه باعضویت درنهادهای رسمی عضو انجمن IAF مجبورند مطابق قوانین ثبت و صدور انواع ایزو جهانی فعالیت کنند و باتوجه طراحی، مستند سازی و پیاده سازی استاندارد هادر مجموعه متقاضی گواهینامه ایزو، اخذ مدرک ایزو زمانبرست سپس اخذ ایزو توسط مراجع بین المللی غیر ممکن میباشدپس اخذ گواهینامه ایزو بصورت فوری ازطرف مراجع صدور گواهینامه مراکز اعتبار دهنده آنهاخصوصی میباشدو عضو نهاد بین المللی IAF نیست صادر میگردد چراکه اینگونه مراجع بعلت مقید نبودن قوانین، الزامات مراجع اعتبار دهنده بین المللی ایزو درکمترین زمان و باکمترین هزینه گواهی ایزو فوری راصادر میکنند.

 

متقاضیان گواهینامه ایزو فوری اکثرا شرکتهای جوان و نوپایی هستندکه درابتدای کار نیازبه یک اهرم دارند تاآنها رااز جا بلند کند و آنهم اخذ گواهینامه ایزو درحد و توان و وسع مجموعه میباشدتا کم کم بامساله پیاده سازی استاندارد هابه اهداف بزرگتری  برسند و بتوانند فرآیندهای مجموعه شان راهرروز بهبود ببخشند.گروه دیگراز متقاضیان گواهینامه ایزو فوری شرکتهایی هستندکه میخواهنددر مناقصات شرکت کنند و بدون اطلاع ازروند کار وارد بازار پرهیاهوی مناقصات میشوند و غافل ازاینکه یکی ازمدارک لازم جهت برنده شدن مناقصه و کنار زدن رقیبان داشتن گواهینامه ایزو میباشد، بهمین خاطر سراسیمه بامراکز مشاوره اخذ گواهینامه ایزو ارتباط برقرار میکنند و متقاضی اخذ گواهینامه ایزو بصورت فوری هستند. متقاضیان ایندست گواهینامه هاباید مراقب باشندبه بهانه اخذ فوری و نیاز ضروریشان بجهت مدرک ایزو دردام شیادان و کلاهبرداران صدور گواهینامه ایزو نیافتند چراکه اخذ ایزو بعلت طی نکردن مراحل پیاده سازی و استفاده مستندات آماده بسیار ارزان تمام میشود. اکثر کارفرمایان محترم کلیه مشاغل و صنایع ازمیزان سطح اعتبار گواهینامه های IAF دار و سطح اعتبار گواهینامه های غیر IAF اطلاعات زیادی ندارند و اکثر گواهینامه ایزو  فوری راقبول داشته و میپذیرند. مرکز مااین افتخار راداردکه بخاطر تجربه و کاردانی و تخصص کارشناسان مجموعه توانسته ست مستندات انواع گواهینامه هارا تهیه و تدوین کند و باانتشار مستندات بصورت رایگان درفضای مجازی بهترین نوع مشاوره رابه متقاضیان گواهینامه ایزو ارائه دهد و گواهینامه های فوری ازطریق مراجع خصوصی صادر میکند، اعتبار داخلی رادارد  و قابلیت ریجستری و قابلیت استعلام رادارند. اعتبار گواهینامه اخذ شده بصورت فوری ازتمام مراجع خصوصی یکسانست و فقط نوع برند مرجع صادر کننده و اسم یک سری برند هابرای مشتریان مهمتر و آشناتر میباشد. حتی اگرکه متقاضیان گواهینامه ایزو دسترسی نداشته باشندبه اینترنت ، مستندات بصورت جزوه ویا سی دی خدمت مشتریان عرضه میگردد.

اخذ ایزو بصورت فوری بواسطه نیاز پیمانکاران درکشور ایران و حتی یک سری کشورهای همسایه رواج پیدا کردست. اخذ ایزو بصورت فوری بدین دلیلست باپیشرفت ارتباطات و IT سیستمهای ارتباطی قوی بین مراجع صادر کننده ایزوها یاهمان CB هابا متقاضیان گواهینامه ایزو وجود دارد و باعث شده سرعت کار بسیار بالا رود وحتی گاهی اوقات گواهینامه ایزو درعرض چند ساعت هم آماده شدست. اخذ مدرک ایزو بصورت فوری نیازبه داشتن شرایط خاص ندارد و هرشرکت یاسازمان دارای دفتر مرکزی باشد یادر مجموعه ایکه راه انداخته ست درحال انجام کار و اجرای پروژه باشد و تولیدات و خدمات مخصوص بمحیط کارش راارائه دهد میتواند درخواست گواهینامه ایزو داشته باشد.
مراحل اخذ مدرک ایزو عبارتنداز: انتخاب نوع استاندارد باتوجه بنیاز مجموعه. انتخاب مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو درایران تعدادی ازاین مراجع درحال فعالیت میباشند. دریافت کلیه مستندات مربوط بنوع استاندارد انتخاب شده و مطالعه و بررسی مستندات و حتی الامکان اجرای مستندات .
اخذ مدرک گواهی ایزو ارزان بعلت ساده گرفتن مراجع درزمینه استاندارد سازی نیازبه پیمودن مراحل پیاده سازی نمیباشد و گواهینامه سریع حاضر میشود. قابل توجه متقاضیان محترم گواهینامه ایزو، شایسته هست گرفتن ایزو دراصل و اصولی باشد و تمام مستندات مربوطه ایزو درسازمان اجرا و پیاده سازی گردد. پیاده سازی مستندات و روشهای اجرایی بجهت مدیریت مجموعه میباشد. مراجعی بدون طی کردن مرحله پیاده سازی گواهینامه ایزو راصادر میکنند درستست کارشان غیر قانونی نیست و باتوجه بشرایط و فوریت درمسئله صدور گواهینامه راانجام میدهندولی بایدبدانندبا صدور گواهینامه فوری باعث کاهش عملکرد کشور میشوند و کم کم ضربه میزنندبه اقتصاد مملکت و توسعه و پیشرفت و جهانی شدن رااز سازمانها سلب میکنند.

دریافت گواهینامه ایزو فوری بدین منوال میباشدکه شما متقاضیان محترم گواهینامه ایزو بامرکز ما ارتباط برقرار میکنید و درخواست خودرا مطرح میکنید و مرکزما متناسب بانوع فعالیت و بودجه و زمانیکه دارید تمام مراحل مشاوره و صدور رااز صفر تاصد رابرای شما انجام میدهد و شمابا رضایت کامل گواهینامه ایزو درخواستی خودرا دریافت میکنید.

 

فهرست