لیست CB های مورد تایید اداره استاندارد ایران

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. لیست CB های مورد تایید اداره استاندارد ایران

لیست cb های مورد تایید اداره استاندارد

لیست CB های مورد تایید اداره استاندارد ایران

لیست CB های مورد تایید اداره استاندارد ایران و درواقعیت همان مراجع صادر کننده ایزو درون ایران دو دسته میشوند یکدسته CB هاکه غیر IAF هستند و درون ایران فعالیت میکنند و CB و AB ساخته و پرداخته ایرانیها هستند وبه همین جهت بدانها غیر IAF گفته میشود زیرا ضمن اینکه درون ایران صادر میشوند و ساخته و پرداخته ایرانیها هستند هیچ نهاد بین المللی برآنها نظارت نمیکند و کاملا بنابر قوانین داخلی ساخته و پرداخته شده اند و بهمین دلیل نیزکار راه انداز هستند و درون کشور باهر قصد و نیت میتوان ازاین نوع گواهی بهره برد زیراکه سریع و فوری و ارزان بدست میایند و تمامی انواع گواهینامه ایزو رابه ثبت رسانده و صادر میکنند و محدودیتی ندارند و CB اینچنینی بدلیل نظارت زیر نظر AB داخلی بدون سختگیری درخصوص پیاده سازی و ممیزی سریعابه مرحله صدور میرسد و دارای اعتبار داخلی نیزهست و جهت هرنیتی بجز صادرات کاربرد دارند و درخصوص مناقصات نیزتنها درزمانیکه کارفرمای مناقصه گزار تشخیص دهد میبایست ازنوع IAF استفاده کرد ودراغلب موارد درخصوص مناقصات میتوان ازتیپ غیر IAF استفاده کرده و بهره برد بدین معناکه جهت تبلیغات و رقابت اینگونه گواهی کفایت میکند و اغلب شرکتها بدنبالش هستند و اگرکه بخواهند صادرات بکنند بعدها میتوانند نوع غیر IAF رابرIAF سوییچ کنند و باپرداخت مابه التفاوت اینکار راانجام میدهند.

لیست CB مورد تایید اداره استاندارد ایران چنانچه منظور NACI باشد یعنی تحت نظر IAF بوده و دارای بالاترین سطح اعتبار یعنی بین المللی هست. والبته تمامی انواع استاندارد زیر نظراین AB صادر نمیشود. شرکتها بایستی بامراجعه سایت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران یاهمان NACI ازاین صدور ویا عدم صدور گواهی ایزو آگاه شده و سپس اقدام نمایند.

لیست CB مورد تایید اداره استاندارد بایستی بادقت و آگاهی کافی انتخاب گردد زیراکه متاسفانه هستند شرکتها و افراد کلاهبردارکه باعنوان اینکه زیر نظر اداره استاندارد ایران فعالیت میکنند گواهی ایزو صادر وبه ثبت میرسانند حال آنکه گواهی صادر شده تقلبی و فاقد هرنوع اعتبار میباشد بااین تفاسیر شرکتها بایدقبل هراقدامی ازمیزان اعتبار سی بی مورد نظر و انتخابیشان بانحوه استعلام و رجیستری اطمینان پیدا کنند.

لیست CB مورد تایید اداره استاندارد تنها یک اصطلاح هست و درواقعیت امر اصلا لیستی وجود ندارد واین تنها یک عنوان هست و کاربران باآن درون فضاهای مجازی منجمله گوگل جستجو میکنند و ممکنه بااین عنوان سرچ نمایند حال آنکه چنین چیزی وجود ندارد و منظور همان مراجع صادر کننده ایزو هستندکه دربالا نیزبیان شدکه دو دسته هستند یااینکه غیر IAF و داخلی هستند ویا IAF و دارای سطح بین المللی و اعتبار جهانی. جهت اطلاع CB تحت اعتبار AB نهاد بین المللی IAF متقاضیان بایستی وارد سایت IAF بشوند و کشور مورد نظر خودرا انتخاب کنند و سپس AB منتخب راانتخاب کرده و CB رادر آنجا ببینند فقط نکته مهم اینکه بایستی دقت کنند AB مد نظرشان گواهینامه درخواستی آنهارا صادر کند. درباره غیر IAF نیز باتوجه برندهای بسیار زیاد و متنوع میتوانند هرنوع برندی میخواهند انتخاب کنند اماباید مراقب باشند حتما گواهینامه CB منتخب درون سایت AB قابلیت استعلام و رجیستری بوده و تقلبی نباشد.
لیست CB مورد تایید اداره استاندارد و مراجع صادر کننده ناشناخته هستند و بدلیل اینکه بسیاری ازنهادها و سازمانها اینگونه مراکز رانمی شناسند ازطریق فضاهای مجازی بخصوص گوگل بدنبال اینمراکز میگردد و بدنبال جستجو با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران برمیخوردکه مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باوجود مشاورین باتجربه تمامی خدمات مشاوره رایگان درخصوص گواهینامه ایزو رادر اختیار متقاضیان عزیز قرار میدهد. تنها بایک تماس ازخدمات مشاوره‌ای بهره مند شوید
فهرست