لیست شرکت های گواهی دهنده ایزو مورد تایید اداره استاندارد

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. لیست شرکت های گواهی دهنده ایزو مورد تایید اداره استاندارد

ISO approved by the Standards Office

لیست شرکت های گواهی دهنده ایزو مورد تایید اداره استاندارد

لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو بسیار زیاد هستنداما تمام این موسسات بدو دسته کلی تقسیم میشوند موسسات تحت نظر انجمن IAF و موسسات خصوصی غیر IAF ،برای تشخیص تفاوت ایندو موسسه بایدابتدا خود گواهی ایزو راباید شناخت سپس مراجع و انجمنهای مرجع همین موسسات رانیز حتما بخوبی شناخت دراین بخش توضیحات کاملی رامنباب اینمسئله ارائه میدهیم.

گواهی ایزو توسط سازمان ایزو صادر میشود، ایزو درلاتین: ISO شناخته میشود، مؤسسه بین‌المللی تعیین استاندارد ازنمایندگان موسسات استانداردسازی ملی تشکیل شدست. سازمان غیردولتیست ودر سطح وسیع به تدوین و وضع استانداردهای کلی و جزئی بجهت تمام مشاغل و شرکتها سازمان هابا تمام زمینههای فعالیت درهر جای دنیابه هماهنگ‌ سازی استانداردهای متفاوت جهانی میپردازد. درحال حاضر سازمان بین المللی ایزو 164 عضو دارد. کشور ایران نیزازطریق موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران NACI عضو اصلی سازمان بوده و عضویت درون کمیته های فني ايزو درتدوين استانداردهاي بين‌المللي نقش مهمی دارد ایران مشاركت مداومی بااین سازمان جهانی داشته ست.

لیست شرکت های گواهی دهنده ایزو مورد تایید اداره استاندارد و استانداردهای تعیین شده سازمان جهانی ایزو تاکنون تعداد بسیاری دارد و ازگذشته تاکنون تدوین وویرایش شده انداين استاندارد هاكه تعداد آنها درحال حاضر بیشتراز19500 موردميباشد توسط 3368 كميته و بالغ بر40000 كارشناس تدوين شدست.گواهی ایزو درهمه جای دنیا توسط مراکزی صادر میگرددکه بدانها CB میگویند، نام کامل اینمراکزCERTIFICATTION BODY  بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو هست، مراکز مشاوره وصدور گواهی ایزو درایران یکی ازعضوهای  CBهادرایران هستند، تمام CB هادر تمام نقاط جهان زیرنظر مستقیم موسساتی فعالیت میکنندکه درحقیقت زیرمجموعه انها بحساب میاینداین موسسات رابانام AB میشناسند و درحقیقت ناظران وبازرسان  CB هاهستند، نام کامل موسسات ACCREDITY BODY هست و بمعنی موسسه اعتبار دهندست، هرکشور AB مجزا ومخصوصی رادارد، اماتمام این AB هازیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستندکه براین موسسات نظارت دارند وبنوعی میتوان گفت مرجع اصلی بعداز سازمان استاندارد جهانی همین انجمن بین المللیست، نام این مجمع بین المللی IAF نام دارد، بانام کامل INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM   بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی هست، واین انجمن بجهت هرکشور AB های مخصوصی راپس ازبررسی تایید کرده وسپس این موسسات راتعریف کردست، بامراجعه بسایت مربوط بمجمع IAF  میتوان لیست کامل کشورهارا  بهمراه  ABهای مورد تایید انجمن IAF کشور بهمراه نام و مشخصات لازم رامشاهده کرد. AB تعریف شده توسط انجمن IAF برای ایران NACI  نام دارد وتنها AB تایید وتعریف شده انجمن  IAF ایرانست، 15 عدد CB تحت نظارتش درکشور فعالیت میکنند، AB کشور انگلیسUKAS  نام دارد، AB کشور سوییس SAS وغیره، مراحل و پروسه دریافت ایزو باتوجه بزمان وهزینه مورد نظرکه برای همین گواهی درنظر گرفته اید وبه چه مرجعی قصد ارائه انرا دارید متفاوتست وبا انتخاب درست میتوانید درجهت درست گام بردارید ودر وقت وهزینه خود صرفه جویی کنید،بطورمثال: دریافت گواهی ایزو ازطریق مراجع تحت نظر IAF پروسه حداقل نزدیک یک ماه بازه زمانی داردکه اینزمان درموسسات خصوصی غیراز IAF میتوان  تا3روز کاهش پیدا کند. یک مدیر نیزتنها یک هفته بجهت شرکت دریک مناقصه فرصت داردکه قطعا امکان دریافت گواهی IAF وجود ندارد درنتیجه بایدبرای دریافت گواهی ایزو ازمراکز خصوصی اقدام کرد،

لیست شرکت های گواهی دهنده ایزو مورد تایید اداره استاندارد سوالی میباشدکه اغلب متقاضیان باآن روبرو هستند. ضمنا کارشناسان موسسات خصوصی نیزبا سهولت بیشتری صلاحیت فرد یامجموعه رابرای اخذ گواهی ایزو راتایید میکنند وابتدا بایدحتما قبل درخواست ایزو بسیار مهمست و زمان مورد نیازتا ارائه مدرک را درنظر بگیریدتا دریافت گواهی راسنجیده ومتناسب باان و مشورت بایک مرکز مشاوره خوب انتخاب کنید،
شرکتهای گواهی دهنده ایزو مورد تایید اداره استاندارد ایران یابه نوعی CB  های مورد تایید و زیرمجموعه  NACI درحال حاضر 15 عدد میباشد که مستقیما زیرنظر سازمان استاندارد ایران فعالیت میکنند، گرفتن ایزو بمنظورهای متفاوتی صورت میگیردکه درایران عموما شرکت درون مزایده وجنبه تبلیغاتی استکه درهردوی موارد میتوان ازموسسات خصوصی گواهی رااخذ کردو بهمین دلیل کسی افراد زیادی نیازبه دریافت گواهینامه ازاین موسسات باتوجه به هزینه سنگینی که متحمل میکنندبه شخص یامدیران مجموعه نیستنندازاین روبا دریافت گواهی ازموسسات خصوصی  بدینصورت دروقت وهزینه مجموعه صرفه جویی میکنند.

مرکز مشاوره سیستم کاران باتیمی قوی اماده ارائه مشاوره رایگان برای تمامی صاحبان مشاغل است. باما درتماس باشید.

 

 

 

فهرست