طرح پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. طرح پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

طرح پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS 

طرح پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

غالب شرکتها و موسسات که متقاضی پیاده سازی ایزو هستند به دنبال پیاده سازی حقیقی و واقعی سه استاندارد ایزو 9001 ، ایزو 14001 و ایزو 45001 و سه سیستم ، سیستم مدیریت کیفیت ، سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای هستند که در واقع همان سیستم مدیریت یکپارچه IMS می باشد، و به همین جهت به دنبال مشاورین مجرب و با تجربه و آگاه و خبره و حرفه ای هستند که آن شرکتها بتوانند مشاوره سیستمهای مدیریت کیفیت ایزو 9001 و مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ایزو 45001 را بهشان ارائه دهند و همچنین سیستمهای بیان شده را برای آنها طراحی ، مستند سازی و استقرار و پیاده سازی نماید و موفقیت سازمانها و پیشرفت واقعی آنها تنها در گرو اخذ گواهی نامه ایزو من جمله سه ایزو نامبرده نیست، بلکه پیاده سازی واقعی و استقرار سیستمهای مدیریتی مهم هست و مدیران موفق به این آگاهند و به دنبال پیاده سازی واقعی دنبال مشاورین مجرب می روند که بتوانند آنها را راهنمایی کنند و غالبا درون گوگل به دنبال مشاور می گردند تا از وجودش در پیاده سازی ایزو بهره بگیرند. در ادامه ما می خواهیم که یک طرح جامع و کامل و خلاصه و مختصر که به عبارتی می توان گفت نوعی نقشه راه هست، جهت استقرار واقعی سیستم به شرکتها را به متقاضیان محترم ارائه بدهیم زیرا که اکثر متقاضیان و درخواست کنندگان اخذ ایزو خودشان این علم و آگاهی و دانش را ندارند که بدانند نقشه راه چیست و به همین جهت نیز در دام سود جویانی میوفتند که خودشان را مشاور می دانند و فریب آنها را خواهند خورد.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران به همین جهت و در راستای رسالتی که دارد به صورت رایگان این طرح را به متقاضیان ارائه می نماید.

گام های مشاوره ی پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه شامل سه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001:2015 و سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ISO14001:2015 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی بر اساس استاندارد ISO45001:2018 به طور خلاصه به شرح زیر می باشد:

 

گام 1 : مشاوره ی در خصوص درک سازمان و محیط آن بواسطه ایجاد کمیته ی راهبردی مدیریت استراتژیک

یک نماینده از هر ذینفع (حتی المقدور ) (بند 4.1 )

گام 2 : مشاوره ی درک نیاز ها و انتظارات ذینفع شامل مراجع قانونی ، مشتری ، کارکنان ، هیئت مدیره ، تأمین کننده و . . .

 (بند 4.2 )

گام 3 : مشاوره ی تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت یکپارچه (بند 4.3 )

گام 4 : مشاوره ی مدیریت فرآیندهای کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی شامل شناسایی، ورودی و خروجی، توالی و تعادل، روش های مدیریت های پایش، اندازه گیری، منابع مورد نیاز، مسئولیت ها و اختیارات، ریسک ها و فرصت ها، تغییر فرآیندها و بهبود فرآیندها (بند 4.4 )

گام 5 : مشاوره ی رهبری و تعهد مدیران تصمیم گیرنده در قبال کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 5.1 )

گام 6 : مشاوره ی تهیه و تدوین و انتقال خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه (بند 5.2 )

گام 7 : مشاوره ی تهیه و تدوین چارت سازمانی ، وظایف ، مسئولیتها و اختیارات در حوزه های کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 5.3 )

گام 8 : مشاوره ی رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها در کلیه ارکان سازمان در حوزه های کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 6.1 )

گام 9 : مشاوره ی تهیه و تدوین اهداف در حوزه های کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی و طرح ریزی رسیدن به آنها (بند 6.2 )

گام 10 : مشاوره ی طرح ریزی تغییرات و مدیریت تغییرات در حوزه های کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 6.3 )

گام 11 : مشاوره ی تخصیص منابع شامل منابع خارجی و داخلی ، افراد ، زیر ساخت ، محیط ، منابع پایش و اندازه گیری ، دانش سازمانی در حوزه های کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 7.1 )

گام 12 : مشاوره ی تعیین صلاحیت و شایستگی در حوزه های کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 7.2 )

گام 13 : مشاوره ی آگاهی سازی سازمان (بند 7.3 ) 

گام 14 : مشاوره ی ارتباطات داخلی و خارجی مرتبط با سیستم کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 7.4 ) 

گام 15 : مشاوره ی مدیریت اطلاعات مستند سیستم کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 7.5 )

گام 16 : مشاوره ی طرح ریزی و کنترل عملیات سیستم کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 8.1 )

گام 17 : مشاوره ی الزامات برای محصولات و خدمات  (بند 8.2 )

گام 18 : مشاوره ی طراحی و توسعه محصولات و خدمات (بند 8.3 )

گام 19 : مشاوره ی کنترل محصولات ، خدمات و فرآیندهای ارائه شده از بیرون در حوزه کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 8.4 )

گام 20 : مشاوره ی تولید و ارائه خدمات (بند 8.5 )

گام 21 : مشاوره ی ترخیص محصولات و خدمات (بند 8.6 )

گام 22 : مشاوره ی کنترل خروجی های نا منطبق (بند 8.7 )

گام 23 : مشاوره کنترل عملیات و تهیه و تدوین دستورالعملهای کاری در حوژه ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط زیست

گام 24 : مشاوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه ایی

گام 25 : مشاوره شناسایی جنبه های زیست محیطی و ارزیابی آنها

گام 26 : مشاوره آمادگی و واکنش در وضعیتهای اضطراری ایمنی، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی

گام 27 : مشاوره در حوزه سرمایه انسانی ، شایستگی ها و صلاحیت ها

گام 28 : پایش ، اندازه گیری ، تحلیل و ارزیابی سیستم کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 9.1 )

گام 29 : مشاوره ی ممیزی داخلی سیستم کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 9.2 )

گام 30 : مشاوره ی بازنگری مدیریت سیستم کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 9.3 )

گام 31 : مشاوره ی مدیریت عدم انطباق ها و اقدامات اصلاحی سیستم کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 10.2 )

گام 32 : مشاوره ی بهبود مستمر سیستم کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 10.3 )

گام 33 : مشاوره ی چگونگی اجرای سیستم طراحی شده کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی

گام 34 : انجام ممیزی داخلی هر سه سیستم کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی

گام 35 : مشاوره ی اقدامات اصلاحی کشف شده در ممیزی داخلی

گام 36 : مشاوره ی انتخاب CB ، AB و اطلاعات مربوطه

 

مدت زمان اجرای پروژه حدود شش الی دوازده ماه می باشد.

شرکتهای متقاضی پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریتی ایزو واقعی درون گوگل با ذکر عناوین زیر به دنبال اهداف خود هستند:

پیاده سازی و استقرار گواهی ایزو 9001

مشاور پیاده سازی گواهینامه ایزو

مشاوره و استقرار و پیاده سازی سیستمهای مدیریتی ISO

مشاوره و استقرار استانداردهای ایزو

خدمات مشاوره و پیاده سازی و استقرار استاندارد ایزو

کارشناس پیاده سازی و استقرار استاندارد ایزو

شرکت مشاورین ایزو

شرکت مشاوره ی ایزو

مشاوره و پیاده سازی استاندارد ایزو

مشاور ایزو – گواهینامه ایزو – روند پیاده سازی

مشاوره و پیاده سازی گواهی ISO 9001

لیست شرکتهای مشاوره ی ایزو

لیست شرکتها و سازمانهای مشاور ایزو

هزینه پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت چقدره؟

چگونه یک مشاور ISO مناسب جهت دریافت و اخذ ایزو انتخاب کنیم؟

هزینه ی مشاور ایزو

لزوم استقرار و پیاده سازی ایزو

مرکز سیستم کاران به عنوان یک مرکز استقرار سیستمهای مدیریتی ایزو با حضور مشاورین خبره بین المللی با مناسب ترین هزینه در خدمت متقاضیان پیاده سازی واقعی ایزو می باشد. این مرکز همچنین خدمات ثبت و صدور انواع گواهی ایزو از مراجع معتبر را به متقاضیان اخذ ایزو معتبر ارائه می دهد. جهت پیاده سازی و استقرار سیستمهای مدیریتی خود با مرکز ما در ارتباط باشید.

 

طرح پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 

 

 

فهرست