ضرورت اخذ گواهینامه ایزو برای شرکتها

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. ضرورت اخذ گواهینامه ایزو برای شرکتها

 

ضرورت اخذ گواهینامه ایزو برای شرکتها

ضرورت اخذ گواهینامه ایزو بابت شرکتها، موسسات و سازمان هابرای گرفتن گواهینامه ایزو بابت سازمان و شرکت خودنیازمند هستندکه اطلاعاتی دراین مورد داشته باشندتا بتوانند براحتی اقدام بابت گرفتن گواهینامه ایزو بجهت مراجع ویا موسسه ذی ربط کنند و اقدامات اساسی راانجام بدهند. بایدبدانند ازچه مرجعی ویاچه برندی گواهینامه بگیرند. گرفتن گواهینامه ایزو موضوع خیلی مهم و بااهمیت هست وباید شرکتها، موسات و سازمانها اطلاعات خودرا دراین زمینه زیاد کنند. چونکه بیشتر شرکتها ، موسسات و سازمانهاکه متقاضی گواهینامه ایزو هستند بدلیل عدم آگاهی و اطلاعات درزمینه گواهینامه ایزو میباشدکه از وضعیت حقوقی و فنی موسسات و مراجع صادر کنندگان گواهی نامه ایزو دچار شبهات و سوء تفاهم نسبت بدین مراجع و موسسات شده اند و نمیدانندکه ازچه مرجع ویا موسسه یاسازمانی بایداقدام کنندکه بنفع آنها کار میکنند و حتی گاهی وقت هااین شرکتها، موسسات و سازمانها دچار افراد حقیقی سود جو و منفعت طلب ویا شرکت یاموسسه یاسازمان حقوقی سود جو و متقلب که بنفع خود کار میکنند و بافریب دادن افراد و شرکتها، موسسات و سازمانها کلاهبرداری میکنند و مبالغ هنگفتی رااز آنها میگیرند و فرار میکنند و باعث عدم اعتماد شرکتها، موسسات و سازمان هابه ارگانهای قانونی که این کارهارا میکنند میشود و دیگر بریا گواهینامه ایزو اقدام نمیکنند. بعلت بین المللی بودن گواهینامه های ایزو و عدم مراجع یاموسسه یاسازمان قانونی کنترل دقیق و کامل و جامع برروی موسسات ویااینکه مراجعی میپردازندکه بجهت صدور گواهینامه غیر واقعی باعث افزایش این نوع کلاهبرداری درسطح مختلف جهان وجود داردکه باعث عدم اعتماد شرکت ها، موسسات و سازمانها میشود. متاسفانه جولانگاه اینگونه افراد حقیقی و حقوقی خیلی باز شدست. این سودجوییها  و کلاهبرداری هااز شرکتها و سازمانهاکه متقاضی گواهینامه ایزو هستند تابدین حدست که حتی خودسازمان هاو شرکتهاو موسسات نمیدانناین گواهینامه ای راکه گرفته اندو دریافت کردند، واقعیست یانه؟ بجهت جلوگیری و پیشگیری ازاینکار، تمامی شرکتها، موسسات و سازمانهایکه متقاضی بابت گواهینامه ایزو هستند بایدقبل ازهر اقدامی  علم  و آگاهی خودرا نسبت موسسات و مراجع صدور گواهینامه ایزو و موسسات اعتبار دهنده منباب موسسات صدور گواهی نامه ISO افزایش دهندتا دچار افراد حقیقی ویا حقوقی سودجو و متقلب و کلاهبردار نشوند.

ضرورت اخذ گواهینامه ایزو برای شرکت ها ، بانگرانی هایی که درمورد کلاهبرداری افراد حقیقی ویاحقوقی درزمینه گواهینامه ایزو وجود دارد تنها مراجع یاموسسه ای حق دارد گواهینامه ایزو راثبت و صادر کند موسسه یامراجعیست دراصطلاح CB میگویند. CB  متشکل شده است ازدو حرف و این دو حرف مخفف دو واژه است . CB مخفف کلمه CERTIFY BODY است. CB یک مرجع و موسسه صدور گواهینامه هست. نکته مهم دراین زمینه وجود دارد اینست که خوداین CB بایستی تحت اعتبار یک مرجع بالا دستی به مرجع یاموسسه اعتباردهنده معروفست نسبت بجهت صدور گواهینامه ISO اقدام نمایدبه این مراجع یاموسسه اعتبار دهنده دراصطلاح AB میگویند. AB  ازدو حرف تشکیل شده است و مخفف دو کلمه ست. AB مخفف کلمه ACCREDITY BODY است.

ضرورت اخذ گواهینامه ایزو برای شرکت ها پس بااین دو مرجع ویادو موسسه اقدام کننده صدور گواهینامه ایزو دیگر نگرانی بابت شرکت ها، موسسات و سازمانها وجود ندارد ازاینکه گرفتار افراد حقیقی یاحقوقی سودجو و کلاهبردار شوند و بااطمینان خاطر بامراجعه بدین مراجع یاسازمان میتوانند براحتی اقدام دریافت گواهینامه ایزو کنند.

ضرورت اخذ گواهینامه ایزو برای شرکت ها والان این سوال پیش میآیدکه کدام موسسه اعتبار دهنده و صادرکننده گواهینامه ایزو بهترست؟ برای پیدا کردن پاسخ بایددیدکه منبع آنها چیست؟  ازچه کشوری صادر شده اند ویا ازچه کشوری اعتبار رادریافت کرده اندیا اینکه ازخدمات کدام  مشاور امین و مطمعن استفاده کرده انددر حال حاضر حدود 300 دفتر نمایندگی گواهینامه ایزو ویا مرکز یاموسسه ثبت و صدور گواهینامه ایزو در ایران وجود داردکه تحت اعتبار AB  های مختلف باخدمات مختلف و باقیمتهای متفاوت من باب مشتریان خودارائه خدمت میکنند. بااین وجود بسیاری ازموسسه ویا مراجعی است خودرا موسسه CB معرفی میکنند و باعنوانهای غیر واقعی و ازراه کلاهبرداری دربازارهای ایران فعالیت میکنند و جهت واقعی جلوه نمودن موسسه و عملکرد خودمانند موسسات صدور گواهینامه های معتبر ایزو رفتار مینمایند. ازجمله این رفتار میتوان براه اندازی سایتهای اختصاصی و رجیستر کردن گواهینامه های ایزو دراین سایتهای متقلبانه صادر میکنند اشاره کرد و آنهارا معرفی کرد.
هر شرکت یاسازمانی متقاضی گواهینامه ایزو هستند حق دارندکه متناسب بودجه شرکت خود، توان و ظرفیت خودنسبت انتخاب موسسه صدور گواهینامه خودبه موسسه یا مراجع معتبر و قانونی برای اخد گواهینامه ایزو اقدام کنند.
فهرست