شرکتهای ایزو در تهران

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. شرکتهای ایزو در تهران

شرکتهای ایزو در تهران

شرکتهای ایزو در تهران

شرکتهای ایزو در تهران و سازمانهای صادر کننده ایزو درسطح کشور سازمانهای متعددی هستندکه تحت شرایط خاصی گواهینامه ایزو صادر میکنند. ایزو فعالیت خودرا بامشارکت 20 کشور جهان سال 1926 آغاز کردست. سازمان بین المللی ایزو درژنو قرار دارداین سازمان بعدها بدلیل مشکلاتی درسال 1942 تعطیل گردید. تاسال 1947 دوباره بامشارکت 25 کشور فعالیت خودرا سرگرفت. همانطورکه درجریان هستید ایزو حامی مردم جهانست و بنوعی میتوان گفت دوستدار محیط زیست نیزمیباشد. تامنابع طبیعی جهت استفاده آیندگان نیزحفظ گردد.

رویه و مراحل دریافت و اخد ایزو جهت شرکتهای متقاضی بدین صورت میباشد، ارسال درخواست اخذ ایزو بجهت نماینده سازمان بین المللی درون کشور ، عقد قرار داد بایک سازمان جهت بررسی عملکردها و فعالیت ها و اهداف مورد نظر شرکت ، بازبینی و بازنگری مدارک سیستم بوسیله ممیزی ، پیش ممیزی شرکت ، تعیین نمودن تکلیف عدم هماهنگیهای موجوددر سازمان ، بررسی و تصویب پرونده سازمان ، صدور گواهینامه ایزو ، ممیزیهای مراقبتی جهت شرکت مربوطه

شرکتهای ایزو در تهران و چرخه مدیریت و بکارگیری استاندارد ایزو روند اصولی خودرا دارا میباشدکه بایستی بصورت دقیق و براساس چهارچوب قانون ایزو اجرا گردد.این چرخه بدین صورت میباشدکه بامسئولیت مدیریت ارشد سازمان فعالیت درسطح شرکت شروع میشود مدیران ارشد بایدبه گونه ای برنامه ریزی کنندکه درعین حال که ازمنابع استفاده میگردد منابع ازبین نروند و مورد صیانت و حفاظت قرار گیرند. مرحله بعدی فرایند تولید محصول سازمان متقاضی میباشدکه جهت تحقق نیازهای مشتریان خود و جلب رضایت مشتری محصول راتولید میکند مرحله بعدی درسطح سازمان اندازگیری میزان رضایت مشتریان درسطح بازار میباشدکه درصورت نارضایتی بایدبه فکر بر طرف کردن مشکل بااستفاده ازاصل تجزیه و تحلیل برآیند. اگرتمامی فرایندهای گفته شده صورت گیرد باعث میشودکه درسطح سازمان بهبود مستمر حاصل گرددکه نتیجه ش نیز سیستم مدیریت کارامد بابت شرکت خواهد شد. درورودیهای چرخه یاد شده سازمان بایدمدیران ارشد نیازها و انتظارات و خواسته های مشتریان راببینند و توجه کنندتا بدرستی بتوانند جلو بروند لازم بذکرست درسطح کشور سازمانی وجود ندارد بتواند بصورت مستقیم مجوز معتبر CE بجهت شرکتهای متقاضی صادر کند تنها سازمانهای اروپایی بتعدد چند عدد بسیار کم استاندارد ایزو راثبت کرده و صادر میکننداین سازمانها براساس نوع فعالیت شرکت میتوانند اعتبار ایزو راصادر کنند.

شرکتهای ایزو در تهران درداخل کشور باز برخی شرکتهای دارای ایزو کیفیت هستندکه این استاندارد رادور میزنند و بتعهدات خودپایبند نیستند. یک ویژگی منحصربه فردکه اعتبار دارد اینست هرساله قوانین خاص خودرا درجهت نیازهای جامعه و منابع موجود بروز رسانی میکندتا کمترین آسیب و خسارت رابه اقشار مختلف درسطح جهان ببینند. محصولاتیکه این اعتبار رادارا هستندباید تمامی فرایند های مورد نیازرا برروی محصول تولیدی اعمال کنند. کشورهای عضو اتحادیه اروپای باهم اندیشی یکدیگر قوانین منحصربه فردی راتصویب میکنند.
شرکتهای ایزو در تهران و کشورهاییکه دراین اتحادیه قرار دارند شامل قبرس، آلمان و استرالیا و غیره هستند یکی ازاین استانداردهای موجود گواهینامه 10012 میباشد ایزو نام برده جهت اندازه گیری مدیریت سطح جهان میباشداین استاندارد جهت سازمانهای خواهان راهنماییهای لازم رابمنظور فرایندهای اندازه گیری و شناخت تجهیزات اندازه گیری راصورت میدهد. یکی دیگر استاندارد 10015 میباشد. استاندارد نام برده یکی ازشاخصهای مهم و پرکاربرد سطح کشورست. استاندارد یاد شده بتکنیکهای لازم جهت آموزش مدیریت کیفیت و واسنجی اثربخشی آموزشی و تعریف درست ازاین فرایندهاست. استاندارد دیگر 10019 میباشدکه درزمینه استخدام مشاوره کاربلد و آموزش دیده بحث میکند یکی دیگراز استانداردهای حیاتی بابت جهانیان استاندارد 22000 میباشدکه خوداین استاندارد دارای چند بند دیگردر قالب پشتیبانی هستندکه ازخود استاندارد نام برده حمایت میکنند. استاندارد گفته شده دررابطه باایمنی مواد غذایی و صنایع وابسته فعالیت میکند همان طورکه گفته شد خوداین ایزو دارای چند ایزو دیگرنیز میباشد. ایزو 22005 مجهزبه ردیابی زنجیره غذایی تولید شده سطح کشور و اصول اساسی والزامات بمنظور طراحی و عملیات. ایزو 22003 این استاندارد نیزدر رابطه سیستم ایمنی مواد غذایی، بایدها بمنظور سازمانهای صورت دهنده ممیزی و صدور گواهینامه معتبر ایزو ایمنی مواد غذایی. ایزو 22002 یکی دیگراز پشتیبانی های بوده که درجهت اعتبار سنجی برنامه های پیش نیازی درایمنی مواد غذایی و دارویی بکار میاید.

 

 

 

 

فهرست